СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

8-класс тарых

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
3-чейрекке карата жазган тести

Список вопросов теста

Вопрос 1

1822-жылы кайсы чеп-коргону түзүлгөн?

Варианты ответов
 • Олуя-Ата чеп-коргону
 • Бишкек чеби
 • Кошой коргон чеп-коргону
Вопрос 2

Бишкек чеби качан негизделген?

Варианты ответов
 • 1826-жылы
 • 1834-жылы
 • 1825-жылы
Вопрос 3

1821-жылы жана 1824-жылы кайсы жактык кыргыздар Омскиге элчилерин жөнөтүшкөн?

Варианты ответов
 • Ысык- Көлдүк
 • Ферганалык
 • Теңир-Тоолук
Вопрос 4

Кокон бийлиги учурунда кыргыздар төлөгөн салыктын бир түрү- жер акысы эмне деп аталган?

Варианты ответов
 • үшүр
 • Рента
 • раж
Вопрос 5

Зия ад-Диндин жетектөөсү астындагы көтөрүлүш кимдерге каршы болгон? 

Варианты ответов
 • Цинь-манчжур үстөмдүгүнө каршы
 • Кокондук үстөмдүкө каршы
 • Жуңгар үстөмдүгүнө каршы
Вопрос 6

1821-жылы ким Кашкарга экинчи ирет жортуул уюштуруп, жеңишке жетише албаган соң Алайга чегинген?

Варианты ответов
 • Суранчы бий
 • Зия ад-Дин
 • Жааңгер кожо
Вопрос 7

1831-жылы Кокон ханы Нарындын төрүндөгү кыргыз айылдарына жортуул уюштурган. ошол учурда Нарындык кыргыздарды ким жетектеп турган?

Варианты ответов
 • Атантай
 • Тайлак
 • Ормон хан
Вопрос 8

Ормон хан кайсы уруудан болгон?

Варианты ответов
 • Сарыбагыш
 • Бугу
 • Солто
Вопрос 9

1845-1847-жылы бейкүнөө далай кишинин өмүрү кыйылган согушту тарыхта эмне деп аташат?

Варианты ответов
 • Бугу-саяк чатагы
 • Бугу-Сарыбагыш согушу
 • Кененин чапкыны
Вопрос 10

1848-жылы бугунун чоң манабы Боромбай  кимге кат менен кайрылган? 

Варианты ответов
 • Батыш Сибирь генерал-губернаторлугуна
 • Кокон хандыгына
 • Казак ханы Кененсарыга
Вопрос 11

19-кылымда кыргыз философиясынын өсүп-өнүгүшүнө салым кошкон олуя....

Варианты ответов
 • Арстанбек Буйлаш уулу
 • Калыгул Бай уулу
 • Молдо Нияз
Вопрос 12

Сабаттуу кыргыз үй бүлөсүнөн чыккан, Пулат хан аты менен таанылган кокон көтөрүлүшүнүн жол башчысынын  өз аты ким болгон?

Варианты ответов
 • Молдо Ыскак Асан уулу
 • Полот хан
 • Нурмолдо Наркул уулу
Вопрос 13

Май, Июнь, Сентябрь айларынын кыргызча аталышын тап

Варианты ответов
 • бугу, кулжа, баш оона
 • тогуздун айы, чын куран, жетинин айы
 • бугу, кулжа, аяк оона
Вопрос 14

1855-жылы Орусиянын курамына кайсы уруу кирген?

Варианты ответов
 • бугу
 • сарыбагыш
 • солто
Вопрос 15

Көлгө орус аскерлери качан келе баштаган? 

Варианты ответов
 • 1865-ж тартып, Ысык-Көлгө туруктуу орус аскерлери туруп калган
 • 1867-ж тартып, Ысык-Көлгө туруктуу орус аскерлери туруп калган
 • 1863-ж тартып, Ысык-Көлгө туруктуу орус аскерлери туруп калган
Сохранить у себя:

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!