Сценарий 9 мамыр

9 мамыр – Желбірейді Же?іс туы !

 Ма?саты: 1. Білімділік: Балалар?а ?лы Отан со?ысы, же?іс, ерлік, батырлы? туралы т?сінік, ??ым беру, білімдерін жетілдіру. 2. Т?рбиелілік: Отанды ?ор?ау?а, с?йіспеншілікпен ?арау?а, с?юге, ?лкенді ??рметтеуге, отан ?шін шай?ас?а т?скен а?а- апаларымызды? рухына бас июге, ?лкенге – ізет, кішіге-?ызмет етуге, адамгершілікке т?рбиелеу. 3. Дамытушылы?: Балаларды? а?ыл-ойын, ?иялын,тілін, с?з байлы?ын, ?н айту ?абілетін дамыту. К?рнекіліктер: Альбом, буклеттер.  

1-Ж?ргізуші : ??рметті ?она?тар!?лы Же?істі? 71 жылды? мерейтойына арнал?ан мерекелік концертімізді бастау?а р??сат еті?іздер.

2-Ж?ргізуші: ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік ?н?раны

1-Ж?ргізуші : ?амы?па?ан ?иынды?ты? ?рейінен,

?здері?е силап ?ырды? г?лінен

Б?гінгі ?рпа? – ба?ытты ?рпа? атанып

??тты?таймыз ?лы Же?іс к?німен!

Же?іс деген жа?сылы?ты? сы?ары

Жігерменен ??штарлы?ты? ??ралы

 К?рескерді? арманы мен ?раны

?уаныш пен мерекені? б?ла?ы. ??рметті ?стаздар мен о?ушылар! Баршамыз?а белгілі 9 мамыр 5 жыл?а созыл?ан ?лы Отан со?ысында неміс бас?ыншыларын ?з ордасында к?йрете тал?андап, ?ділетті елімізге же?іс ?келген к?н. Же?іс о?айлы?пен келген жо?. ?анша бала жетім ?алды, ?анша ана жесір ?алды, ?аншама ?ыршын бозда?тарымыз отан ?шін ?мірін ?иды. Со?ыс зардабы ?аншама ж?ректерге жазылмас жара салды. 2-Ж?ргізуші: жыр ?ле?дерімен сахнада 7 «Б» сынып о?ушылары

Жазира:

1941 жылды? 22 маусымы – бізді? тарихымызда?ы е? ?ай?ылы к?н, ?лы Отан со?ысыны? бастал?ан уа?ыты. Б?л к?н ?ан майданда ?аза тап?андармен фашистерден еріксіз ?орлы? к?ргендерді, тылда е?бек етіп аштан ?ырыл?андарды еске салады.

Бізді ?рбір ?ткен жыл ?лы Отан со?ысыны? бірінші к?ніндегі о?и?алардан алыстатуда. К?птеген со?ыста же?іске жеткен жауынгерлер ?мірден озып, жыл сайын майдан?а ?атыс?ан сарбаздарды? саны ?ыс?арып, ?ара тізім ?зарып барады. Сол с?рапыл со?ыс заманын к?зімен к?рген ку?герлермен бірге тарихты? ма?ызды егжей-тегжейлі естеліктері де жо?алып бара жат?ан сы?айлы. Сонды?тан, біз со?ыс туралы б?рін білеміз бе, Же?істі? шын ба?асын т?сінеміз бе ж?не келер ?рпа??а же?іс туралы ??ымды са?тап ?ала аламызба? - деген к?кейкесті с?ра?тар туындайды.

Осыдан 68 жыл б?рын б?кіл ?лемді д?р сілкіндірген со?ыс атты сой?ан бастал?ан болатын.

Ержан:

Б?гінгі к?н к?птен к?ткен салтанатты к?н, зымыра?ан уа?ытты? ?анатында Же?істі? міне 68-к?ктемі де келіп жетті.

71 жыл-бейбіт к?ктем та? ат?алы,

71 жыл-шуа?ты к?н таратты ?ні.

71 рет- к?ктемде сонан бері,

Ашылды Же?іс к?нні? пара?тары

(?ал?ан о?ушылар ?здеріні? жатта?ан ?ле?дерін о?иды)

2-Ж?ргізуші: Биыл міне, сол же?іске де 71 жыл толыпты. Біра?, бізге – тыныш жылдар, ба?ытты ?мір сыйла?ан ата-бабаларымызды? ерлігін ?мыттырма? емес! Ерлер есімі – ел есінде м??гілік са?талады    

1-Ж?ргізуші: Те?іздей тербетіліп к?л бетінде, Бишілер билеп кетті тербетіле. А??удай ?алы?та?ан те?іздегі, Бишілер ?нерлерін к?рсетуде. 2-Ж?ргізуші: 7 «Б» сынып  о?ушыларыны? «Шатты?» биі

1-Ж?ргізуші: Тылда?ы ел де ерледі Тынымсыз к?н-т?н терледі Ерлерді? жо?ын білдірмей Жауды да же?іп кел деді.

2-Ж?ргізуші: Б?ріде майдан ?шін Б?ріде же?іс ?шін Біздер ?шін жанын ?и?ан Бас иеміз жандар?а.

1-Ж?ргізуші: Осы с?рапыл со?ыста ер азаматтармен бірдей бізді? апаларымызда ?здеріні? естен кетпес ерліктерін к?рсетіп, отан ?шін ?ан майданда жаралан?ан солдаттарды? жанын са?тап ?з к?мектерін ая?ан жо?. С?м со?ысты? ?зі ?рімдей жап-жас ?лия мен М?нш?к ?ыздарымызды ала кетті. М?нш?к 19 жас?а келгенде со?ыс?а аттанды. Ол пулеметші, мерген бол?ан. М?нш?к ерлікпен ?аза болды, елі ?шін от?а т?сіп, жас ?мірін отан ?шін ?иды.

«Со?ыс ?асіреті» Ер азаматтар мен батыл ?ыздарымызды? ?ол?а ?ару алып, майдан?а аттануы    (К?рініс)

2-Ж?ргізуші: ?лия орыс ?аласын Азат етіп болды мерт Ол же?істі к?рген жо? Келді кейін азат к?н Пулеметті с?йлетіп ?ор?ады алтын бесігін ?мытпаймыз ?рлетіп М?нш?к апа есімін

1-Ж?ргізуші: Ана н?зік, ана мейірімді б?л мереке тек ер- азаматтарымыз ?шін ?ана емес, аналарымыз?а ж?не барша халы?ты? мерекесі, елінде ?ал?ан аналар со?ыс?а кеткен азаматтарыны? тілеуін тілеп, к?ні-т?ні е?бек даласында аянбай е?бек етті. ?зіні? н?зіктігіне ?арамастан шырылда?ан баласымен ?оса, тылда е?бек еткен, ауылымызда аналар жетерлік. Ендеше ??рметті де аяулы аналар сіздерді де ?лы Же?іс мерекесімен ??тты?таймыз! 2-Ж?ргізуші: Аналар осылайша ж?зге жеткін ?л-?ызын енді ?зі?ді еркелетсін ?р?ашан шатты?тардан орын алып Уайымны? не екенін білмей ?ткі?!

?н:   А?монша? «?лия » ?ні 1-Ж?ргізуші: Балалар же?іске жету ?иын?а т?сті. Оны? жолында миллионда?ан азаматтар мерт болды. Олар Отан ?шін, біз ?шін, сендер ?шін, болаша? ?шін, ?рпа? ?шін шай?ас?а т?сті. Олар бірлік пен ерлікті? ар?асында же?іс са?атын ?олдарына тигізді. 2-Ж?ргізуші: Жарал?андай жалыннан, Жайса? батыр Бауыржан Естігенде есімін, Жау есінен жа?ыл?ан.

1-Ж?ргізуші: Талай тарих кезе?дерін ?ткізіп Сырын, жырын заманына шерткізіп 71 жыл ?тті міне еліміз Же?іс к?нні? да??ын жатыр жеткізіп.

2-Ж?ргізуші: Олай болса ?азір сіздерді? алдары?ыз?а ?сынылып отыр?ан  «Майданнан жазыл?ан хаттар» атты естеліктерден бір к?ріністі 7 сынып о?ушылары атынан ер рухына арнал?ан ескерткішке ?ойыл?ан г?л деп ?абылда?ыздар. (К?рініс) 1-Ж?ргізуші: ?аптап к?кке абырой мен ба? ??сым, Тынышты?пен ата бер мені? а? та?ым. ?асырдан ?асыр?а ?тіп, тарих шежіресіне талай ерлік пен ?а?армандарды? ?лгілері жазылар. Біра?, соларды? ішінде ?лы Отан со?ысы гитлершіл Германия ?скерлерін тал?андап, жер ж?зін фашизм апатынан аман алып ?ал?ан ?лы Же?ісі халы? ?а?армандарыны? ?шпес ?негесі болып м??гі жар?ырай береді.

2-Ж?ргізуші: К?рдік, сіздерді жайды? ??ша?, Елестетіп жанын ?и?ан ??рбандар?а. ?арсы аламыз ?лгі т?тып, Майданды к?рген, бізге ?мір берген аталарды! «А?аларым» ?ні залды шары?тап орындалып т?рады. ?олдарында г?л шо?тары бар о?ушы балалар марш екпінімен зал?а кіріп, ардагерлерге та?зым етеді.

1-Ж?ргізуші: Балалар, біз а?а-апаларымыз ?шін ?арыздармыз. Отан ?шін жанын аямай, орасан зор ?айсарлы?, батырлы?, ерлік к?рсеткен ерж?рек батырларды б?гінгі к?нде еске алу, ?мытпай есімдерін тарихта жа??ыртып отыру- сіздерді? ж?не біздерді? парызымыз! Еш?ашанда енді со?ыс болмасыншы Г?лдері ата-ананы? солмасыншы Же?ерміз ?иынды?ты ?айыспастан Тек ?ана елге аманды? орнасыншы

Бейбіт болып ?рбір к?німіз

Береке тола берсін жылымыз

Биіктерге т?рсын м??гі желбіреп

К?к аспанмен т?стес бізді? туымыз

2-Ж?ргізуші: Н?рс?лтанны? орындауында ?н __________________________________

Б?гінгі жастарды? болаша?ы, ба?ыты ?шін, ?ан т?ккен ?скер мен апаларды? да??ы еш уа?ытта ?шпейді! Оларды? рухына ?андай к?йлек жолдарына, біздер тізе б?гіп, бас иеміз. Міне, біз сол тамаша Же?істі? 71 жылды? ?лы мерекесін тойлап отырмыз. Ер жігіт етігімен су кешіп, от бас?ан, ат ауызды?ымен су ішкен, с?р шинельді т?сек етіп, а? ?ар, к?к м?з жастанып, жаумен шай?ас?ан. ?лы Отан ?шін жанын ?и?ан ер ж?рек батырларды? ?а?арманды? ісі еш уа?ытта ?мыт болмайды, м??гі есте са?талды.  

 

Просмотр содержимого документа
«сценарий 9 мамыр»

9 мамыр – Желбірейді Жеңіс туы !

Мақсаты:
1. Білімділік: Балаларға Ұлы Отан соғысы, жеңіс, ерлік, батырлық туралы түсінік, ұғым беру, білімдерін жетілдіру.
2. Тәрбиелілік: Отанды қорғауға, сүйіспеншілікпен қарауға, сүюге, үлкенді құрметтеуге, отан үшін шайқасқа түскен аға- апаларымыздың рухына бас июге, үлкенге – ізет, кішіге-қызмет етуге, адамгершілікке тәрбиелеу.
3. Дамытушылық: Балалардың ақыл-ойын, қиялын,тілін, сөз байлығын, ән айту қабілетін дамыту. Көрнекіліктер: Альбом, буклеттер.


1-Жүргізуші : Құрметті қонақтар!Ұлы Жеңістің 71 жылдық мерейтойына арналған мерекелік концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер.

2-Жүргізуші: Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны

1-Жүргізуші : Қамықпаған қиындықтың үрейінен,

Өздеріңе силап қырдың гүлінен

Бүгінгі ұрпақ – бақытты ұрпақ атанып

Құттықтаймыз Ұлы Жеңіс күнімен!

Жеңіс деген жақсылықтың сыңары

Жігерменен құштарлықтың құралы

Күрескердің арманы мен ұраны

Қуаныш пен мерекенің бұлағы.
Құрметті ұстаздар мен оқушылар! Баршамызға белгілі 9 мамыр 5 жылға созылған Ұлы Отан соғысында неміс басқыншыларын өз ордасында күйрете талқандап, әділетті елімізге жеңіс әкелген күн. Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Қанша бала жетім қалды, қанша ана жесір қалды, қаншама қыршын боздақтарымыз отан үшін өмірін қиды. Соғыс зардабы қаншама жүректерге жазылмас жара салды.
2-Жүргізуші: жыр өлеңдерімен сахнада 7 «Б» сынып оқушылары

Жазира:

1941 жылдың 22 маусымы – біздің тарихымыздағы ең қайғылы күн, Ұлы Отан соғысының басталған уақыты. Бұл күн қан майданда қаза тапқандармен фашистерден еріксіз қорлық көргендерді, тылда еңбек етіп аштан қырылғандарды еске салады.

Бізді әрбір өткен жыл Ұлы Отан соғысының бірінші күніндегі оқиғалардан алыстатуда. Көптеген соғыста жеңіске жеткен жауынгерлер өмірден озып, жыл сайын майданға қатысқан сарбаздардың саны қысқарып, қара тізім ұзарып барады. Сол сұрапыл соғыс заманын көзімен көрген куәгерлермен бірге тарихтың маңызды егжей-тегжейлі естеліктері де жоғалып бара жатқан сыңайлы. Сондықтан, біз соғыс туралы бәрін білеміз бе, Жеңістің шын бағасын түсінеміз бе және келер ұрпаққа жеңіс туралы ұғымды сақтап қала аламызба? - деген көкейкесті сұрақтар туындайды.

Осыдан 68 жыл бұрын бүкіл әлемді дүр сілкіндірген соғыс атты сойқан басталған болатын.

Ержан:

Бүгінгі күн көптен күткен салтанатты күн, зымыраған уақыттың қанатында Жеңістің міне 68-көктемі де келіп жетті.

71 жыл-бейбіт көктем таң атқалы,

71 жыл-шуақты күн таратты әні.

71 рет- көктемде сонан бері,

Ашылды Жеңіс күннің парақтары

(Қалған оқушылар өздерінің жаттаған өлеңдерін оқиды)

2-Жүргізуші: Биыл міне, сол жеңіске де 71 жыл толыпты. Бірақ, бізге – тыныш жылдар, бақытты өмір сыйлаған ата-бабаларымыздың ерлігін ұмыттырмақ емес! Ерлер есімі – ел есінде мәңгілік сақталады

1-Жүргізуші: Теңіздей тербетіліп көл бетінде,
Бишілер билеп кетті тербетіле.
Аққудай қалықтаған теңіздегі,
Бишілер өнерлерін көрсетуде.
2-Жүргізуші: 7 «Б» сынып оқушыларының «Шаттық» биі

1-Жүргізуші: Тылдағы ел де ерледі
Тынымсыз күн-түн терледі
Ерлердің жоғын білдірмей
Жауды да жеңіп кел деді.

2-Жүргізуші: Бәріде майдан үшін
Бәріде жеңіс үшін
Біздер үшін жанын қиған
Бас иеміз жандарға.

1-Жүргізуші: Осы сұрапыл соғыста ер азаматтармен бірдей біздің апаларымызда өздерінің естен кетпес ерліктерін көрсетіп, отан үшін қан майданда жараланған солдаттардың жанын сақтап өз көмектерін аяған жоқ. Сұм соғыстың өзі өрімдей жап-жас Әлия мен Мәншүк қыздарымызды ала кетті. Мәншүк 19 жасқа келгенде соғысқа аттанды. Ол пулеметші, мерген болған. Мәншүк ерлікпен қаза болды, елі үшін отқа түсіп, жас өмірін отан үшін қиды.

«Соғыс қасіреті» Ер азаматтар мен батыл қыздарымыздың қолға қару алып, майданға аттануы (Көрініс)

2-Жүргізуші: Әлия орыс қаласын
Азат етіп болды мерт
Ол жеңісті көрген жоқ
Келді кейін азат күн
Пулеметті сөйлетіп
Қорғады алтын бесігін
Ұмытпаймыз өрлетіп
Мәншүк апа есімін

1-Жүргізуші: Ана нәзік, ана мейірімді бұл мереке тек ер- азаматтарымыз үшін ғана емес, аналарымызға және барша халықтың мерекесі, елінде қалған аналар соғысқа кеткен азаматтарының тілеуін тілеп, күні-түні еңбек даласында аянбай еңбек етті.
Өзінің нәзіктігіне қарамастан шырылдаған баласымен қоса, тылда еңбек еткен, ауылымызда аналар жетерлік. Ендеше құрметті де аяулы аналар сіздерді де Ұлы Жеңіс мерекесімен құттықтаймыз!
2-Жүргізуші: Аналар осылайша жүзге жеткін
Ұл-қызын енді өзіңді еркелетсін
Әрқашан шаттықтардан орын алып
Уайымның не екенін білмей өткің!

Ән: Ақмоншақ «Әлия » әні
1-Жүргізуші: Балалар жеңіске жету қиынға түсті. Оның жолында миллиондаған азаматтар мерт болды. Олар Отан үшін, біз үшін, сендер үшін, болашақ үшін, ұрпақ үшін шайқасқа түсті. Олар бірлік пен ерліктің арқасында жеңіс сағатын қолдарына тигізді.
2-Жүргізуші: Жаралғандай жалыннан,
Жайсаң батыр Бауыржан
Естігенде есімін,
Жау есінен жаңылған.

1-Жүргізуші: Талай тарих кезеңдерін өткізіп
Сырын, жырын заманына шерткізіп 71 жыл өтті міне еліміз
Жеңіс күннің даңқын жатыр жеткізіп.

2-Жүргізуші: Олай болса қазір сіздердің алдарыңызға ұсынылып отырған «Майданнан жазылған хаттар» атты естеліктерден бір көріністі 7 сынып оқушылары атынан ер рухына арналған ескерткішке қойылған гүл деп қабылдаңыздар.
(Көрініс)
1-Жүргізуші: Қаптап көкке абырой мен бақ құсым,
Тыныштықпен ата бер менің ақ таңым.
Ғасырдан ғасырға өтіп, тарих шежіресіне талай ерлік пен қаһармандардың үлгілері жазылар. Бірақ, солардың ішінде Ұлы Отан соғысы гитлершіл Германия әскерлерін талқандап, жер жүзін фашизм апатынан аман алып қалған Ұлы Жеңісі халық қаһармандарының өшпес өнегесі болып мәңгі жарқырай береді.

2-Жүргізуші: Көрдік, сіздерді жайдық құшақ,
Елестетіп жанын қиған құрбандарға.
Қарсы аламыз үлгі тұтып,
Майданды көрген, бізге өмір берген аталарды!
«Ағаларым» әні залды шарықтап орындалып тұрады. Қолдарында гүл шоқтары бар оқушы балалар марш екпінімен залға кіріп, ардагерлерге тағзым етеді.

1-Жүргізуші: Балалар, біз аға-апаларымыз үшін қарыздармыз. Отан үшін жанын аямай, орасан зор қайсарлық, батырлық, ерлік көрсеткен ержүрек батырларды бүгінгі күнде еске алу, ұмытпай есімдерін тарихта жаңғыртып отыру- сіздердің және біздердің парызымыз!
Ешқашанда енді соғыс болмасыншы
Гүлдері ата-ананың солмасыншы
Жеңерміз қиындықты қайыспастан
Тек қана елге амандық орнасыншы

Бейбіт болып әрбір күніміз

Береке тола берсін жылымыз

Биіктерге тұрсын мәңгі желбіреп

Көк аспанмен түстес біздің туымыз

2-Жүргізуші: Нұрсұлтанның орындауында ән __________________________________

Бүгінгі жастардың болашағы, бақыты үшін, қан төккен әскер мен апалардың даңқы еш уақытта өшпейді! Олардың рухына қандай көйлек жолдарына, біздер тізе бүгіп, бас иеміз.
Міне, біз сол тамаша Жеңістің 71 жылдық ұлы мерекесін тойлап отырмыз. Ер жігіт етігімен су кешіп, от басқан, ат ауыздығымен су ішкен, сұр шинельді төсек етіп, ақ қар, көк мұз жастанып, жаумен шайқасқан. Ұлы Отан үшін жанын қиған ер жүрек батырлардың қаһармандық ісі еш уақытта ұмыт болмайды, мәңгі есте сақталды.





Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас