Физика, табият жана турмуш

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тест 7 - класс

Список вопросов теста

Вопрос 1

Физика деген сөз эмнени түшүндүрөт?

Варианты ответов
 • Табият
 • Болумуш
 • Кубулуш
Вопрос 2

Табият деген эмне?

Варианты ответов
 • Жаратылыш, болмуш
 • Кубулуш, жаратылыш
 • Болмуш, кубулуш
Вопрос 3

Физика деген термин илимге ким тарабынан киргизилген?

Варианты ответов
 • Бируни
 • Ломоносов
 • Аристотель
Вопрос 4

Жаратылышта болгон бардык өзгөрүүлөр ... деп аталат.

Варианты ответов
 • Жылуулук
 • Кубулуш
 • Жарык
Вопрос 5

Физикалык кубулуштардын түрлөрүн атагыла?

Варианты ответов
 • Механика, молекулярдык физика, электричество, оптика, ядролук физика
 • Механикалык, жылуулук, электрдик, магниттик, жарык
 • Кинематика, динамика, статика
Вопрос 6

Физика курсунун кандай бөлүмдөрү бар?

Варианты ответов
 • Механика, молекулярдык физика, электричество, оптика, ядролук физика
 • Жылуулук, электрдик, магниттик, жарык
 • Кинематика, динамика, статика
Вопрос 7

Ааламда биздин аң сезимибизден сырткары жашагандардын баары ... деп аталат.

Варианты ответов
 • Нерсе
 • Материя
 • Зат
Вопрос 8

Физикадагы негизги чоңдуктар кайсылар?

Варианты ответов
 • Узундук, масса, убакыт
 • Метр, килограмм, секунда
 • Километр, грамм, минута
Вопрос 9

Убакытты өлчөө үчүн колдонулуучу курал?

Варианты ответов
 • Термометр
 • Секундомер
 • Мензурка
Вопрос 10

Температураны өлчөө үчүн колдонулуучу курал?

Варианты ответов
 • Термометр
 • Секундомер
 • Мензурка
Сохранить у себя: