СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Акыл Ордо - физика предмети боюнча суроолор

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Акыл Ордо - физика предмети боюнча суроолор»

«Акыл ордо» интеллектуалдык таймашына физика предмети боюнча суроолор


 1. Басымдын чен бирдиги?

А). Паскаль-Па. Б). Джоуль-Дж. В). Ватт-Вт. Г). Ньютон-Н.


 1. Кундон планеталарга жылуулук кайсы жол менен берилет?

А). Конвекция. Б). Нурдануу. В). Жылуулук откоруучулук.

Г). Конвекция-нурдануу.


 1. Суюктуктун кайноо температурасын кантип чонойтсок болот?

А). Сырткы басымды жогорулатып. Б). Сырткы басымды томондотуп.

В). Суюктуктун коломун чонойтуп. г). Суюктуктун коломун кичирейтип.


 1. Жол менен которулуштун айырмасы эмнеде?

А). Жол дайыма которулуштан кичине.

Б). Жол вектордук чондук, которулуш болсо скалярдык чондук.

В). Жол менен которулуштун айырмасы жок.

Г). Жол скалярдык чондук, ал эми которулуш вектордук чондук.


 1. Физиканын механика болумунун болукторун атагыла?

А). Кинематика жана статика. Б). Статика жана динамика.

В). Кинематика, динамика жана статика. Г). Кинематика жана динамика.


 1. Бир калыптагы кыймылда ылдамдануу эмнеге барабар?

А). Ылдамдануу нолго барабар болот – а=0.

Б). Ылдамдануу нолдон чон болот – а 0.

В). Ылдамдануу нолдон кичине болот – а 0.

Г). Ылдамдануу 1 ге барабар болот – а=1.


 1. Термелуу жыштыгынын бирдигин корсоткуло?

А). Герц – Гц. Б). Вольт – В. В). Секунд – с. Г). Метр – м.


 1. Ундун абадагы ылдамдыгы канчага барабар?.

А). 3400 м/с. Б). 1400 м/с. В). 340 м/с. Г). 140 м/с.


 1. Бурчтук ылдамдыктын бирдигин атагыла?

А). м/с. Б). рад./с В). км/саат Г). м/с2


 1. Коломубуз озгорбойт,

Шарт озгоруп кетпесе.

Бирок жаман жагыбыз,

Кейпин кийип идиштин.

Кээде толсок идишке,

Кээде жарым болобуз.

Коломун сактап когорчу,

Формасын оной озгортчу,

Заттын бул кайсы абалы?

А). Катуу абалы. Б). Газ абалы. В). Суюк абалы. Г). Заттын уч абалы.


 1. Нерселердин оз ара аракети токтолсо,

Анда нерсе узакка,

Тынч абалын сактамак.

Же болбосо туз сызыктуу кыймылдап,

Ылдамдыгын сактамак.

Бул кубулуш илимде,

Кандайча болуп аталат?

А). Инерция (Ньютондун 1-закону). Б). Ньютон 2-закону.

В). Ньютондун 3-закону. Г). Буткул дуйнолук тартылуу закону.


 1. Таап чыгып туртуу кучун,

Суюктук менен газдардан.

«Эврика» деп чуркап чыгып жар салган.

Таап берсен сен таяныч чекитин,

Жерди дагы жылдыраар эле оз огунан.

Бул кайсы окумуштуу?

А). Ньютон. Б). Архимед. В). Паскаль. Г). Джоуль.


 1. В. И. Ленин: «Орус авиациясынын атасы» деп кимди атаган?

А). М. В. Ломоносов. Б). Д. И. Менделеев. В). Циолковский. Г). А. С. Попов.


 1. Механикада эки чекитти туташтыруучу чондук?

А). Жол. Б). Которулуш. В). Траектория. Г). Узундук.


 1. Италиялык физиктин атын немец физиктин атына болгондо келип чыга турган француз физиктин аты?

А). Ампер – А. Б). Фарадей – Ф. В). Паскаль – Па. Г). Кулон – Кл.


 1. Физиктердин арасынан алгачкылардан болуп Нобель сыйлыгын алган окумуштуу?

А). Ньютон. Б). Эйнштейн. В). Рентген. Г). Архимед.


 1. Шыпылдаган балдар бар,

Олтургузсан стулга,

Шыпка чыга калган бар.

Козду боёоп койгонсуп,

Корунбогон жандар ал.

Бул озгочо кыймылдуу,

Деги кандай жаныбар?

Колому менен формасын,

Ээ, жаа бербей озгорткон,

Заттын бул кайсы абалы?


А). Катуу абалы. Б). Суюк абалы. В). Газ абалы. Г). Заттын уч абалы.


 1. Вольтметр эмнени олчойт?

А). Электр чыналуусун. Б). Электр каршылыгын.

В). Ток кучун. Г). Электр кубаттуулугун.


 1. Материялык чекиттин маныздуу белгиси кайсы?

А). Нерсенин тусу эске алынбайт. Б). Нерсенин аты айтылбайт.

В). Нерсенин олчому эске алынбайт. Г). Нерсенин заты эске алынбайт.


 1. Инерция эмнени тушундурот?

А). Чондук. Б). Кубулуш. В). Бирдик. Г). Курал.


 1. Оордук кучу эмнеге аракет жасайт?

А). Таянычка. Б). Асмага. В). Нерсеге. Г). Эч нерсеге.


 1. Эркин тушкон нерселер кандай кыймылда болот?

А). Бир калыпта кыймылда. Б). Ылдамдатылган кыймылда.

В). Акырындатылган кыймылда. Г). Тынч турат.


 1. Паскаль Блез кайсы олконун окумуштуусу?

А). Англия. Б). Италия. В). Франция. Г). Германия.


 1. Тоонун чокусуна которулгондо атмосфералык басым кандайча озгорот?

А). Озгорбойт. Б). Азаят. В). Кобойот. Г). Нолго барабар.


 1. Импульстун бирдиги?

А). Ньютон – Н. Б). Секунд – с. В). кг м/с Г). Метр – м.


 1. Кандайдыр октун айланасында айлануучу Жана алкагынын кырында жип салуучу оюгу бар донголок эмне деп аталат?

А). Рычаг. Б). Блок. В). Компас. Г). Динамометр.


 1. Ундун ылдамдыгы кайсы чойродо эн чон болот?

А). Абада. Б). Сууда. В). Катуу заттарда. Г). Бардыгында бирдей болот.


 1. Кристаллдык заттар аморфтук заттардын кайсы касиети менен айырмаланат?

А). Катуулугу. Б). Анизотроптуулугу.

В). Бекемдигинен. Г). Жалтырактыгынан.


 1. Механикалык чыналуу кайсы бирдик менен олчонот?

А). Паскаль - Па. Б). вольт - В.

Б). Джоуль - Дж.

Г). Ватт - Вт.


 1. Вольтметр чынжырга кандай туташтырылат?

А). Удаалаш. Б). Параллель. В). Удаалаш жана параллель.

Г). Туура жообу жок.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей