Модулдук суроолор

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
1-семестр.Углеводороддор

Список вопросов теста

Вопрос 1

Төмөнкү көрсөтүлгөн алкендин атын ата СН3-СН2-СН=СН2

Варианты ответов
 • Бутин-1
 • Бутен-1
 • Бутан-1
 • Бутен-2
Вопрос 2

Кайсы кошулманын молекуласында көмүртек SP гибриддешүү абалда?

Варианты ответов
 • Пропан
 • Этилен
 • Ацетилен
 • Бутадиен
Вопрос 3

Химиялык айлануулардын схемасындагы белгисиз заттын атын атагыла  ?--- С6Н6+3Н2

Варианты ответов
 • Бензол
 • Циклогексан
 • Гексан
 • Суутек
Вопрос 4

Ацетиленден 150г этан алуу үчүн н.ш. канча көлөмдөгү суутек алынат?

Варианты ответов
 • 22,4
 • 112
 • 224
 • 11,2
Вопрос 5

Ацетиленди гидратациялоодо(сымап туздарынын катышуусу менен)пайда болгон зат?

Варианты ответов
 • Уксус кислотасы
 • Уксус альдегиди
 • Этил спирти
 • Этилен
Вопрос 6

Реакциянын белгисиз заты   С2Н2+Вr2----?

Варианты ответов
 • 1,2-дибромэтен
 • 1,2-дибромэтан
 • 1,2-дибромэтил
 • 1,1-дибром этан
Вопрос 7

30л пропадиенди күйгүзүү үчүн канча көлөмдөгү кычкылтек сарпталат?

Варианты ответов
 • 110
 • 100
 • 120
 • 150
Вопрос 8

2-метилбутандан кайсы реакция боюнча изопрен алынат?

Варианты ответов
 • Дегидратация
 • Бромдоо
 • Дегидрлөө
 • Кычкылдануу
Вопрос 9

Алкадиенди көрсөт

Варианты ответов
 • СН3-СН2-СН2-СН3
 • СН_=С-СН2-СН3
 • СН2=СН-СН=СН2
 • СН3--СН=СН--СН3
Вопрос 10

Реакциядагы белгисиз зат? С2Н2+Н2---?

Варианты ответов
 • Этан
 • Этилен
 • Ацетилен
 • Пропилен
Сохранить у себя: