Кыргыз тилинен тест 4-класс

Кыргыз тилинен тест 4-класс

Просмотр содержимого документа
«Кыргыз тилинен тест 4-класс»

Кыргыз тилинен тест 4-класс

  1. Жөнөкөй сөздү белгиле.

а) алгыр деди б) алгырдай көр в) алгыр бүркүт г) бүркүт

2. “Эмгекчил киши эч качан карыбайт”.Сүйлөмдөгү сөздүн санын белгиле.

а) төрт б) беш в) алты г) жети

3. Сөз ....түзүлөт.

а) тыбыштардан б) тамгалардан в) сүйлөмдөрдөн г) сөздөрдөн

4. Жөнөкөй сөздөр ...сөздөн турат.

а) 3 б)4 в)2 г)1

5. “ Айдайда менин китебим бар “ Сүйлөмдөгү сөздүн санын белгиле.

А) 3 б)2 в) 4 г) 1

6. Сөздүн уңгусу деп... айтабыз.

А) сөздүн маани берген бөлүгүн айтабыз.

Б) сөздүн маани бербеген бөлүгүн

В) сөздүн муунун

Г) сөздүн мүчөсүн

7. Сөздөрдүн уңгу жана мүчөгө туура ажыраганын белгиле.

А) Кыр-гызстандык жооке-рлердин

Б) Кыргы-зстандык жоок-ерлердин

В) Кыргыз –стандык жоокер-лердин

8. “Кышында ... жылуу жакка кетишпейт”

Сүйлөмгө туура келген сөздөрдү белгиле.

А) үкү, тоңкулдак б) ак куу, күкүк в) сагызган , таранчы г) турна, өрдөк-каз

9. Сөздүн уңгусу жоон үндүүлөрдөн түзүлсө, мүчөлөдөгү үндүүлөр ...болот.

А) ичке б) жоон в) жумшак г) каткалаң

10. Уңгунун аягындагы үнсүз каткалаң болсо, мүчөнүн башындагы тыбыш ... болот.

А) жоон б) ичке в) жумшак в) каткалаң
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей