Завдання та повні розв’язки на тест ЗНО з хімії 2017 року

Категория: Химия

Вашему вниманию предлагаются задания с  решением и ответами, предлагаемые на ВНО - 2017. Пригодится учителям и учащимся, занимающимся подготовкой к ВНО.

Просмотр содержимого документа
«Завдання та повні розв’язки на тест ЗНО з хімії 2017 року»

. Найбільше число хімічних елементів у складі речовини, формула якої

А) CH3CH2NO2
Б) CH3COOH
В) CH3COOCH3
Г) CH3CH2NH2

2. Проаналізуйте твердження.

І. Радіус атома Хлору менший за радіус атома Флуору.
ІІ. У ядрі нукліда 32S однакове число протонів і нейтронів.
ІІІ. Електронегативність Сульфуру більша за електронегативність Оксигену.
IV. Атом Сульфуру утворює простий аніон з такою самою електронною конфігурацією, як і в атома Аргону.

А) І, ІІІ
Б) I, IV
В) II, III
Г) II, IV

3. На зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента, що перебуває в основному стані, число неспарених електронів менше за число спарених. Назва цього елемента –

А) Силіцій
Б) Фосфор
В) Сульфур
Г) Хлор

4. Укажіть формулу речовини, хімічні зв’язки в молекулі якої більш полярні порівняно зі зв’язками в молекулах інших речовин, формули яких наведено.

А) H2S
Б) H2O
В) СН4
Г) NH3

5. Нафтален – летка з характерним запахом кристалічна речовина. Її температура плавлення близько 80 °С. Укажіть тип кристалічних ґраток нафталену.

А) йонні
Б) атомні
В) металічні
Г) молекулярні

6. Шматочок натрію, уміщений у воду, плавиться, перетворюючись на кульку, яка швидко рухається поверхнею води. Одним з продуктів реакції є газувата речовина. Взаємодія натрію з водою – це реакція

А) сполучення, екзотермічна
Б) сполучення, ендотермічна
В) заміщення, екзотермічна
Г) заміщення, ендотермічна

7. Проаналізуйте з погляду окиснення-відновлення хімічну реакцію, схема якої

Na2SO3 → Na2SO4 + Na2S. У цій реакції Сульфур

А) і окислюється, і відновлюється
Б) не змінює ступінь окиснення
В) лише відновлюється
Г) лише окислюється

8. Які речовини не реагують між собою у водному розчині?

А) NaNO3 і HCl
Б) Na2SiO3  і HCl
В) FeCl3 і NaOH
Г) MgCl2  і NaOH

9. Колір вологого універсального індикаторного папірця змінюється під дією

А) азоту й гідроген хлориду
Б) амоніаку й гідроген сульфіду
В) амоніаку і нітроген(І) оксиду
Г) азоту й нітроген(ІІ) оксиду

10. У якому рядку формули оксидів записано в такій послідовності: кислотний, амфотерний, основний?

А) Cl2O7, BaO, Cu2O
Б) CO2, Al2O3, ZnO
В) N2O, Cu2O, ZnO
Г) SiO2, Al2O3, BaO

11. Правильне твердження щодо натрій гідроксиду наведено в рядку

А) його розплав проводить електричний струм
Б) має молекулярні кристалічні ґратки
В) малорозчинна у воді речовина
Г) взаємодіє з амоніаком

12. У якому рядку в правильній послідовності записано формули солей, що утворюються внаслідок поступового добавляння розчину натрій гідроксиду до розчину ортофосфатної кислоти?

А) Na3PO4, NaH2PO4, Na2HPO4
Б) NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4
В) Na2HPO4, NaH2PO4, Na3PO4
Г) NaH2PO4, Na3PO4, Na2НPO4

13. Сульфатна кислота реагує з

1) киснем
2) цинком
3) натрій карбонатом
4) карбон(IV) оксидом

Варіанти відповіді:

А) 1, 3
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 2, 4

14. Яка з речовин реагує і з хлоридною кислотою, і з калій гідроксидом?

А) літій оксид
Б) барій гідроксид
В) силіцій(IV) оксид
Г) алюміній гідроксид

15. Із розчину барій хлориду осадити катіони Ba2+ можна за допомогою розчину

А) натрій карбонату
Б) арегнтум(І) нітрату
В) натрій етаноату
Г) калій нітрату

16. У якому випадку метал реагує із сіллю у водному розчині

А) Cu і ZnSO4
Б) Zn і MgCl2
В) Cu  і NiSO4
Г) Zn і SnCl2

17. Укажіть правильне твердження

А) Оксид і гідроксид Кальцію виявляють амфотерні властивості.
Б) У промисловості кальцій оксид добувають випалюванням вапняку.
В) Взаємодія калію і кальцію з водою відбувається бурхливо з виділенням кисню.
Г) У реакції з водою атоми Калію і Кальцію віддають електрони з утворенням катіонів, що мають різну електронну конфігурацію.

18. Визначте формулу речовини Х і Y у схемі перетворень


X

Y

А)

Cl2

KI

Б)

Cl2

CO2

В)

HCl

NH3

Г)

HCl

CH4

19. Яка з наведених схем хімічних реакцій описує процес алюмотермії?

А) Al + O2 → Al2O3
Б) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O
В) Fe2O3 + Al → Fe + Al2O3
Г) Al(NO3)3 → Al2O3 + NO2 + O2

20. Які твердження щодо властивостей ортофосфатної кислоти є правильними?

1) існує лише у водному розчині
2) реагує з амоніаком
3) легко окислюється
4) є трьохосновною

Варіанти відповіді:

А) 1, 3
Б) 1, 4
В) 2, 3
Г) 2, 4

21. Сірка є відновником у реакції з

А) киснем
Б) воднем
В) натрієм
Г) залізом

22. Два сухих циліндри наповнили гідроген хлоридом. У перший циліндр занурили змочений водою універсальний індикаторний папірець, а в другий – скляну паличку, змочену концентрованим розчином амоніаку.

Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. У першому циліндрі універсальний індикаторний папірець змінив колір на синій.

ІІ. У другому циліндрі навколо палички утворився білий дим.

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних

23. Газуваті кисень та карбон(IV) оксид можна відрізними за

А) кольором
Б) допомогою тліючої скіпки
В) допомогою розчину сульфатної кислоти
Г) допомогою фільтрувального паперу, змоченого розчином фенолфталеїну

24. Укажіть назву за номенклатурою IUPAC речовини, структурна формула якої

А) 1,2-диметилпропан-1-ол
Б) 2,3-диметилпропан-3-ол
В) 3-метилбутан-2-ол
Г) 2-метилбутан-3-ол

25. Яка з речовин не реагує з бромною водою?

А) пропен
Б) анілін
В) фенол
Г) бутан

26. Органічна речовина, формулу якої наведено,

1) є структурним ізомером бензену
2) необмежено розчиняється у воді
3) вступає в реакцію полімеризації
4) окислюється легше, ніж бензин

Укажіть правильний варіант відповіді.

А) 1, 2
Б) 1, 3
В) 2, 4
Г) 3, 4

27. Із амоніачним розчином арґентум(І) оксиду реагуватиме

А) бут-2-ин
Б) бут-1-ин
В) бут-2-ен
Г) бут-1-ен

28. Укажіть продукт каталітичної гідратації етену.

А) етанова кислота
Б) етаналь
В) етанол
Г) етан

29. Укажіть формулу естеру, що є продуктом взаємодії 2-метилпропан-1-олу та етанової кислоти.

А)

Б)

В)

Г)

 

 

 

 

30. Щоб довести ненасичений характер речовини, структурну формулу якої наведено, потрібно використати

А) розчин метилового оранжевого
Б) розчин натрій гідроксиду
В) вапняну воду
Г) бромну воду

31. У пробірку помістили кілька крапель етанолу. Розжарили в полум’ї мідну спіраль. Унаслідок прожарювання мідь окислилась, на спіралі утворився шар купрум(ІІ) оксиду чорного кольору. Потім розжарену спіраль занурили в етанол, що був у пробірці. Укажіть формулу продукту окиснення етанолу.

А) СО2

Б) 

В) 

Г) 

32. На лабораторному столі є такі реактиви й обладнання: амоніачний розчин арґентум(І) оксиду, водний розчин натрій гідроген карбонату, свіжо осаджений купрум(ІІ) гідроксид, універсальний індикаторний папірець, пальник, сірники, тримач для пробірок, штатив з чистими порожніми пробірками та три пронумеровані пляшечки з прозорими безбарвними рідинами.

Щоб визначити, у якій з пронумерованих пляшечок міститься водний розчин етанолу, а в яких – водні розчини гліцерилу й глюкози, потрібно використати

А) універсальний індикаторний папірець
Б) свіжоосаджений купрум(ІІ) гідроксид
В) водний розчин натрій гідроген карбонату
Г) амоніачний розчин арґентум(І) оксиду

33. Правильне твердження щодо аніліну наведено в рядку

А) належить до насичених амінів
Б) взаємодіє з розчином натрій гідроксиду
В) можна добути відновленням нітробензену
Г) є сильнішою органічною основою, ніж етиламін

34. Укажіть правильні твердження щодо речовин I – IV, формули яких наведено.

II 

III 

IV 

VI 

1) речовина І – продукт ізомеризації бутану
2) структурним ізомером речовини ІІ є речовина ІІІ
3) формулі ІІ можуть відповідати дві сполуки – цис– і транс-ізомери
4) масова частка Карбону в речовині IV така сама, як і в речовині V
5) речовини V і VI належать до різних гомологічних рядів

Варіанти відповіді:

А) 2, 4
Б) 1, 2
В) 4, 5
Г) 3, 5

35. Установіть відповідність між схемою процесу відновлення та числом електронів, що беруть участь у ньому.

Схема процесу відновлення

Число електронів

1) BrO3 → Br

А) 8

2) SO42– → SO2

Б) 6

3) NO3 → NH4+

В) 4

4) MnO4 → MnO2

Г) 3


Д) 2

36. Установіть відповідність між реагентами та газуватим продуктом реакції.

Реагенти

Газуватий продукт реакції

1) кальцій карбонат і хлоридна кислота

А) карбон(IV) оксид

2) алюміній і хлоридна кислота

Б) карбон(II) оксид

3) алюміній карбід і вода

В) водень

4) кальцій карбід і вода

Г) метан


Д) етин

37. Установіть відповідність між речовиною, структурну формулу якої наведено, та класом органічних сполук, до якого вона належить.

Структурна формула речовини

Клас органічних сполук

1) 

А) етери

2) 

Б) естери

3) 

В) спирти

4) 

Г) альдегіди


Д) карбонові кислоти

38. Установіть відповідність між хімічною реакцією та одним з її продуктів.

Хімічна реакція

Продукт хімічної реакції

1) міжмолекулярна дегідратація метанолу

А) 

2) лужний гідроліз 2-бромопропану

Б) 

3) термічне розкладання метану

В) 

4) часткове окиснення етаналю

Г) 


Д) 

39. Установіть відповідність між природою аміну та його структурною формулою

Природа аміну

Структурна формула аміну

1) первинний ароматичний

А) 

2) вторинний ароматичний

Б) 

3) первинний насичений

В) 

4) вторинний насичений

Г) 


Д) 

40. Установіть відповідність між схемою перетворення та типом хімічної реакції.

Схема перетворення

Тип хімічної реакції

1) 

А) заміщення

2) 

Б) приєднання

3) 

В) ізомеризації

4) 

Г) відщеплення


Д) повного окиснення

41. Розташуйте хімічні формули за збільшенням масової частки Цинку в речовинах.

А) ZnS
Б) ZnO
В) ZnCO3
Г) ZnSO4

Відповідь: ZnSO4 3 

42. Розташуйте за зростанням температури кипіння алкани, назви яких наведено. Візьміть до уваги закономірності зміни температури кипіння в гомологічному ряду насичених вуглеводнів лінійної будови. Зважте на те, що температура кипіння ізомерних алканів зменшується зі збільшенням розгалуженості карбонового ланцюга.

А) гексан
Б) пентан
В) 2-метилбутан
Г) 2,2-диметилпропан

Відповідь:  2,2-диметилпропан

43. Обчисліть масу (г) води, яку необхідно добавити до розчину з масовою часткою натрій гідроксиду 40 %, щоб одержати розчину масою 250 г з масовою часткою лугу 12 %.

Відповідь: 175 г

44. Обчисліть відносну густину карбон(IV) оксиду за гелієм.

Відповідь: 11

45. Маса суміші водню з азотом становить 18 г, а її об’єм – 56 л (н. у.). Обчисліть об’ємну частку (%) водню в суміші.

Відповідь: 80 %

46. До суміші масою 20 г, що складається з порошків магнію та силіцію, добавили розбавлену хлоридну кислоту, узяту в надлишку. Унаслідок цього виділився водень об’ємом 5,6 л (н. у.), який повністю витратили на відновлення заліза з ферум(ІІ) оксиду.

1. Обчисліть масову частку (%) магнію в суміші.

Відповідь: 30 %

2. Обчисліть масу (г) заліза, яке відновили з його оксиду.

Відповідь: 14 г

47. Продукти повного окиснення вуглеводню кількістю речовини 0,25 моль – карбон(IV) оксид об’ємом 28 л (н. у.) і вода масою 27 г.

1. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню. У відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у виведеній формулі.

Відповідь: 17

2. Обчисліть масу (г) вуглеводню, який окиснили.

Відповідь: 18 г

48. Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції

PbO2 + Cr2(SO4)3 + H2O → PbSO4 + H2CrO4

на хімічне рівняння й укажіть коефіцієнт перед формулою окисника.

Відповідь: 3

49. Суміш масою 50 г, що складається з магній гідроксиду та магній карбонату, прожарили. Унаслідок цього обидва її компоненти повністю розклалися. Маса твердої речовини, яка утворилася, становить 30 г. Обчисліть масову частку (%) магній карбонату в суміші.

Відповідь: 42 %

50. У лабораторній установці каталітичним окисненням сульфур(IV) оксиду кількістю речовини 5 моль добули сульфур(VI) оксид масою 240 г. Обчисліть відносний вихід (%) сульфур(VI) оксиду.

Відповідь: 60 %
Скачать

Рекомендуемые курсы ПК и ППК для Вас