СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

7- класс. Баардык темалары менен

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

7-класстар учун тузулгон тест

Просмотр содержимого документа
«7- класс. Баардык темалары менен»

Тест №1 7-класс

1. Жаныбарларды изилдоочу илим эмне деп аталат?

А) биология б) ботоника в) зоология г) анатомия


2. Ткань бул - а) тузулушу бирдей, белгилуу функцияны аткарган клеткалардын тобу б) клетка аралык заттар жана клеткалар ортосундагы зат алмашуу в) клетканын эн сырткы кабыгы г) клетканын болукчосу


3. Симбиоз деген эмне?

А) эки башка тируу организмдер бирге жашап, бири-бирине пайда келтирет, булардын ортосунда пайдалуу маиле тузулот

Б) бир турго экинчи тур зыян келтирбей, баш калкалап, андан калган азыктар менен азыктанып жашайт

В) бир тур экинчи турдун жаныбарлары менен азыктанып, аларды жеп жоготушу

Г) жаратылыштын бирдей шартында эки турдун окулдору жашап, булар бири-бирине он же терс таасири жок


4. Дуйнодогу эн чон жаныбар кайсы?

А) жираф б) тоо куш в) пил г) кок кит


5. Ички мите курттарды изилдоочу илим эмне деп аталат?

А) малакология б) гельминтология

В) ихтология г) энтомология д) батрахология


6. Белгилуу аймакты ээлеген, бири-бири менен тыгыз байланышкан осумдуктор жана жаныбарлардын тобу

А) биомассаны тузушот б) биосфераны тузушот

В) биосинтезди тузушот г) биоценозду тузушот


7. Жонокой органикалык эмес заттардан органикалык заттарды тузуучулор эмне депаталат?

А) афтотрофтор б) гетеротрофтор


8. Жаныбарлар менен осумдуктор дуйносун системага келтируу аракети кайсы олкодо башталган?

А) Африкада б) Америкада В) Грецияда г) Кытайда


9. Биологияга «тур» жана «тукум» жонундогу тушунукторду биринчи жолу кайсы окумуштуу киргизген?

А) Ч. Дарвин б) Аристотель в) Г. Мендель г) И.П. Павлов


10. Жаныбарлардын коп турдуулугун изилдеп уйротуучу илим эмне деп аталат?

А) орнитология б) систематика в)физиология г) селекция


11. Окшош турлорду - тукумга, тукумду – ууруга, ууруну – туркумго, туркумду – класстарга бириктирген окумуштуу

А) К. Линней б) Д. Рей в) Р. Броун г) Ж.Б. Ламарк


12. Жаныбарлар дуйносундогу эн чон топ

А) тур б) тип в) класс г) туркум
Жооптору:№1


а

б

В

Г

1В


2

а
3

а
4
г

5


б6
г

7

а
8в


9


Б10


Б11

а
12


Б13
Бир клеткалуу жаныбарлар. 7-класс тест №2

1. Бир клеткалуу жаныбарларды ким ачкан?

А)Антони Ван Левенгук 1676-ж б)Роберт Гук 1662-ж

В)Галилео Галилей 1609-ж г)Ханг Янссен 1590-ж

2. Амеба кандай жол менен кобойот?

А)вегетативдуу б)жыныстуу в)жыныссыз

3. Амебанын жашоосунда циста кандай ролду аткарат?

А)тамактануу б)зат алмашуу в)кобойуу

Г)коргоочу д)тамак эритуу

4. Жонокойлуулор кайсы сырткы дуулуктургучтторду сезишпейт?

А)механикалык б)химиялык в)ун г)жарык

5. Амеба кантип кыймылдайт?

А)кирпикчелери менен б)шапалакчасы менен

В)жалган буттары менен г)денесин ийип

6. Жонокойлуулор ынгайсыз шартты кантип женет?

А)олушот б)болунушот в)цисталанат г)тез-тез азыктанат

7. Жонокойлуулор кайсы чойродо кенири таралган?

А)абада б)сууда в)карда г)топуракта

8. Амебанын жыйрылуучу вакуолу кайсы функцияны аткарат?

А)ички осмостук басымды жондойт б)тамак-аш эритуну жондойт

В)кыймылын жондойт г)болунууну жондойт

9. Амебанын кайсы вакуолу, ичиндеги ашык сууну сыртка болуп чыгарат?

А)тамак-аш синируучу вакуоль б)жыйрылучу вакуоль

В)ядро г)митохондрия

10. Жонокойлуулордун кайсынысынын денеси туруктуу формага ээ эмес?

А)амеба б)шапалактуулар в)инфузориялар г)споровиктер

11. Жашыл эвгленанын кайсы озгочолугу осумдук менен тектештигин корсотуп турат?

А)дем алышы б)кобойушу в)фотосинтездин журушу г)жашоо чойросу

12. Жонокойлуулордун кайсынысына фотосинтез муноздуу?

А)амебаларга б)шапалактууларга

В)инфузорияга г)споровиктерге

13. жашыл эвглена кайсы органдарынын жардамы менен жылат?

А)шапалакчасы б)жалган буттары в)тамыр буттары г)кирпикчелери

14. Инфузория-туфельканын цитоплазмасында канча ядро болот?

А) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

15. Кайсы озгочолугу боюнча инфузория-туфелька туздуу суудан таза сууга качат?

А)тамактануу б)дем алуу в)дуулуктургуч

Г)кобойуу д)болуп чыгаруу

16. Инфузория – туфелька эмненин жардамы аркылуу кыймылдайт?

А)жалган буттары б)шапалакчалары В)кирпикчелери г)денесин ийип

17. Кайсы эн жонокойлордо жыныс процесси журот?

А)тамыр буттуулар б)инфузориялар в)споровиктер г)шапалактуулар

18. Инфузория-туфельканын кичине ядросу кандай кызматты аткарат?

А)синтез процессин жонго салат б)зат алмашууну жонго салат

В)болуп чыгарууда катышат г)тукум куучулук информацияны алып журот

19. Сууда жашаган жонокойлуулор эмне менен дем алышат?

А)сууда ээриген кычкылтек менен б)абадагы комур кычкыл газы менен

В)абадагы кычкылтек менен г)сууда эриген комур кычкыл газы менен

20. Амеба кайсы топко кирген жаныбар?

А)тамыр буттуулар б)шапалактуулар в)кирпиктуулор г)муунактуулар

Жооптору№2

а

Б

в

г

1

а
2в


3
г

4В


5В


6в


7
г

8

а
9


Б10

а
11в


12


Б13

а
14


Б15В


16в


17


Б18
г

19

а
20

А

Ичеги кондойлуулор тиби. 7-класстест №3


1. Полип гидранын тинтуулору кандай жайгашкан?

А)карама-каршы б)нур симметриялуу

В)баш аламан г)кезектешкен д)эки жактуу симметриялуу

2. Ичеги кондойлуулор тамактын калдыктарын каеринен болуп чыгарат?

А)порошица б)ооз в)анус г)жылчыкчалар

3. Гидранын ичеги кондойунон башка кайсы клеткаларында тамак-ашты синируу процесси жургузулот?

А)жылдызча клеткаларында б)тери булчун клеткаларында

В)чагуучу клеткаларында г)бездуу клеткаларында

4. Гидра, чагуучу клеткасынын шапалагын канча жолу пайдаланат?

А)бир жолу б)коп жолу в)жети жолу г)уч жолу

5. Гидранын денесинин жок болуп кеткен болугунун кайра калыбына келуу процесси кайсы?

А)рефлекс б)регенерация в)бучурлоо г)кобойуу д)дуулуктургуч

6. Кайсы клетка гидранын денесинин зыянга учураган болугун кайра калыбына келтирет?

А)тери-булчун клеткасы б)нерв клеткасы в)чагуучу клеткасы

Г)жыныстык клеткасы д)аралык клеткасы

7. Гидралар учун кобойуунун кайсы жолу муноздуу?

А)жыныстуу жана жыныссыз б)жыныссыз

В)жыныстуу жана вегетативдуу г)жыныстуу д)вегетативдуу

8. Коралл рифтерин кайсы жаныбар тузот?

А)актиниялар б)колониялуу полиптер

В)медузалар г)тамыр ооздор д)гидралар

9. Гидранын чагуучу клеткаларынын басымдуу жайгашкан жери:

А)оозу б)оозунда жана тинтуурлорундо

В)оозунда жана тманында г)бут денесинде д)эндодермада

10. Денизде катуу толкундун болушун алдын ала сезишип, жээктен алыс сузуп кетишет. Бул ичеги кондойлуулор тибине кирген кайсы жаныбар?

А)гидра б)медуза в)коралл

11. Эмне учун гидраны балыктар жешпейт?

А)чагуучу клеткалары бар б)рефлекс кубулушу бар

В)тинтуулору бар г)жагымсыз жыты бар

12. Гидра эмнеси аркылуу дем алат?

А)опкосу б)бут денеси в)бакалоору г)мурун кондойу

13. Гидранын сырткы дуулугууну кабыл алып, ага кайра жооп кайтаруу реакциясы

эмне деп аталат?

а)дуулугууну сезуу б)жарыкты сезуу

в)коргонуу г)рефлекс д)козголуу

14. Ичеги кондойлуулордун бардыгына клеткалардын кайсы туру муноздуу жана аларды айырмалай турган белгиси кайсы?

а)эпителий б)нерв в)пайда кылуучу

г)жыныстык д)чагуучу

15. Гидранын денесинде нерв клеткалары кайсы жеринде орун алган?

а)эктодермада б)энтодермада в)мезоглияда г)ичеги кондойдо

16. Полип гидрасы кандай жыныссыз жол менен кобойот?

а)тен экиге болунуу б)гермафродиттик

в)бучурлоо г)уруктануу д)кош уруктануу

жооптору:№3

А

Б

в

Г

1


Б2


Б3
г

4

А
5


Б6
д

7

А
8


Б9


Б10


Б11

А
12


Б13

А
14

15

16Жалпак курттар 7-класс№ 4

1. Ак планария эмне учун гермафротит деп аталат?

А) кош жыныстуу б) жыныссыз

В) жыныстуу г) айрым жыныстуу д) бучурлоп кобойот

2. Ак планариянын денесинин тузулушу кандай?

А) ичеги-кондойлуу б) муунактуу

В) эки жактуу симметриялуу г) нур симметриялуу

3. Эркин жашоочуларга кайсы жалпак курттар кирет?

А) кирпиктуулор б) соргучтар

В) тасма куттар в) аскаридалар д) цепень

4. Томонку организмдин кайсынысы кирпиктуулор классынын окулу?

А) гидра б) медуза в) ак планария г) бодо малдын цепени

5. Синбеген азык заттар жалпак курттардын денесинен кантип сыртка чыгарылат?

А) тери аркылуу б) ооз тешик аркылуу

В) аналдык тешик аркылуу г) атайы тешик аркылуу

6. Боор соргуч курту кайсы органы аркылуу ээсине бекийт?

А) баш курсак соргучтары б) кулкуну

В) ичегиси г) денесинин бети д)муунакчасы

7. Боор соргучтун денесинин тузулушу кандай формада?

А) тоголок б) жалпак, жалбырак формада

В) суйру г) узун, тасма турундо

8. Цепень кантип азыктанат?

А) ээсинин эриген тамагын оозу аркылуу жутат

Б) диффуздуу турдо бут денесинин бети менен

В) соргучтарынын жардамы менен

Г) азыктанбайт

9. Кайсы организмдерде атайын тамак синируучу система жок?

А) гидра б) медуза в) аскарида г) цепень

10. Томонку организмдердин арасынан тасма курттардын окулу кайсы?

А) гидра б) медуза

В) ак планария г) бодо малдын цепени

11. Кишиге бодонун тасма куртун жугузуучу булагы кайсы?

А) жумуртка б) личинка

В) куурчакча г) чон курт д) финна

12. Жалпак курттар кобойуусу боюнча кайсы типке кирет?

А) коп жыныстуу б) айрым жыныстуу

В) бир жыныстуу г) гермофродиттик (кош жыныстуу)

13. Бодо мал тасма куртунун негизги ээси ким?

А) бодо мал б) адам в) канаттуулар г) майда малдар

14. Тасма курттун кайсы органы жок?

А) соргучтары б) башы в) кобойуу органы

Г) азык синируу органы д) болуп чыгаруу органы

15. Бодо мал тасма куртун жугузуп албаш учун эмне кылуу керек?

А) жуулбаган жемиштерди жебеш керек

Б) кайнатылбаган сутту ичпеш керек

В) малдын чийки этин жебеш керек

Г) чийки жашылчаларды жебеш керек

16. Кайсы организмде эктодерма менен энтодерманын ортосу паренхима менен

толтурулган?

а)гидра б)амеба в)эвглена г)ак планария17. Жалпак курттар кантип дем алышат?

а)териси менен б)опкосу менен

в)жыйрылуучу вакуолу менен г)ооз тешиги менен

18. Бодо мал тасма курту адамга кантип жугат?

а)жумурткасы менен б)финнасы менен

в)редиясы менен г)циста

19. Цепендин нерв системасынын тузулушу кайсы?

а)нерв туркук б)нерв туркукчо

в)диффуздуу г)нерв чынжырча

20. Боор соргуч бодо малга кайсы стадиясы аркылуу жугат?

а)жумуртка б)куурчакча в)финна г)чон курт д)личинка

21. Бодо малдын булчундарында тасма курттун личинкасы эмнеге айланат?

а)финна б)циста в)куурчакча г)майда курт д)чон тасма курт

22. Боор соргучтун денесинин тузулушу кандай формада?

а)тоголок б)жалпак, жалбырак формасында

а)суйру г)узун, тасма турундо

23. Боор соргуч курту кайсы органы аркылуу ээсине бекийт?

а)баш курсак соргучтары б)кулкуну

в)ичегиси г)денесинин бети д)муунакчасы

24. Жалпак курттардын нерв системасы кандай тузулушко ээ?

а)чачылып жайгашкан б)нерв тутукчо

в)кулкундун жанындагы нерв шакеги жана каптал нерв талчалардан турат

г)кулкундун жанындагы нерв шакеги жана курсак нерв талчалары

25. Бодо малдын боорунда кайсы курт мителик кылат?

а)бодо малдын тасма курту б)боор соргуч

в)ак плпнария г)аскарида

26. Жалпак курттардын денесинин сырты эмне менен капталган?

а)эктодерма б)мезодерма в)энтодерма

г)дерма д)кутикула

27. Томонку организмдердин кайсынысында, эн алгач жолу оз алдынча болуп чыгаруу органы пайда болгон?

а)инфузория-туфелька б)гидра

в)жалпак курттар г)жумуру курттар


Жооптору;№4

А

б

В

г

д

1

А

2В3

А

4В5


б
6

А

7


б
8


б
9
Г


10
г


11

д

12
г


13

А

14
г


15В16
г


17

А

18

А

19


б
20

А

21

А

22


б
23

А

24В25


б
26

д

27В

Жумуру курттар тиби. 7-класс №5


1. Кайсы курттардын биринчи жолу ички кондойу пайда болгон?

А) жалпак курттар б) жумуру курттар

В) муунак курттар г) кирпиктуу

2. Аскарида куртунун ээси ким?

А) курт-кумурска б) бодо мал в) балык г)киши

3. Адамдын аскаридасы, адамдын кайсы органында жашап мителик кылат?

А) оозунда б) карынында в) бордо г) ичегиде

4. Жумуру курттардын жыныс системасына эмне муноздуу.

А) гермофродит б) жыныс системасы жок в) айрым жыныстуу

Г) жыныс системасы туйулдук стадиясында гана болот

5. Синбеген азык заттар жумуру курттардын денесинен сырткы чойрого кантип чыгарылат?

А) атайы тешик аркылуу б) ооз тешиги аркылуу

В) териси аркылуу г) аналдык тешик аркылуу

6. Мите курттарга каршы курошуу чараларын кайсы окумуштуу изилдеген?

А) И. И. Мечников б) Н. И. Пирогов

В) И. П. Павлов г) И. М. Сеченов д) К. И. Скрябин

7. Аскариданын жашоо мооноту канча?

А) 1 ай б) 1 жыл в) 5 жыл г) 10 жыл

8. Аскаридадан кантип сактануу керек?

А) чийки эт жебеш керек б) чийки сут ичпеш керек

В) чийки жумуртка жебеш керек г) гигиенаны сакташ керек

9. Аскариданын кобойушу кандай жол менен журот?

а)кош жыныстуу б)жыныссыз в)айрым жыныстуу

г)гермафродиттик г)бучурлоо

10. Кайсы курттарда аналдык (атайын болуп чыгаруучу) тешиги эн алгач пайда боргон?

а)кирпиктуу б)тасма в)жумуру г)муунак курттар

11. Эмне учун жалпак жана жумуру курттар мителер деп аталат?

а)организмдин калдыктары менен тамактанат

б)олгон организм менен тамактанат

в)азык затты жаратылыштан алат

г)ээсинин эсебинен тамактанып зыян келтирет
А

Б

в

Г

1


Б2
Г

3
г

4в


5
г

6
д

7

8
г

9В


10в


11
Г

12

13

14

15

16Муунак курттар тиби. 7-класс №6

1. Соолжан эмне менен тамактанат?

А) жаныбарлардын калдыктары менен В) курт – кумурскалар менен Б) осумдуктордун чириген калдыктары менен г)осумдуктун органы менен

Д) майда тируу организмдер менен

2. Кайсы курттардын параподиялары ( кыймылдаганга жардам беруучу катуу тукчолор ) бар?

А) кирпиктуу б) тасма курттар в) жумуру г) муунак курттар

3. Соолжан кантип дем алат?

А) опкосу менен б) териси менен

В) вакуолу менен г) бакалоору менен

4. Соолжандын жыныс системасы эмне менен муноздолот?

А) айрым жыныстуу б) гермофродит в) жыныс системасы жок

Г) жыныс системасы туйулдук стадиясында гана болот

5. Соолжандын нерв системасы кандай тузулушто?

А) кулкундун жанындагы нерв шакеги жана курсак нерв чынжырчасы

Б) чачылган ( диффуздуу )

В) нерв тутукчо

Г) кулкундун жанындагы нерв шакеги жана нерв талчалары

6. Томонку жаныбарлардын кайсынысынын кан айлануу системасы туюк?

А) моллюскалардын б) муунак курттардын

В) жумуру курттардын г) жоргомуштордун

7. Кайсы курттардын нерв системасы «чынжырча» турундо?

А) кирпиктуу б) тасма курттар в) жумуру курттар г) муунак курттар

8. Курттарда тамак аштын иштетилбеген калдыктары:

А) канга сорулат

Б) болуп чыгаруу аркылуу организмден сыртка чыгарылат

В) ичегиден сыртка чыгарылат

Г) ажырап суюк заттарга айланат

9. Муунак курттардын денесинин тузулушу кандай?

А) окшош эмес муунактарга болунгон б) уч болуктон турат

В) окшош муунактарга болунгон г) муунакталган эмес

10. Муунак курттардын кайсы органдар системасы ар бир муунагынан сыртка ачылган?

а) дем алуу органы б) нерв тизмектер

в) кан тамырлар г) болуп чыгаруу тутукчолору

11. Муунак курттарга аталган белгилердин кайсынысы муноздуу?

а)эки жактуу симметриялуу б)денеси жумуру

в)денеси туктуу муунчаларга болунгон г)соргучтары бар

12. Муунак курттар жумуру жана жалпак курттардан кайсы системасы боюнча айырмаланат?

а)тамак синируу системасы б)кан айлануу системасы

в)болуп чыгаруу системасы г)кобойуу системасы д)нерв системасы

13. Ар турдуу типке кирген курттарга муноздуу жалпы белгилер кайсылар?

1)эки жактуу симметриялуу уч катмарлуу жаныбарлар

2)паразиттер 3)денеси узатасынан кеткен

4)сырткы жабуулары тери булчун баштыгын пайда кылат

а) 1,2 б) 3,4 в) 1,3,4 г) 2,3,4


14. Кан айлануу системасы кайсы курттарда эн алгач пайда болгон?

а)муунак курттарда б)ичеги кондойлуулордо

в)бардык курттарда г)жалпак жана жумуру курттарда

15. Курттардын болуп чыгаруу системасы:

а)тамакты синирет б)организмди керексиз, суюк заттардан арылтат

в)иштетилбеген катуу заттардын калдыктарынан арылтат

г)кычкылтекти жана комур кычкыл газын ташыйт

16. Экинчилик дене кондойу кайсы курттарда пайда болгон?

а)жалпак курттарда б)муунак курттарда

в)бардык курттарда г)жумуру курттарда

Моллюскалар тиби. 7-класс№7

1. Кадимки колчук улулунун жумшак денесин эмнеси сактайт?

А) териси б) былжырлуу чел кабыгы

В) туктору г) раковинасы д) тинтуулору

2. Курсак буттуу моллюскалардын журогу канча камералуу?

А) журогу жок б) эки камералуу, бир дулойчо, бир карынча в) бир камералуу г) уч камералуу, эки дулойчо, бир карынча

3. Тишсиз моллюскалардын раковинасынын тузулушу кандай?

А) бир капкалуу б) кош капкалуу

В) спираль сыяктуу г) жумуру д) жалпак

4. Кош капкалуулардын личинкасы сырткы чойрого кантип чыгат?

А) личинка озу чыгат б) личинка моллюсканын ичинде калат

В) сууну сыртка чыгаруучу сифон аркылуу сыртка чыгат Г) мантия аркылуу чыгат

5. Кош капкалуу моллюскалар орчуунун кайсы фазасында мителик менен азыктанат?

А) ургаачысы б) эркеги в) жетилген организм г) личинкасы

6. Кош калпактуу моллюскалардын тинтуурлору кайда жайгашкан?

А) тинтууру жок б) башында

В) раковинасында г) тинтууру мантиясынын четинде

7. Моллюскалардын журогу канча камералуу?

А) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) журоктун ордуна тутукчо

8. Кайсы жаныбарлардын кыймылдатуучу органы болуп курсагындагы булчундуу осунду эсептелет?

А) медузанын б) моллюскалардын В) рак сымалдуулардын г) коралл полиптеринин

9. Моллюскалардын денеси кандай болукторго болунгон

А) баш жана кокурок б) башы, денеси жана буту

В) башкокурок жана курсак г) башы кокурогу жана курсагы

10. Моллюскаларда кайсы тамак эритуучу без пйда болгон?

А) боор б) уйку без в) шилекей бези г) бойрок

11. Кайсы моллюскалар осумдукторго зыян келтирет?

А) баш буттуулар б) курсак буттуулар

В) кош капкалуулар г) дениз кош капкалуулар

12. Моллюскалардын кайсы органында бермет пайда болот?

А) бутунда б) муйуздуу кабынын карегесинде

В) мантиясында г) боорунда

13. Адам кош капкалуу моллюскалардан, кайсы баалуу заттарды алуу учун колдонот?

А) химиялык заттарды б) муйуз сымал затты

В) акиташ г) бермет, седеп

14. Кош капкалуу моллюскалардын денесине суу кантип кирет?

А) асынкы бакалоор сифон аркылуу б) устунку клоакалдуу сифон аркылуу

в) бутундагы атайын тешик аркылуу г) мантия аркылуу

15. Кош капкалуу моллюскалардын журогу денесинин кайсы болугундо жайгашкан?

а) бутунун устундо б) аркасында

в) сифонунун жанында г) мантиясынын четинде

16. Тишсиз моллюскалардын тулку боюнун тери каптоосу кайсы?

а) былжыр каптоосу б) седеп катмары в) тери г) чел кабык д) мантия

17. Кош капкалуу моллюскалардын нерв системасы кандай?

а) уч жуп нерв туйун б) нерв туйуну жок, шакекче

в) бир жуп нерв туйун г) эки жуп нерв туйун

18. Моллюскаларды изилдоочу илим эмне деп аталат?

а) герпетология б) малакология в) маммалогия г) орнитология

19. Эмне учун кадимки колчук улулу озу жашаган колмодон суунун устуно тез-тез чыгат?

а)тамактануу учун б)кобойуу учун в)коргонуу учун

г)болуп чыгаруу учун д)дем алуу учун

20. Кадимки колчук улулу кандай жол менен кобойот?

а)бучурлонуу б)вегетативдуу в)айрым жыныстуу

г)гермафродиттик д)икра чачып

21. Моллюскалардын кан айлануу системасы кандай?

а)туюк б)ачык в)жок г)аралаш д)айрым

22. Моллюскалардын раковинасы кайсы катмарлардан тузулгон?

а)хитин б)тери – булчун, кутикула

в)муйуз, акиташ, седеп г)муйуз

23. Тишсиз моллюскалардын дем алуусу колчукчу улулдун дем алуусунан эмнеси менен айырмаланат?

а)бут денеси б)опкосу в)териси г)бакалоору д)трахеасы

24. Кош капкалуу моллюскалар жумурткасын кайда чачат?

а)кумга б)суунун тубундогу баткакка

в)бакалооруна г)осумдукторго жабыштырат

25. Кош капкалуу моллюскалардын личинкасы алгачкы мезгилде кайда орчуйт?

а)моллюскалардын ичинде б)сууда

в)суунун тубундогу баткакта г)моллюскалардын раковинасына жабышып

26. Кальмар моллюскалардын кайсы туруно кирет?

а)кош капкалуу моллюскалар б)курсак бутту моллюскалар

в)тишсиз моллюскалар г)колмо моллюскалар

д)баш бутту молюскалар

27. Томонку моллюскалардын кайсынысында раковинасы болбойт?

а)жыланач улул б)колчук улул в)устрица г)тишсиз моллюска

28. Бардык омурткасыз жаныбарлардын эн чону кайсы моллюска болуп эсептелет?

а)каракатица б)кальмар в)осьминог г)мидия д)устрица

29. Баш бутту моллюскалардын дем алуу органы?

а)опко б)мантия в)бакалоор г)тери

30. Моллюскалардын мантиясы:

а)раковинанын астында жайгашкан тери буктолуштор б)кыймылдоочу органы

в)раковинаны коргоочу г)моллюскалардын денесинин болугу

31. Баш буттуу моллюскалардын каны:

а)кызыл б)тузсуз в)кок г)жашыл

32. Курсак бутту моллюскаларда дем алуунун кайсы органы эн алгач пайда болгон?

а)бакалоор б)опко в)тери г)жыйрылуучу вакуоль

33. Моллюскаларда кайсы тамак эритуучу без пайда болгон?

а)боор б)уйку без в)шилекей без г)бойрок

34. Кайсы моллюскалардын личинкасы балыктарга мителик кылат?

а)баш буттуулар б)курсак буттуулар в)кош капкалуулар г)дениз курсак буттуулары
Жооптор №7 моллюскаларА

Б

в

Г

1
г

2


Б3


Б4В


5
г

6

а
7


Б8


Б9


б10

а
11


б12


б13
г

14

а
15


б16
д

17

а
18


б19
д

20
г

21


б22в


23
г

24в


25

а
26
д

27

а
28


б29в


30

а
31


б32


б33

а
34В
Муунак буттуулар тиби. Рак сымалдар классы. №8

1. Муунак буттуулардын кобойуусу:

а) вегетативдуу б) жыныстуу

в) жыныстык жана жыныссыз г) жыныссыз

2. Муунак буттуулар тибиндеги жаныбарлардын сырткы каптоосу кайсы?

а) раковина б) хитин в) кабырчык г) мантия д) тери

3. Дарыя рагы кайсы типке кирген жаныбар?

а) муунак буттуулар тиби б) хордалуулар тиби

в) моллюскалар тиби г) жумуру курттар тиби д) жалпак курттар тиби

4. Денеси хитин менен капталгандыктан кайсы жаныбар осуу учун улам тулойт?

а) курсак буттуу моллюскалар б) кош капкалуу моллюскалар

в) жумуру курттар г) рак сымалдуулар

5. Дарыя рагы жылдын кайсы мезгилинде уругун таштайт?

а) жаздын башында б) жайында в) кузундо г) кыштын аягында

6. Дарыя рагы кайда жашайт?

а) тузсуз, булганыч сууларда б) тузсуз, таза, агын сууларда

в) океандарда, дениздерде г) туздуу, токтоп калган сууларда

7. Азыктын синбей калган калдыктары рак сымалдардын денесинен кантип сыртка чыгарылат?

а) тери аркылуу б) ооз тешиги аркылуу в) арткы тешиги аркылуу г) аналдык тешик аркылуу

8. Эшек курттар кантип дем алат?

а) опкосу менен б) бакалоору менен в) трахеялары менен г) териси менен

9. Дарыя рагынын болуп чыгаруу органы:

а) малпиги тутукчосу б) протонефридий

в) жашыл бездер г) бойрок

10. Рак сымалдуулардын журогу денесинин кайсы болугундо?

а) аркасында б) курсагында в) баш-кокурогундо г) бутунда

11. Дарыя рагынын денеси канча болуктон турат?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

12. Дарыя рагы жумурткаларын кайда чачат?

а)кумга б)осумдуктордун устуно

в)башка жаныбарларга жабыштырат г)курсак сузгучторуно жабыштырат

13. Дарыя рагынын айлана-чойрону коруусу кандай аталат?

а)жакындан коруу б)алыстан коруу в)мозаикалык коруу г)жарыкта гана коруу

14. Дарыя рагынын тамагы карында эмне аркылуу майдаланат?

а)тамак синируучу бездери б)шилекей бездери

в)хитин тиштери г)карын зили д)уулуу бези

15. Дарыя рагынын ургаачылары эркектеринен сырткы корунушу боюнча

эмнеси менен айырмаланышат?

а)курсак муунактары жазы б)курсагы кууш

в)баш-кокурогу жазы г)муруттары узун д)кыпчуурлары кыска

16. Рак сымалдуулардын сезуу органдары:

1)табылгасын табат 2)тамакты иштетет

3)коркунучтан сактайт 4)зыяндуу заттарды жок кылат

а) 1, 4 б) 1, 3 в) 1, 2, 3 г)4

17. Дарыя рагынын коргонуу органы:

а)козу б)курсак буттары в)кыпчууру г)узун муруттары

18. Газ алмашууда рактын организмине:

а)атмосфералык аба келет

б)айлана-чойродон кычкылтек келип, комур кычкыл газы болунуп чыгат

в)кычкылтектин келиши мене органикалык заттар кычкылданып, энергия болунуп чыгат

г)комур кычкыл газы болунуп чыгат

жооп №8 рак сымалдуулар

жооптору№8 муунак буттуулар

А

Б

в

Г

1


Б2


б3

А
4
Г

5
г

6


Б7В


8В


9В


10

А
11


Б12
Г

13В


14В


15

А
16


Б17В


18


Б


Муунак буттуулар тиби. Жоргомуш сымалдар классы. №9

1. Жоргомуштун желе болуп чыгаруучу бези кайсы болугундо жайгашкан?

а) курсагынын арткы болугундо б) баш кокурогундо

в) буттарында г) жаактарында

2. Дем алуусу опкосу жана трахеялары аркылуу жургузулгон жаныбар кайсы?

а) моллюскалар б) рак сымалдуулар

в) жоргомуш сымалдуулар г) муунак курттар

3. Жоргомуш сымалдуулар жумурткасын кайсы мезгилде таштайт?

а) жазында б) жайында в) кузундо г) кышында

4. Ала жоргомуштун дем алуу органы:

а) опко б) бакалоор в) тери г) жыйрылуучу вакуоль

5. Жоргомуш сымалдуулар кандай азык менен тамактанат?

а) жумшак б) кургак в) суюк г) катуу

6. Ала жоргомуштун болуп чыгаруу органы:

а) малпиги тутукчосу б) протонефридий

в) жашыл бездер г) бойрок

7. Жоргомуш сымалдуулардын журогу денесинин кайсы болугундо?

а)аркасында б) курсагында в) башында г) бутунда

8. Кишиге энцефалит оорусу кайсы кене аркылуу жугат?

а) тайга кенеси б) котур кенеси

в) топурак кенеси г) ит кенеси д) кадимки желелуу кене

9. Кенелердин денесинин тузулушунун озгочолугу эмнеде?

а) эки болуктон турат б) уч болуктон турат

в) денеси болунгон эмес г) денеси болукторго болунгон

10. Муунак буттуулардын буттары кандай тузулушто болот?

а) буттары хитинден тузулгон

б) кутикула менен капталган, бирок муунаксыз

в) тери менен капталган

г) буттары хитин менен капталган, муунактуу

11. Ала жоргомуш озунун олжоосун эмнеси аркылуу олтурот?

а)уусу б)желеси в)буттары г)ооз апараты

12. Ала жоргомуш озунун азык затын кайда эритет?

а)ичегиде б)ооз апаратында в)курсагында г)организмден сырткары

13. Кыш мезгилинде жоргомуштор кантип кышташат?

а)суунун тубундо б)осумдуктордун калдыктарында

в)топуракта г)кыштабайт, олушот

14. Жоргомуш сымалдуулардын канча козу бар жана кандай тузулушто?

а) 2, татаал тузулушту б) 4, жонокой тузулушто

в) 6, татаал тузулушто г) 8, жонокой тузулушто

15. Ала жоргомуштун карынынын тузулушу:

а)чайноочу б)соруучу в)коп камералуу г)бир камералуу

16. Бардык жоргомуш сымалдууларга муноздуу касиеттер:

1)беш жуп бут жана эки жуп мурутча 2)торт жуп бут жана муруттары жок

3)денеси баш кокурогуно жана курсагына болунгон 4)денеси башы, кокурогуно жана курсагына болунгон

а) 1, 2 б) 2, 3 в) 3, 4 г) 1, 4жооптор №9 жоргомуш сымалдар

А

Б

В

Г

1

А
2В


3В


4

А
5В


6

А
7


б8

А
9в


10
г

11

А
12

А
13
г

14


б15
г

16


Б


Муунак буттуулар тиби. Курт-кумурскалар классы. 7-класс№10


1. Курт-кумурскалардын журогу кандай тузулушто?

а) тутук б) баштыкча в) бир камералуу г) эки камералуу

2. Эл кайда кочот, курт-кумурскалардын кайсы туркумуно кирет?

а) катуу канаттуулар б) жаргак канаттуулар

в) туз канаттуулар в) кош канаттуулар д) жарым катуу канаттуулар

3. Курт-кумурскаларда мальпигиев тутукчосу бул:

а) кан тамырлардын бир туру б) болуп чыгаруу органы

в) тамак синируу органы г) тутук турундогу журок

4. Аталган курт-кумурскалардын кайсынысы толук озгоруп орчуйт?

а) таракан б) чегиртке в) кантала

г) ийнелик д) колорадо конузу

5. Аталган курт - кумурскалардын ичинен кайсынысы толук эмес озгоруп орчуйт?

а) эл кайда кочот конузу б) май саратаны

в) чымын г) чегиртке д) кополок

6. Курт-кумурскалардын толук эмес орчушундо кайсы стадиясы жок?

а) чон курт-кумурска б) жумуртка

в) личинка г) куурчакча

7. Тыт жибек копологу башка кополоктордон кайсы озгочолугу боюнча айырмаланат?

а) гусеница пайда болот б) учууга жондомсуз

в) кабырчык канаты бар г) трахеасы менен дем алат

д) гусеницанын куурчакчага айланышы

8. Бодо малдын терисие кайсы курт-кумурсканын личинкасы мителик кылат?

а) чымын б) ала жоргомуш в) аары г) сайгак д) бодо малдын тасма курту

9. Кайсы курт-кумурска адамдын турагында жашап, «уй жаныбарына» айланган?

а) аары б) чымын в) таракан г) тыт жибек копологу д) ак кополок

10. Бал аарысын осумдуктун эмнеси кызыктырат?

а) момосу б) уругу в) жашыл жалбырагы

г) гулдордун ширеси д) момо ширеси

11. Кайсы класстагы жаныбарлардын саны эн коп?

а) балыктар классы б) курт-кумурскалар классы

в) рак сымалдар классы г) жоргомуш сымалдар классы

12. Кайсы конуз картошкага зыян келтирет?

а) колорадо конузу б) бугу конуз

в) эл кайда кочот г) тарпчы конузу д) май саратан

13. Курт-кумурскалардын ички-сырткы тузулушун, таралышын, жашоо шартын изилдоочу илим эмне деп аталат?

а) малакология б) ихтиология

в) энтомология г) батрахология д) протозоология

14. Бал аарынын чагуучу ийнеси кайсы жеринде жайгашкан?

а) тилинде б) курсагынын уч жагында

в) буттарында г) кокурогундо

15. Кыргызстандын кызыл китебине кумурска сымалдардын канча туру киргизилген?

а) 14 б) 17 в) 22 г)28 д) 36

16. Курт-кумурскалардын денеси канча болуктон турат?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

17. Курт-кумурскалардын канаты жана буттары денесинин кайсы болугунун муунагында жайгашкан?

а)кокурок б)баш в)курсак г)куйрук

18. Май саратанынынын жыт билуу органы болуп эмнеси эсептелет?

а)пластинкалуу муруттары б)устунку эрди

в)астынкы эрди г)оозу д)жаактары

19. Безгек чиркейи кайсы туркумго кирет?

а)кош канаттуулар б)жаргак канаттуулар

в)туз канаттуулар г)катуу канаттуулар

20. Кайсы класстагы жаныбарлардын уч жуп буту бар?

а)рак сымалдуулар б)жоргомуш сымалдуулар

в)курт-кумурскалар г)кош капкалуу моллюскалар

21. Май саратандын мальпиги тутугу кандай кызмат аткарат?

а)дем алуу б)кобойуу в)болуп чыгаруу г)кан айлануу д)тамак синируу

22. Курт-кумурскалардын орчушундогу тынч стадиясы кайсы?

а)куурчакча б)личинка в)жумуртка г)гусеница

23. Муунак буттулардын кобойуусу:

а)жыныстуу б)жыныссыз

в)вегетативдуу г)жыныстык жана жыныссыз

24. Кополоктор кайсы туркумго кирет?

а)кош канаттар б)кабырчык канаттар

в)жаргак канаттар г)катуу канаттар туркуму

25. Тыт жибек копологунун жибек болуп чыгаруучу бези кайда жайгашкан?

а)гусеницанын оозунда б)кокурок болугундо

в)муунак буттарында г)канатында

26. Аталгандардын кайсынысы уй чымынынын ооз апаратына тийешелуу?

а)соруучу ооз аппараты б)жалоочу ооз аппараты

в)сайып соруучу ооз аппараты г)кемирип соруучу ооз аппараты

27. Томонку курт-кумурскалардын кайсынысы жаргак канаттар туркумуно кирет?

а)бал аарысы б)безгек чиркейи в)уй чымыны г)эл кайда кочот конузу

28. Бал аарынын ооз аппараты кандай тузулушто?

а)соруучу б)жалоочу в)кемирип-соруучу г)сайып соруучу

29. Аарынын сезуу органдары кайсы жеринде жайгашкан?

а)ооз аппаратында б)буттарында в)мурутчаларында г)курсагында

30. Ич келте оорусун кайсы курт-кумурска жугузат?

а)бит б)чиркей в)чымын г)кене д)колорада конузу

31. Аталган курт-кумурскалардын кайсынысы Кыргызстандын Кызыл китебине киргизилген?

а)чон кубулма калдыркан б)тайга кенеси

в)безгек чиркейи г)ийнелик

32. Курт-кумурскалар классындагы конуздардын кайсынысы Кызыл китепке киргизилип, коргоого алынган?

а)май саратан б)эл кайда кочот в)тарпчы конуз г)эмгекчил ири мурутчан конуз

33. Курт-кумурскалардын кайсынысы осумдукко зыян келтируучу чоп биттерди жоготот?

а)аары б)кополок в)кантала г)эл кайда кочот

34. Жаргак канаттар туркумундогу кайсы курт-кумурска зыяндуу курт-кумурскалардын митеси болуп эсептелет?

а)бал аары б)чабармандар в)жапайы аары г)сары аары

35. Кополок кайсы стадиянын натыйжасында толук озгоруп орчугон курт-кумурскага кирет?

а)жумуртка б)личинка в)куурчакча г)гусеница

жооптору: №10 курт кумурска сымал

А

Б

В

г

Д

1

А

2

А

3


Б
4

д

5
г


6
г


7


Б
8
г


9
г


10
г


11


Б
12

А

13

д

14


Б
15


Б
16В17

А

18

А

19

А

20В21В22

А

23

А

24


Б
25

А

26


Б
27

А

28В29В30

А

31

А

32
г


33
г


34


Б
35В
Хордалуулар тиби. Ланцетник. 7-класс №11


1. Ланцетниктин хордасы канчага чейин сакталат?

а)убактылуу б)жашоосунун аягына чейин

в)туйулдуктун орчуу мезгилинде г)жарым жыл д)бир ай


2. Бакалоор жылчыкчалары ланцетниктин кайсы жеринде оорун алган?

а)кулкунда б)карында в)кокурокто г)курсагында


3. Ланцетниктин нерв тутукчосу кайсы жеринде жайгашкан?

а)курсак жагында б)арка жагында

в)ичегинин астында г)башында д)арка кан тамырынын астында


4. Ланцетниктин дем алуусун кайсы орган аткарат?

а)опко б)бут денеси в)трахеасы г)бакалоор д)териси

5. Балыктан айырмаланып, ланцетниктин кайсы органы жок?


а)баш мээси б)бакалоору в)куйрук сузгучу г)хордасы д)оозу


6. Ланцетниктин тамак эритуу бези:

а)шилекей бези б)уйку бези в)боор бези

7. Ланцетниктин нерв системасы:

а)курсак нерв шакекчеси б)баш мээ в)нерв тутукчо г)нерв байламтасы


8. Ланцетниктин кан айлануу системасы кандай?

а)туюк эмес б)туюк в)аралаш г)артериалдык д)веналык


9. Ланцетниктин нерв тутукчосу кайсы жеринде жайгашкан?

а)курсак жагында б)арка жагында в)башында

г)ичегинин астында д)арка кан тамырынын астында
Хордалуулар тиби. №12

1. Дарыя окунунун денеси эмне менен капталган?

а) тери б) хитин в) соок кабырчыгы г) сузгучтору

2. Балыктын сузгуч тарсылдагы кандай ролду аткарат?

а) тен салмактык орган б) дем алуу органы

в) тамак синируу органы г) гидростатикалык орган

3. Балыктын кайсы органында кан кычкылданат?

а) ичегилеринде б) боордо в) бакалоордо г) терисинде

4. Тамактануу озгочолугу боюнча окунь…жаныбар.

а) осумдук жечу б) жырткыч в) сапрофит г) паразит

5. Сузгуч тарсылдагы жок балык…

а) окунь б) щука в) акула г) треска д) сом

6. Дарыя окунунун бакалоор жалбыракчалары кайсы жеринде жайгашкан?

а) бакалоор капкагында б) бакалоор доголорунда

в) дене кондойундо г) баш соогундо

7. Дарыя окунунда хорда кайсы мезгилде кездешет?

а) туйулдуктун орчушундо б) убактылуу

в) омур бою г) жыл бою д) бир ай

8. Дарыя окунунун кайсы сузгуч канаты баш соогу менен байланышкан?

а) куйрук б) курсак в) кокурок г) арка д) аналдык

9. Балыктын карынында тамак эмненин жардамы менен эрийт?

а) уйку безинин зили б) карын зили в) от суюктугу г) шилекей суюктугу

10. Балыктын баш мээси канча болуктон турат?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

11. Балыктын каптал сызыгы кандай кызмат аткарат?

а) угуу б) даам татуу в) сезуу г) жыт билуу

12. Эмне учун белгилуу бир мезгилде отмо балыктар коп аралыкты сузуп отушот?

а) тамактануу учун б) тукумуна кам коруу учун

в) коргонуу учун г) уругун чачуу учун д) азык-зат топтоо учун

13. Ургаачы балыктардын жумуртка клеткасы эмне деп аталат?

а) икра б) урук суюктугу в) туйулдук в) зигота

14. Кемирчектуу балыктар сооктуу балыктардан эмнеси менен айырмаланат?

а) териси кабырчык менен капталган б) бакалоору менен дем алат

в) сузгуч тарсылдагы жок г) баш мээси беш болумдон турат

д) журогу эки камералуу

15. Кайсы кемирчектуу балыктардын туру суунун тубундо жашоого ылайыкталган?

а) акула б) Кара дениз катраны в) кит акуласы в) скат д) алп акуласы

16. Треска балыгы кандай денизде жашайт?

а) тропикалык денизде б) жылуу денизде в) туздуу денизде г) муздак денизде

17. Кайсы балыктар омурундо бир жолу эле икра чачат?

а) осетр б) чабак в) форель (жилингир) г) гробуша д) чортон

18. Латимерия кайсы органдарынын тузулушу боюнча окундан айырмаланат?

а) козу б) жуп сузгучтору

в) бакалоор капкагы в) жаактары д) жуп эмес сузгучтору

19. Балык майынан кайсы витамин алынат?

а) В б) А в) Д г) Е д) С

20. Кайсы балыктын боорунан витаминге бай медициналык балык майы алынат?

а) треска б) камбала в) осетр г) сазан д) карп

21. Балыктарда баш мээнин кайсы болугу орчугон?

а) суйру мээ б) каракуш мээ

в) ортонку мээ в) аралык мээ д) алдынкы мээ

22. Балыктардын кан айлануу тегереги канча?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

23. Балыктардын журогу канча камералуу?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

24. Балыктар байырлаган жерине карата канча топко болунот?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

25. Балыктын тен салмактуулугун сактоочу сузгучу кайсы?

а) аналдык сузгучу б) куйрук сузгучу в) кокурок жана курсак сузгучу г) арка сузгучу


26. Балыктын мээсинин кайсы болугундо жыт билуу борбору жайгашкан?

а) алдынкы мээде б) оронку мээде

б) суйру мээде г) каракуш мээде д) аралык мээде

27. Азыктын синбеген калдыктары балыктын денесинен сыртка кантип чыгарылат?

а) тери аркылуу б) ооз тешик аркылуу

в) аналдык тешик аркылуу г) атайы тешик аркылуу

28. Балыктардын дем алуу органы:

а) опко б) бакалоор в) тери г) таноо

29. Балыктардын денеси кандай болукторго болунгон

а) баш, тулку бой жана куйрук б) баш жана кокурок

в) башкокурок жана курсак г) баш жана куйрук

30. Дарыя окунунун денесинин тусу эмнеге жараша озгорот?

а) кобойууго б) тамактанууга в) жашаган чойросуно

г) урук чачууга д) азык-зат топтоого

31.Балык сузгуч тарсылдагынын жардамы менен:

а) тез кыймылдайт б) суунун багытын жана кучун кабыл алат

в) тамак синирет г) терендикке кирет жана калкыйт

32. Кайсы балыктардын бакалоор капкагы жок?

а) сооктуу б) кемирчектуу в) манжа канат г) осетрлар

33. Дарыя окунун омуртка тутуму канча омурткадан турат?

а) 32-34 б) 20-25 в) 39-42 г) 19-21 д) 27-29

34. Дарыя окунунда хорда кайсы мезгилде кездешет?

а) туйулдуктун орчушундо б) убактылуу в) омур бою г) жыл бою д) бир ай

35. Дарыя окунунун сузгуч тарсылдагы кандай кызмат аткарат?

а)коргонуу б) тен салмактуулук в) кобойуу г) дем алуу д) калкуучу

36.Балыктардын омурткаларынын устунку доголорундагы жулун каналында эмне жайгашкан?

а) хорда б) жулун в) арка аортасы г) курсак аортасы д) кондой вена

37. Балыктын осушун, кобойушун, айлана-чойро менен карым катнашын кандай процесс камсыз кылып турат?

а) зат алмашуу б) орчуу в) кобойууг) кан айлануу д) болуп чыгаруу

38. Дарыя окунуна кайсы болуп чыгаруу органы муноздуу?

а)мальпигиев тутугу б) бойрок в) журок г) ичеги д) опко

39. Сузуп журуудо балыктын кыймылынын координациясын жана тен салмактуулугун мээнин кайсы болугу башкарат?

а) алдынкы мээ б) кара куш мээ в) ортонку мээ г) аралык мээ д) суйру мээ

40. Балыктын шарттуу рефлекстери шартсыз рефлекстен эмнеси менен айырмаланат?

а) жарыкты коргондо дуулугот б) сигнал бергенде дуулугот

в) тукум куучулук боюнча берилбейт г) белгилуу бир шартта дуулугот

д) жасалма ун чыгарганда дуулугот

41. Кайсы балыктын эркектери уруктанган икраларын курсагындагы баштыгына салып чонойтушат?

а)дарыя окуну б)дениз тайы в)форель г)сазан д)лосось

42. Кайсы озгочолугу боюнча акула отмо балыктар тобуна кирбейт?

а)тируу туучу балык б)икра таштайт в)урук чачып тукумдашат

г)тукуму учун кам корот д)тез сузот

43. Аталган балыктардын кайсынысынын денеси жалпак, диска турундо болот?

а)кит акуласы б)форель в)электр скаты г)дениз тайы д)горбуша

44. Сооктуу балыктар кемирчектуу балыктардан эмнеси менен айырмаланаит?

а)териси кабырчык мене капталган б)журогу эки камералуу

в)мээси беш болумдон турат г)омурткалуу жаныбар

д)бакалоору капкак менен жабылган

45. Балыктардын денеси канча болуктон турат?

а) 3 б) 1 в) 8 г) 2 д) 5

46. Балыктар толкун кыймылын, толкун кучун эмнеси аркылуу кабыл алат?

а)куйрук сузгучу б)денеси в)каптал сызыгы г)териси д)арка сузгучу

47.Эмне учун электр станциялардын плотиналарында ордомо балыктар учун атайын отмо суу жолдору курулат?

а)балык уулоо учун б)балык майын алуу учун

в)балыктарды коргоо учун г)икраларын алуу учун
жооптору:№12

А

Б

в

Г

Д

Хордалуулар тиби. Жерде - сууда жашоочулар классы. 7-класс №13

1. Бака жабышкак тили аркылуу кандай курт-кумурскаларды кармайт?

а) кыймылсыз б) курт-кумурскалардын калдыгын

в) кыймылдуу г) олгон курт-кумурсканы

2. Жерде-сууда жашоочулардын баш мээсинин кайсы болугу жакшы орчугон?

а) суйру мээ б) каракуш мээ

в) ортонку мээ г) аралык мээ д) алдынкы мээ

3. Кургакка чыгышы менен жерде-сууда жашоочуларда кандай органдар пайда болгон?

1) баш соогу жана омурткасы 2) кабактары

3) козу жана таноосу 4) тарсылдак жаргакчасы

а) 1,3 б) 2,4 в) 2,3 г) 3,4

4. Балыктардан айырмаланып жерде-сууда жашоочурарда кайсы без пайда болгон?

а) карын б) боор в) шилекей бези г) ашказан астындагы без

5. Бакалардын кайсы булчундары жакшы орчугон?

а) баш булчундары б) бут курчоолорунун булчундары

в) куйрук булчуну г) моюн булчундары

6. Балыктарга салыштырмалуу баканын баш соогундо кайсы сооктор жок?

а) мандай соогу б) тобо сооктору в) бакалоор капкагынын сооктору

г) жаактары д) бир моюн омурткасы

7. Баканын журогунун карынчасында кандай кан болот ?

а) артериялык б) веналык

в) кан плазмасы г) аралаш д) туссуз

8. Амфибияларда тамак синируунун кайсы жаны болугу пайда болду?

а) тил б) кызыл онгоч

в) ичке ичеги г) туз ичеги д) клоака

9. Кан айлануунун чон тегерегиндеги капиллярларда журуп, …

а) вена каны артерия канына айланат

б) артерия каны вена канына айланат

в) кандагы микроорганизмдер зыянсыздандырылат

г) майдын ажырашынан пайда болгон продуктулар синирилет

10. Конок баштын тузулушунун кайсы озгочолугу балыктарга окшош болот?

а) журогу эки камералуу б) опкосу орчуйт в) жыланач тери каптоосу

г) алдынкы, арткы буттары д) узун куйругу

11. Аталган балыктардын кайсынысы жерде-сууда жашоочулардын тупку теги болуп эсептелет?

а) латимерия б) тиляпия в) белуга г) налим д) пигмей

12. Курбака сууга кайсы мезгилде гана кирет?

а) тамактануу б) дем алуу

в) кобойуу г) тукумуна кам коруу д) коргонуу

13. Кайсы орган бакалардын личинка стадиясында кездешет?

а) уч камералуу журок б) опко

б) каптал сызыгы г) омурткасы д) канаты

14. Жерде-сууда жашоочулар классы канча туркумго болунот ?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

15. Жерде-сууда жашоочулар классына кируучу , кайсы туркумдогу жаныбарлардын кабыргасы орчугон эмес?

а) куйруктуулар б) куйруксуздар в) бутсуздар

16. Азыктын синбеген калдыктары баканын денесинен сыртка кантип чыгарылат?

а) тери аркылуу б) ооз тешик аркылуу

в) клоакасы аркылуу г) атайы тешик аркылуу

17. Жерде-сууда жашоочулардын журогу канча камералуу?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

18. Саламандра кайсы класска кируучу жаныбар?

а) жерде-сууда жашоочулар классы б) сойлоп журуучулор классы

в) сут эмуучулор классы г) балыктар классы


19. Баканын териси кандай озгочолукко ээ?

а) ото калын болот б) былжыр бездеди кармабайт

в) кабырчык менен капталган в) былжыр бездерди кармайт

20. Аталган жерде-сууда жашоочулардын кайсынысы куйруктуу жерде-сууда жашоочулар туркумундогу жаныбар?

а) курбака б) курон бака в) жашыл бака

г) голиаф бакасы д) альпы тритону

21. Жерде-сууда жашоочуларга муноздуу белгилер:

1) балыктардыкындай болуп башы кыймылсыз

2) башы денесине кыймылдуу бириккен

3) мойну жок

4) кол-бут курчоолору уч болуктон турат жана манжалары болот

а) 2, 3, 4 б) 1, 2, 3 в) 1, 2, 4 г) 1, 3, 4

22. Амфибияларда кан айлануунун канча тегереги бар?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

23. Баканын омуртка тутумунун кайсы болугу болбойт?

а)моюн б)кокурок в)тулку бой г)жамбаш д)куйрук

24. Жерде-сууда жашоочулардын личинка стадиясы учун кайсы орган муноздуу эмес?

а)каптал сызык б)куйрук в)бакалоор г)хорда д)омуртка

25. Томонку организимдердин кайсынысы муздак кандууларга кирет?

а)тоту куш б)карышкыр в)тюлень г)таш бака

26. Омурткалуулардын кайсы классында эн алгач кан айлануунун эки тегереги пайда болгон?

а)ланцетник б)балыктар в)жерде-сууда жашоочулар г)сойлоп журучулор

27. Жерде-сууда жашоочуларга муноздуу белгилер:

1)балыктардыкындай болуп башы кыймылсыз

2)башы денесине кыймылдуу бириккен

3)мойну жок

4)кол-бут курчоолору уч болуктон турат жана манжалары болот

а) 2, 3, 4 б) 1, 2, 4 в) 1, 3, 4 г) 1, 2, 3

28. Баканын кайсы мээси балыктардыкына караганда начар орчугон?

а)алдынкы мээси б)аралык мээси в)каракуш мээси г)ортонку д)мээнин жарым шаарлары

29.Баканын омурткасына кайсы сооктор бекиген?

а)мандай сооктору б)жамбаш сооктору в)акыреги

г)кокурогу д)кабырга сооктору

30. Жерде-сууда жашоочулардын кыймыл координациясын кайсы мээ башкарат?

а)жулун б)аралык мээ в)каракуш мээ г)ортонку мээ

31. Баканын кан айлануусунун чон тегереги журоктун кайсы болугунон башталат?

а)сол дулойчодон б)карынчадан в)он дулойчодон

г)аортадан д)сол карынчадан

32. Баканын кан айлануусунун чон тегерегинин веналары журоктун кайсы болугуно куят?

а)он дулойчого б)сол дулойчого в)карынчагы

г)аортага д)венага

33. Жерде-сууда жашоочулар кандай жол менен кобойот?

а)кош жыныстуу б)жыныссыз в)гермафродиттик г)жыныстуу

34. Жерде-сууда жашоочулардын жер бетинде жашоого ынгайланган озгочолугу кайсы?

а)уруктарын чач б)опкосу бар в)териси менен дем алат г)муздак кандуу

35, Жерде-сууда жашоочулар кантип кобойушот?

а)жумуртка таштайт б)икра таштоо менен в)жетилген балыктарды тууйт

Жооптору: №13

А

Б

в

Г

Д

1В2

д

3


Б
4в5


Б
6в7
Г


8

А

9в10
Г


11


Б
12


Б
13в14Б15

А

16


Б
17

д

18

А

19


Б
20

д

21

д

22
Г


23в24

А

25В26


Б
27в28


Б
29

А

30
Г


31

АСойлоп журуучулор классы. №14


1.Шамдагай кескелдирик кайсы класска кирген омурткалуу жаныбар?

а) жерде-сууда жашоочулар классы б) балыктар классы

в) сут эмуучулор классы г)сойлоп журуучулор классы

2. Кескелдириктин регенерациясы эмне менен бутот ?

а) калыбына келуу процесси б) зат алмашуу процесси

в) дем алуу процесси г) дуулугууну кабыл алуу процесси

д) дуулугууго жооп кайтару процесси

3. Кабырчыктуулар туркумундогу эн чон жылан кайсы?

а) питон б) кобра в) анаконда г) гюрза д) кара чаар жылан

4. УУлуу жыландын ууну болуп чыгаруучу бези кайсы жеринде жайгашкан?

а) тишинде б) тилинде в) куйругунда г) кабырчыктуу терисинде д) коздорунун арт жагындагы безинде

5. Кээ бир сойлоп журуучулорго кобойуунун кайсы ынгайы, аларды тундук кендикке таралышына мумкундук берди?

а) тируу тушу б) сарылык затынын коп болушу

в) тери катмары г) жумуртканын калын кабыгы

6. Ташбакалар туркумундогу жаныбарлар кайсы муноздуу белгиси боюнча башка сойлоп журуучулордон айырмаланат?

а) журогу уч камералуу б) кан айлануунун эки тегереги бар

в) чээнге кирет г) соок - муйуз чопкуту д) жумуртка тууйт

7. Аталган ташбакалардын кайсынысында денеси тери менен капталган, сыртында соок-муйуз чопкуту жок?

а) ыраакы чыгыш ташбакасында б) саз ташбакасында

в) орто азия ташбакасында г) талаа ташбакасында д) жашыл ташбакада

8. Крокодилдер кайсы класстагы омурткалуу жаныбар болуп эсептелет?

а) сойлоп журуучулор классы б) балыктар классы

в) сут эмуучулор классы г) жерде-сууда жашоочулар классы

9. Сойлоп журуучулордун денеси эмне менен капталган?

а) хитин б) кабырчык в) раковина г) мантия

10. Сойлоп журуучулордун кабырчыктуулар туркумундогу окулун аныкта?

а) дениз таш бакасы б) миссисипи аллигатору

в) орто азия кобрасы г) нил крокадили

11. Жер бетинде сойлоп журуучулор кайсы эрада дуркуроп оскон?

а) кайнозой б) палеозой в) архей г) мезозой д) протерозой

12. Кескелдириктин дем алуу процессине кайсы органдар системасы катышат?

а) тери б) бакалоор в) опко

13. Кескелдириктин журогу канча камералуу?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

14. Крокодилдин журогу канча камералуу?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

15. Рептилияларда кан айлануунун канча тегереги бар?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

16. Сойлоп журуучулор классы канча туркумго болунот?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

17. Кыргызстандын Кызыл китебине сойлоп журуучулордун канча туру киргизилген?

а) 5 б) 8 в) 10 г) 13 д) 15

18. Шамдагай кескелдириктин туюу органы кайсы?

а) кабырчык териси б) таноосу в) куйругу г) буттары д) тили

19. Кескелдириктин моюн омурткасы канча?

а) 7 б) 3 в) 4 г) 5 д) 8

20. Кескелдириктин ысык кундору кыймылдуу болушу, ал эми суукта кыймылсыз болуп калышы эмнеге байланыштуу?

а) тамактануусуна б) дем алуусуна в) зат алмашуусуна

г) кобойуусуно д) болуп чыгаруусуна

21. Сойлоп журуучулордун жумурткасы сыртынан эмне менен капталат?

а) акиташ кабыкчасы менен б) жука кабыкча менен в) тери кабыкча менен г) кабыгы жок

22. Сойлоп журуучулордун болуп чыгаруу системасы:

а) тулку бойрок б) жамбаш бойрок в) баш бойрок г) нефридий тутукчолор

23. Кабырчыктуулар туркумундогу эн чон жылан кайсы?

а) питон б) кобра в) анаконда г) гюрза д) кара чаар жылан

24. Уулуу жыландардын тили кандай кызмат аткарат?

а) сезуу б) чагуу в) сайгыч г) коргонуу д) жыт билуу

25. Сойлоп журуучулордун канча жуп кабыргасы тош соогуно биригип кокурок клеткасын тузот?

а) 3 б) 5 в) 7 г) 9 д) 11

26. Озунун табылгасын тируу жуткан жылан:

а) уулуу жыландар гана б) бардык жыландар в) уусуз жыландар гана г) удавдар гана

27. Жыландардын эки ачаланган тили:

1)уулу аппараты 2)туюу органы 3)даам билуу органы

4)кыймыл координациясын аткаруучу орган

а) 1, 2 б) 2, 3 в) 3,4 г) 1, 2, 3

28. Сууда жашаган ташбакалар кургакта жашоочу ташбакалардан эменси менен айырмаланат?

а)соок-муйуз чопкуту б)тиштери болбойт в)буттарында жаргакчалары бар

г)жумуртка тууйт д)моюн омурткасы кыймылдуу

29. Крокодилдер башка сойлоп журуучулордон эмнеси менен айырмаланышат?

а)буттарындагы жаргакчалары б)жумуртка тууйт

в)опкосу менен дем алат г)журогу торт камералуу

30 Эмне себептен кээбир олколорда крокодилдерди питомниктерде остурушот?

а)тамакка этин алуу учун б)терисин алуу учун в)май алуу учун

г)соогун алуу учун д)колго уйротуу учун

31 Сойлоп журуучулордун активдуулугу эмнегне байланыштуу?

а)тамактанууга байланыштуу б)дем алуусуна байланыштуу

в)кобойууго байланыштуу г)болуп чыгаруусуна байланыштуу

д)айлана-чойронун температурасына байланыштуу

32. Жерде-сууда жашоочулардыкына караганда сойлоп журуучулордун кайсы мээси

кучтуу орчугон?

а)алдынкы б)каракуш в)ортонку г)суйру д)аралык


Канаттуулар классы. 7-класс. №15

1. Канаттуулардын алдынкы бут курчоосу кандай кызмат аткарат?

а) басуу б) тамактануу в) коргонуу г) учуу д) таянуу

2. Келтирилген сезуу органдардан кайсынысы канаттууларда эн жакшы орчугон?

а) жыт сезуу б) туюу в) угуу г) коруу

3. Канаттуулардын жамбаш сооктору кайсы омурткалар менен биригишет?

а) моюн б) кокурок в) бел жана куймулчак г) чычан д) куйрук

4. Канаттууларга кайсы без муноздуу?

а) уу бездери б) чычан бези в) былжыр бези г) сут бези д) тер бездери

5. Канаттуулардын канатын кайсы сооктор тузот?

а) кашка жилик, жото жилик, бут кетмени б) кун жилик, кар жилик, манжа

в) чон жана кичине жото жиликтер г) шыйрак д) ийин сооктору

6. Канаттуулардын жемсоосу кандай кызмат аткарат?

а) тамак эритет б) зил болуп чыгарат в) тамакты майдалайт г) тамакты убактылуу кармап турат д) карындын ролун аткарат

7. Канаттуулардын кан айлануу системасы сойлоп журуучулордун эмнеси менен айырмаланат?

а) кан айлануунун эки тегереги б) журогу уч камералуу

в) журогу торт камералуу г) эки журок дулойу д) журогу эки камералуу

8. Канаттууларда абага учуп журуу учун кайсы орган женилдик берет?

а) трахеясы б) опко в) колколор г) аба баштыкчасы

9. Журоктун торт камералуу болушу томонкуго алып келди

а) канаттуулар жана сут эмуучулор жылуу кандуу болушту

б) жаныбарлар кургактыкка чыгышты

в) тери аркылуу дем алуунун мааниси чонойду

г) ашык баш заттар бойрок аркылуу болунуп чыга баштады

10. Канаттуунун туйулдугу азык затты кайдан алып орчуйт?

а) жумуртканын белогунан б) жумуртканын аба камерасынан

в) жумуртканын сарысынан г) сырттан д) энесинен

11. Аталган канаттуулардын кайсынысы эн байыркы канаттуу болуп эсептелет?

а) тоту куш б) буркут в) тоо куш г) колибри д) археоптерикс

12. Канаттуулардын жумурткасы сойлоп журуучулордукунон эмнеси менен айырмаланат?

а) муздак кабыгы менен

б) сарысынын коптугу жана катуу акиташ кабыгы менен

в) белогу менен

г) туйулдук дискасынын жоктугу менен

13. Канаттуулардын тош соогунун кыры кандай мааниге ээ?

а) тен салмактуулукту сактоочу орган б) кокурок булчундары бекилуучу жер

в) кабыргалар бекилуучу жер г) коргоочу д) кокурок клеткасын кенейтет

14. Токой чили уясын кайда салат?

а) жерге б) даракка в) тоонун бооруна г) суунун жээгине д) сазга

15. Аталган жырткыч канаттуулардын кайсынысы тарптар менен азыктанып,

«жаратылыш санитары» болуп эсептелет?

а) шумкар б) буркут в) жору г) уку д) айры куйрук

16. Ак куулардын жуптары кандай тузулгон?

а) бир гана моонотко б) убактылуу

в) коп жылга г) бир нече ай д) омур бою

17. Кайсы канаттууу учууга жондомсуз?

а) пингвин б) ордок в) уку г) жору д) тонкулдак

18. Жашоо чойросу боюнча тоо куштар кайсы канаттууларга кирет?

а) сууда жашоочу канаттуулар б) сазда жашоочу канаттуулар

в) ачык жерде жашаган канаттуулар г) токой канаттуулары

19. Шаарлар менен кыштактардын маданий ландшафттарынын шартында кайсы туркумдогу канаттуулар жашайт?

а) каркыралар б) таранчы сымалдар

в) тоодактар г) тоок сымалдар д) тонкулдактар

20. Эмне учун жырткыч канаттууларды коргоо керек?

а) осумдуктордун зыяндуу курт-кумурскаларын жок кылат

б) осумдукторду чандаштырат

в) чарбачылыкта колдонулат

г) зыяндуу кемируучулорду жок кылат

д) уруктарды таратат

жооптору №15 канаттуулар

А

Б

в

Г

1
Г

2
Г

3В


4


Б5


Б6
Г

7в


8
Г

9

а
10в


11
Д

12


б13

А
14

а
15в


16
Д

17

а
18в


19


б20
Г


21. Бакма ордоктун тупку теги кайсы?

а) гаги б) кайырма ордогу в) украина ордогу г) мандаринка д) ак ордок

22. Канаттуулардын бут курчоосуна кайсы соок муноздуу?

а) шыйрак б) ийин в) муру соок г) кун жилик

23. Канаттуулардын денеси эмне менен капталган?

а) кабырчык б) куш жуну в) териси жыланач г) хитин

24. Канаттуулардын он карынчасында жана он дулойчосундо кандай кан болот?

а) артериялык в) веналык г) аралаш

25. Канаттуулардын журогу канча камералуу?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

26. Канаттуулардын мээсинин кайсы болугу корууну жонго салат?

а) каракуш мээ б) ортонку мээ в) суйру мээ

27. Канаттуулардын жеми тамак синируу системасынын кайсы болугундо майдаланат?

а)ботого б)жемсоо в)кызыл онгоч г)ичеги д)ооз кондойу

28. Канаттуулардын кайсы сезуу органы абдан жакшы орчугон?

а)жыт билуу б)коруу в)даам татуу г)туюу д)угуу

29. Кайсы омурткалууларда баш мээнин кыртышы пайда болгон?

а)балыктарда б)жерде-сууда жашоочуларда

в)сойлоп журуучулордо г)канаттууларда

30. Уялуу канаттуулар кайсылар?

а)пингвиндер б)тоо куштар в)каздар г)тонкулдактар д)тооктор

31. Канаттуулар сойлоп журуучулордон эмнеси менен айырмаланат?

а)кабырчык каптоосу б)каны кызыл жана жылуу

в)жумуртка тууйт г)каны муздак жана туссуз д)кан айлануунун эки тегереги

32. Канаттуулардын сойлоп журуучулордон келип чыккандыгын далили:

1)дененин туруктуу температурасы

2)артериялык кандын веналык кандан болунгондугу

3)белокко бай жумурткасынын тузулушу

4)терисиндеги муйуз кабырчыгы

а) 3, 4 б) 1, 4 в) 2, 3 г) 1,2


33. Башка жырткыч канаттуулардан айырмаланып жорунун кайсы органы начар орчугон?

а)тумшугу б)тырмагы в)козу г)угуусу д)канаты

34. Жер жузундогу суукка чыдамдуу канаттуу кайсы?

а)буркут б)уку в)тоо куш г)ителги д)пингивин

35. Тропикте осуучу осумдукторду кайсы канаттуу чандаштырат?

а)чыйырчык б)чабалекей в)таранчы г)колибр д)керенкур

36. Канаттуулардын кыгында кандай туздар коп?

а)натрий туздары б)калий туздары в)фосфор туздары

г)кальций туздары д)сульфат туздары

37. Тоок сымалдар туркумуно кирген эн ири бакма канаттуу кайсы?

а)пекин ордогу б)боз каз в)кавказ курпу г)примутрок тоогу

38. Канаттуулардын ичинен абдан зор канаттуу кайсы?

а)Африка тоо кушу б)Эму тоо кушу в)Нанду тоо кушу

г)пингивин д)тоодак

39. Сууда жашоочу канаттуулар жашоо чойросуно тузулушунун кайсы озгочолугу боюнча ынгайланган?

а) куш жуну б)муйуздуу тумшугу в)манжаларындагы жаргакчалары

40. Укулор кундузгу жырткыч канаттуулардан эмнеси менен айырмаланат?

а)ун чыгарбай учушат б)тумшугу кыска в)шуулдап ун чыгарып учушат

г)кундузу жакшы корот д)уяларын аскага салышат


Сут эмуучулор классы. 7-класс.№16

1. Бардык жаныбарлардын ичинен сут эмуучулордо гана кездешучу орган кайсы?

а) бездери б) тиштери

в) омуртка тутуму г) кабагы д) кулак калканы

2. Сут эмуучулордун жун каптоосуна эмне учун суу жукпайт?

а) тер бездери болгондуктан б) май бездери болгондуктан

в) териси г) кылкан жун д) тыбыт жуну

3. Сут эмуучулордун бут курчоолору сойлоп журуучулордон айырмаланып, кайсы жеринде жайгашкан?

а) денесинин капталында б) денесинин астында

в) кээ бирлеринде денесинин капталында, башкаларында денесинин астында

г) моюнунун эки жагында

4. Сут эмуучулордо кайсы органы кан айлануунун эн негизги борбору болуп саналат?

а) журогу б) боор в) опко г) кан тамырлар д) бойрок

5. Сут эмуучулордун мээсинин кайсы болугу абдан кучтуу орчугон?

а) каракуш мээ б) суйру мээ в) ортонку мээ г) аралык мээ д) алдынкы мээнин чон

6. Аталган сут эмуучулордун кайсынысы, балдарын курсак жагындагы баштыгында чонойтот?

а) ехидина б) сулоосун в) морж г) коала д) суусар

7. Алгачкы жумуртка туучу айбанаттар сойлоп журуучулордон эмнеси менен айырмаланышат?

а) жумуртка тууйт б) клоакасы

в) муйуз кабырчыктары г) тырмактары д) сут бездери

8. Жарганаттардын териси эмне менен капталган?

а) кабырчык б) териси жыланач

в) жун каптоосу г) муйуз кабырчык д) былжырлуу тери

9. Тыйын чычкан кайсы туркумдогу жаныбар?

а) кол канаттар б) курт-кумурска жечулор

в) коен сымалдар г) ача туяктуулар д) кемируучулор

10. Жырткыч сут эмуучулордун кайсы тиштери абдан кучтуу орчугон?

а) кылкыйма тиштери б) кашка тиштери

в) азуу тиштери г) сут тиштери д) чон азуу тиштери

11. Дениз сут эмуучулорунун калак буттуулар туркумундогу жаныбар кайсы?

а) морж б) дельфин

в) кок кит г) кашалот д) ак каптал тельфин

12. Морж дениз котигинен эмнеси менен айырмаланат?

а) денеси калын тук менен капталган

б) кулак калканы жок, денеси жыланач, азуулары узун

в) ыраакы чыгыш денизинде жашайт

г) кулак калкандары бар болот

д) балыктар менен тамактанат

13. Бегемот кайсы туркумдогу сут эмуучу?

а) сынар туяктуулар б) жырткычтар

в) кемируучулор г) ача туяктуулар д) курт-кумурска жечулор

14. Кайсы сут эмуучунун денесинин температурасы туруктуу эмес?

а) кадимки кирпи б) кадимки тыйын чычкан

в) хомяк г) кадимки тулку д) кадимки бегемот


15. Адам сымал маймылдар тукумуна кайсы маймыл кирет?

а) павиан б) коата

в) гиббон г) кен таноолуу маймыл д) жашыл мыртышка

16. Томонку териси баалуу сут эмуучулордун ичинен кайсынысы фермада багылат?

а) сулоосун б) жолборс

в) ак тулку г) тыйын чычкан д) карышкыр

17. Карышкырлар менен ак аюлар кайсы туркумго кирген жаныбарлар?

а) сынар туяктуулар б) дениз сут эмуучулор

в) жырткычтар г) ача туяктуулар д) кемируучулор

18. Сут эмуучулордо кайсы орган болуп чыгаруу системасынын эн негизги борбору болуп саналат?

а) сийдик тутугу б) сийдик откоруучу канал

в) боор г) бойрок д) табарсык

19. Сут эмуучулордун журогу канча камерадан турат?

а) 1 б)2 в) 3 г) 4 д) 5

20. Аталган жырткыч жаныбарлардын кайсынысы мышыктар уруусундагы сут эмуучу?

а) суусар б) арстан в) тулку г) ак аюу д) булгун

21. Иттин баш соогу кандай болуктордон турат?

а) бет болугу жана мээ кутусу б) устунку жаак

в) астынкы жаак г) бет болугу

22. Сут эмуучулордун жаактарынын мандайкы болугундо кайсы тиштери жайгашка?

а) азуу тиштери б) кашка тиштери в) чон азуусу г) сут тиштери

23. Сут эмуучулордо кайсы орган дем алуу системасынын эн негизги борбору болуп эсептелет?

а) журок б) боор в) диафрагма г) опко

24. Сут эмуучулордун кайсы бези кошумча болуп чыгаруу органынын ролун ойнойт?

а)тер бези б)май бези в)шилекей бези г)уйку бези

25. Сут эмуучу жаныбарлардын моюну канча омурткадан турат?

а) 7 б) 8 в) 9 в) 5 д) 3

26. Сут эмуучулордун дем алуу системасына кирген органдар:

а)мурун кондойу, коко , бутактанган колколор, альвеолдору бар опко

б)коко, колко, опко

в)коко, колколордун бутактанган системасы, губка сымал опко

г)коко жана опко

27. Сут эмуучулордо ашыкча суулар жана зат алмашуунун продуктулары эмнеси аркылуу

сыртка чыгарылат?

а)эки бойрогу жана тер бездери б)бойрок жана ичеги

в)бойрогу г)териси жана тер бездери

28. Кайсы жаныбарлардын ичегиси салыштырмалуу турдо узун болот?

а)момо жечулор б)бардыгын жечулор в)осумдук менен азыктангандар

29. Сут эмуучулордун баш мээси канча болумдон турат?

а) 4 б) 5 в) 2 г) 3 д) 6

30. Кит менен дельфиндин кайсы сезуу органы начар орчугон?

а)коруу б)туюу в)даам татуу г)угуу д)жыт билуу

31. Тункусун активдуу сут эмуучулордун кайсы сезуу органы эн жакшы орчугон?

а)угуу б)коруу в)туюу г)даам татуу д)жыт билуу

31. Сут эмуучулордун угуу органы кандай болуктордон турат?

а)эки болуктон: ортонку жана ички

б)ортонку, ички кулактан жана сырткы угуу жолдорунан

в)ички кулактан г)сырткы кулактан

32. Сут эмуучулордун кобойушунун жана орчушунун озгочолукторуно жараша канча топко болунот?

а) 4 б) 7 в) 3 г)5 д)2

33. Аталган сут эмуучулордун кайсынысы, балдарын тируу туубай, жумуртка туушат?

а)кенгуру б)ордок тумшук в)кор чычкан г)жарганат

34. Аталган сут эмуучулордун кайсынысы кобойуу жана орчуу озгочолугу боюнча

тондууларга кирет?

а)кенгуру б)ордок тумшук в)жираф г)эхидина д)баштыкчалуу чычкан

35. Кайсы тондуу сут эмуучулордун баласы жакшы жетилип туулат?

а)мышык б)жарганат в)тыйын чычкан г)жейрен

36. Кайсы сут эмуучулор баласын сууда гана тууйт?

а)дельфиндер б)дениз мышыктары в)морждор г)пингивиндер

37. Сут эмуучулордун тупку теги кайсы жаныбар?

а)кабылан б)сулоосун в)кит г)айбан тиштуу яшар д)тур

38. Сут эмуучулор менен сойлочулардын ортосундагы айырма кайсы?

а)зат алмашуу тез журот б)муйуз кабырчык каптоосу бар

в)туйулдукто хорданын болушу г)каракуш мээси жакшы орчугон

39. Алгачкы жумуртка туучу айбандар сойлоп журуучулордон эмнеси менен айырмаланат?

а)жумуртка тууйт б)клоакасы в)муйуз кабырчыктары

г)тырмактары д)сут бездери

40. Курт-кумурска жечу сут эмуучулордун кайсы сезуу органы жакшы орчугон?

а)жыт билуу б)коруу в)угуу г)даам татуу д)туюу

41. Кирпичечек кайсы туркумдогу жаныбар?

а)кол канаттар туркуму б)кемируучулор туркуму в)жырткычтар туркуму

г)туяктуулар туркуму д)курт-кумурска жечулор туркуму

42. Жарганат кайсы класстагы жаныбар экенин аныкта.

а)канаттуулар б)сут эмуучулор в)сойлоп журуучулор

г)жерде-сууда жашоочулар д)курт-кумурскалар классы

43. Жарганаттардын учушу денесинин кайсы болугунун жакшы орчушуно алып келет?

а)канаты б)кокурок булчуну в)жун каптоосу

г)рткы буттары д)тулку бою

44. Жашоо чойросуно карата жарганаттардын кайсы сезуу органы абдан жакшы орчугон?

а)коруу б)угуу в)туюу г)даам татуу д)жыт билуу

45. Жарганаттар карангыда анчыллыкка чыгышат, алар учуп баратып багытты эмне аркылуу баамдашат?

а)коруусу б)жыт билуусу в)канаттары г)угуусу д)буттары

46. Коендордун кайсы тиштери болбойт?

а)кылкыйма тиштери б)кашка тиштери в)азуу тиштери г)сут тиштери

47. Тыйн чычкан кайсы туркумдогу жаныбар?

а)кол канаттар б)коен сымалдар в)ача туяктуулар г)кемируучулор

48. Кайсы жаныбардын тиши омур бою осот?

а)курт-кумурска жечуулор б)жырткычтар в)кемируучулор г)ача туяктуулар

49. Карышкырдын кайсы сезуу органы жакшы орчугон?

а)жыт билуу б)угуу в)коруу г)даам татуу д)туюу

50. Тулку кайсы туркумго кирген сут эмуусу жаныбар?

а)кол канаттар б)жырткычтар в)кемируучулор г)ача туктуулар д)сынар туяктуулар

51. Дельфиндер эмнеси аркылуу бири-бири менен кабарлашат?

а)жыт билуу б)коруусу в)кыймылы г)ун сигналы


52. Туяктуу сут эмуучу жаныбарлар эмне мене азыктанат?

а)курт-кумурска б)осумдук в)жаныбар г)тарп

53. Приматтар туркумундогу жаныбарлар кандай чойродо жашайт?

а)дарактарда б)чолдо в)ачы жерде г)сууда

54. Адам сымал маймылдардын журуш-турушу алардын кайсы органынын жогорку тузулушто болушу менен аныкталат?

а)баш мээси б)жулун в)булчундар г)сезуу органдары д)журогу

55. Кайсы сут эмуучу спорттук ан уулоо эн негизги обьектиси?

а)тыйын чычкан б)илбирс в)коен г)тулку

56. Зат алмашуу кайсы организмдерде журот?

а)бардык тируу организмдерде

57. Бодо малдын тупку теги кайсы жаныбар?

а)огуз б)зубр в)калмак аюу г)тур д)буйвол

58. Койлордун тупку теги кайсы жаныбар?

а)муфлон б)аркар в)бугу г)бокондор д)тоо эчки

59. Жылкылардын тупку теги кайсы жаныбар ?

а)кулан б)тарпан жапайы жылкысы в)жапайы эшек г)тоо зебрасы

60. Тундук элдеринин жашоосунда кайсы мал чарбачылыгы мааниге ээ?

а)чочко чарбачылыгы б)жылкы чарбачылыгы

в)кой чарбачылыгы г)бугу чарбачылыгы
Хордалуулар тиби. Балыктар классы. №17

1. Балыктын кайсы органында кан кычкылданат?

а) ичегилеринде б) боордо в) бакалоордо г) терисинде

2. Сузгуч тарсылдагы жок балык…

а) окунь б) щука в) акула г) треска д) сом

3. Балыктын карынында тамак эмненин жардамы менен эрийт?

а) уйку безинин зили б) карын зили в) от суюктугу г) шилекей суюктугу

4. Балыктын баш мээси канча болуктон турат?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

5. Балыктын каптал сызыгы кандай кызмат аткарат?

а) угуу б) даам татуу в) сезуу г) жыт билуу

6. Эмне учун белгилуу бир мезгилде отмо балыктар коп аралыкты сузуп отушот?

а) тамактануу учун б) тукумуна кам коруу учун

в) коргонуу учун г) уругун чачуу учун д) азык-зат топтоо учун

7. Ургаачы балыктардын жумуртка клеткасы эмне деп аталат?

а) икра б) урук суюктугу в) туйулдук в) зигота

8. Кемирчектуу балыктар сооктуу балыктардан эмнеси менен айырмаланат?

а) териси кабырчык менен капталган б) бакалоору менен дем алат

в) сузгуч тарсылдагы жок г) баш мээси беш болумдон турат

д) журогу эки камералуу

9. Кайсы кемирчектуу балыктардын туру суунун тубундо жашоого ылайыкталган?

а) акула б) Кара дениз катраны в) кит акуласы в) скат д) алп акуласы

10. Треска балыгы кандай денизде жашайт?

а) тропикалык денизде б) жылуу денизде в) туздуу денизде г) муздак денизде

11. Кайсы балыктар омурундо бир жолу эле икра чачат?

а) осетр б) чабак в) форель (жилингир) г) гробуша д) чортон

12. Балык майынан кайсы витамин алынат?

а) В б) А в) Д г) Е д) С

13. Кайсы балыктын боорунан витаминге бай медициналык балык майы алынат?

а) треска б) камбала в) осетр г) сазан д) карп

14. Балыктарда баш мээнин кайсы болугу орчугон?

а) суйру мээ б) каракуш мээ

в) ортонку мээ в) аралык мээ д) алдынкы мээ

15. Балыктардын кан айлануу тегереги канча?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5

16. Балыктардын журогу канча камералуу?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

17. Балыктар байырлаган жерине карата канча топко болунот?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

18. Балыктын тен салмактуулугун сактоочу сузгучу кайсы?

а) аналдык сузгучу б) куйрук сузгучу в) кокурок жана курсак сузгучу г) арка сузгучу

19. Балыктын мээсинин кайсы болугундо жыт билуу борбору жайгашкан?

а) алдынкы мээде б) оронку мээде

б) суйру мээде г) каракуш мээде д) аралык мээде

20. Азыктын синбеген калдыктары балыктын денесинен сыртка кантип чыгарылат?

а) тери аркылуу б) ооз тешик аркылуу

в) аналдык тешик аркылуу г) атайы тешик аркылуу


21. Балыктардын дем алуу органы:

а) опко б) бакалоор в) тери г) таноо

22. Балыктардын денеси кандай болукторго болунгон

а) баш, тулку бой жана куйрук б) баш жана кокурок

в) башкокурок жана курсак г) баш жана куйрук

23.Балык сузгуч тарсылдагынын жардамы менен:

а) тез кыймылдайт б) суунун багытын жана кучун кабыл алат

в) тамак синирет г) терендикке кирет жана калкыйт

24. Кайсы озгочолугу боюнча акула отмо балыктар тобуна кирбейт?

а)тируу туучу балык б)икра таштайт в)урук чачып тукумдашат

г)тукуму учун кам корот д)тез сузот

25. Аталган балыктардын кайсынысынын денеси жалпак, диска турундо болот?

а)кит акуласы б)форель в)электр скаты г)дениз тайы д)горбуша

26. Сооктуу балыктар кемирчектуу балыктардан эмнеси менен айырмаланаит?

а)териси кабырчык мене капталган б)журогу эки камералуу

в)мээси беш болумдон турат г)омурткалуу жаныбар

д)бакалоору капкак менен жабылган

27. Балыктардын денеси канча болуктон турат?

а) 3 б) 1 в) 8 г) 2 д) 5

28. Балыктар толкун кыймылын, толкун кучун эмнеси аркылуу кабыл алат?

а)куйрук сузгучу б)денеси в)каптал сызыгы г)териси д)арка сузгучу

Жооптору:№17 балыктар классы


а

б

В

г

Д

1
В2
В3б
4

г


5
в6

г


7


а

8
в9
в10

г


11

г


12
В13


а

14
В15


А

16


а

17б
18
В19


а

20
В21б
22


а

23

г


24


а

25
В26


д

27


а

28
В
Хордалуулар тиби. Жерде - сууда жашоочулар классы.

1. Бака жабышкак тили аркылуу кандай курт-кумурскаларды кармайт?

а) кыймылсыз б) курт-кумурскалардын калдыгын

в) кыймылдуу г) олгон курт-кумурсканы

2. Жерде-сууда жашоочулардын баш мээсинин кайсы болугу жакшы орчугон?

а) суйру мээ б) каракуш мээ

в) ортонку мээ г) аралык мээ д) алдынкы мээ

3. Кургакка чыгышы менен жерде-сууда жашоочуларда кандай органдар пайда болгон?

1) баш соогу жана омурткасы 2) кабактары

3) козу жана таноосу 4) тарсылдак жаргакчасы

а) 1,3 б) 2,4 в) 2,3 г) 3,4

4. Балыктардан айырмаланып жерде-сууда жашоочурарда кайсы без пайда болгон?

а) карын б) боор в) шилекей бези г) ашказан астындагы без

5. Бакалардын кайсы булчундары жакшы орчугон?

а) баш булчундары б) бут курчоолорунун булчундары

в) куйрук булчуну г) моюн булчундары

6. Балыктарга салыштырмалуу баканын баш соогундо кайсы сооктор жок?

а) мандай соогу б) тобо сооктору в) бакалоор капкагынын сооктору

г) жаактары д) бир моюн омурткасы

7. Баканын журогунун карынчасында кандай кан болот ?

а) артериялык б) веналык

в) кан плазмасы г) аралаш д) туссуз

8. Конок баштын тузулушунун кайсы озгочолугу балыктарга окшош болот?

а) журогу эки камералуу б) опкосу орчуйт в) жыланач тери каптоосу

г) алдынкы, арткы буттары д) узун куйругу

9. Курбака сууга кайсы мезгилде гана кирет?

а) тамактануу б) дем алуу

в) кобойуу г) тукумуна кам коруу д) коргонуу

10. Кайсы орган бакалардын личинка стадиясында кездешет?

а) уч камералуу журок б) опко

б) каптал сызыгы г) омурткасы д) канаты

11. Жерде-сууда жашоочулар классы канча туркумго болунот ?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

12. Жерде-сууда жашоочулар классына кируучу , кайсы туркумдогу жаныбарлардын кабыргасы орчугон эмес?

а) куйруктуулар б) куйруксуздар в) бутсуздар

13. Азыктын синбеген калдыктары баканын денесинен сыртка кантип чыгарылат?

а) тери аркылуу б) ооз тешик аркылуу

в) клоакасы аркылуу г) атайы тешик аркылуу

14. Жерде-сууда жашоочулардын журогу канча камералуу?

а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 6

15. Саламандра кайсы класска кируучу жаныбар?

а) жерде-сууда жашоочулар классы б) сойлоп журуучулор классы

в) сут эмуучулор классы г) балыктар классы

16. Баканын териси кандай озгочолукко ээ?

а) ото калын болот б) былжыр бездеди кармабайт

в) кабырчык менен капталган в) былжыр бездерди кармайт

17. Аталган жерде-сууда жашоочулардын кайсынысы куйруктуу жерде-сууда жашоочулар туркумундогу жаныбар?

а) курбака б) курон бака в) жашыл бака

г) голиаф бакасы д) альпы тритону

18. Жерде-сууда жашоочуларга муноздуу белгилер:

1) балыктардыкындай болуп башы кыймылсыз

2) башы денесине кыймылдуу бириккен

3) мойну жок

4) кол-бут курчоолору уч болуктон турат жана манжалары болот

а) 2, 3, 4 б) 1, 2, 3 в) 1, 2, 4 г) 1, 3, 4

19. Амфибияларда кан айлануунун канча тегереги бар?

а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

20. Баканын омуртка тутумунун кайсы болугу болбойт?

а)моюн б)кокурок в)тулку бой г)жамбаш д)куйрук

21. Жерде-сууда жашоочулардын личинка стадиясы учун кайсы орган муноздуу эмес?

а)каптал сызык б)куйрук в)бакалоор г)хорда д)омуртка

22. Томонку организимдердин кайсынысы муздак кандууларга кирет?

а)тоту куш б)карышкыр в)тюлень г)таш бака

23. Омурткалуулардын кайсы классында эн алгач кан айлануунун эки тегереги пайда болгон?

а)ланцетник б)балыктар в)жерде-сууда жашоочулар г)сойлоп журучулор

24. Жерде-сууда жашоочуларга муноздуу белгилер:

1)балыктардыкындай болуп башы кыймылсыз

2)башы денесине кыймылдуу бириккен

3)мойну жок

4)кол-бут курчоолору уч болуктон турат жана манжалары болот

а) 2, 3, 4 б) 1, 2, 4 в) 1, 3, 4 г) 1, 2, 3

25. Баканын кайсы мээси балыктардыкына караганда начар орчугон?

а)алдынкы мээси б)аралык мээси в)каракуш мээси г)ортонку д)мээнин жарым шаарлары

26.Баканын омурткасына кайсы сооктор бекиген?

а)мандай сооктору б)жамбаш сооктору в)акыреги

г)кокурогу д)кабырга сооктору

27. Жерде-сууда жашоочулардын кыймыл координациясын кайсы мээ башкарат?

а)жулун б)аралык мээ в)каракуш мээ г)ортонку мээ

28. Баканын кан айлануусунун чон тегереги журоктун кайсы болугунон башталат?

а)сол дулойчодон б)карынчадан в)он дулойчодон

г)аортадан д)сол карынчадан

29. Баканын кан айлануусунун чон тегерегинин веналары журоктун кайсы болугуно куят?

а)он дулойчого б)сол дулойчого в)карынчагы

г)аортага д)венага

30. Жерде-сууда жашоочулар кандай жол менен кобойот?

а)кош жыныстуу б)жыныссыз в)гермафродиттик г)жыныстуу

31, Жерде-сууда жашоочулар кантип кобойушот?

а)жумуртка таштайт б)икра таштоо менен в)жетилген балыктарды тууйтСкачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей