Математика 3-класс "Айлана,тегерек"

Математика 3-класс "Айлана,тегерек"

Просмотр содержимого документа
«Математика 3-класс "Айлана,тегерек"»

Математика

Сабактын планы

Предмет: Математика 3-класс

Сабактын темасы: Тегерек, айлана

Сабактын тиби: Жаңы материалды түшүндүрүү

Колдонулуучу усулдар: жекече иштөө, аңгемелешүү, , суроо-жооп,баяндоо, көрсөтүү

Калыптандыруучу баалоонун техникалары: бири-бирин баалоо, өзүн –өзү баалоо, оозеки баалоо, калыптоочу сурамжылоо

Сабактын жабдылышы: карточкалар, сүрөттөр,циркуль, сызгыч,калем калемсап,китеп


Сабактын максаты

Күтүлүүчү натыйжа

Билим берүүчү:

Окуучулар тегерек ,айлана жөнүндө маалымат алышат. Циркульдун жардамы менен айлана,тегерек сызууну үйрөнөт , борборун тамга менен белгилеп,радиусун жана диаметрин ченеп көрсөтөт.

Окуучулар тегерек, айлана жөнүндө түшүнсө.

Эрежелерин түшүнүп, циркуль менен айлана , тегерек сызып , борборун о тамагасы менен белгилесе, радиусун, диаметрин ченеп көрсөтө алса

Өнүктүрүүчү:

Эске тутуусу, кабыл алуусу , логикалык ой жүгүртүүсү,өз алдынчалуук жөндөмү калыптанат


-берилген тапшырманы кунт коюп угуп, түшунсө, кабыл алса,өз алдынча ой жүгүртүп,мисал маселелерди иштей алсаТарбиялоочу :

Көрсөтмө боюнча иш-аракеттерди так, ирети менен туура аткарууга, өз алдынча иштөөгө үйрөнүшөт.

-берилген тапшырмаларды ирети менен так, туура аткарса, өз алдынча иштесе.Сабактын жүрүшү

Мугалимдин ишмердүүлүгү

Окуучунун ишмердүүлүгү


1.Уюштуруу иштери

Дайым ачык кабагым.

Дайым даяр сабагым,

Саламаттык каалаймын,

Саламатсыңарбы балдарым!

Окуучулардын даярдыгын текшерүү, классты жоктоо

“ Кар үймөк” шыктандыруу техникасын пайдаланып класска жагымдуу маанай түзүү

Мугалим түшүндүрмө берет.Силер оң жагындагы окуучунун атын атоо менен ага жагымдуу маанай каалоо иретинде сөздөрдү айтасыңар.

Бири-бири менен мугалим менен саламдашат.

Окуу куралдарын даярдашат

“Айдеми сен абдан мээримдүүсүн”

“Кадича сен бүгүн жарашыктуу кийингенсиң “ ж.б


Мугалимдин ишмердүүлүгү

Окуучунун ишмердүүлүгү

2.Өтүлгөн теманы бышыктоо

-балдар биз кандай фигураларды билебиз.

-тегерек , айлана жөнүндө эмнелерди билесиңер?

- айлана , тегеректи эмненин жардамы менен сызабыз?

№ 99

88-18=70 90-76=14 61-29=32 69+9=78

78+13=91 8+56=64 40+20=60 11+80=91

№ 100


В СА D

P= AB+BC+CD+AD=2см+4см+2см+4см=12см


3теманы максаттарды угузуу, түшүндүрүү

Тегерек менен айлананын эмне айырмасы бар балдар?

Тегеректин чеги айлана болуп эсептелет.Айлана циркуль менен сызылат.Циркульдун ийнеси тийген чекит анын борбору деп аталат.Ал О тамгасы менен белгиленет.


О

О.


латын тамгалары менен белгилейбиз

R- айлана , тегеректин радиусу

Oайлана , тегеректин борбору

Көп бурчтуктардын чегин, жактарын , чокусун, чегинин узундуктарын айтып беришет. Жактарынын узундуктарынын суммасы табуу периметр д.а аталарын, аны латын тамгасы менен белгиленишин турмуштан мисал келтирип айтышат

Чыгарган мисалдарынын жообун айтышат.Дептерлерине тик бурчтук жазып, ченеп, перимет периметрин таап келишет .

Перимерди табуу эрежесин айтып беришет.

Мугалимдин ишмердүүлүгү

Окуучунун ишмердүүлүгү

Өз алдынча иштөө

№111 чиймени байка о тамгасы айлананын борбору белгиленген.ок , оа, ов кесиндилери жөнүндө эмне айтасың?

Радиустарынын узундуктарын ченеп жазгыла
№112 радиусу 3см 2мм болгон айлана сызгыла .бир нече тамгалар менен белгилегиле.

№113 туюнтма түзүп, маанилерин тапкыла

А) 5 менен 4 түн көбөйтүндүсүнө 15 менен 3 түн тийиндисин кошуу;

Б) 75 тен 6менен 3түн көбөйтүндүсүн кемитүү;

В) 60 га 9 менен 3 түн көбөйтүндүсүн кошуу


Физминутка жасоо

Ак куу болуп учабыз ,

Бийик- бийик тоолорго.

Балык болуп сүзөбүз,

Терең – терең көлдөргө .

Биз окуйбуз бешке ,

Мыкты окуучу дешке


№114 мисалдарды чыгаруу ыкмалары же эрежелерин атап аткар

А) 0*8= 0 8*0=0 0:5=0 12:12=1

0-2=2 8-0=8 0+5=5 16:1=16


Бышыктоо

Айлана , тегерек кандай сызылат? Борбору кандай белгиленет? Радиус деген эмне?

Жыйынтыктоо үйгө тапшырма берүү

№ 115 мисал үйгө тапшырма

Сабагыбыз бүттү баарыңар жакшы аракеттендиңер , азаматтар!
Китептен окуп чыгышат ой жүгүртүшөт ,талкуулашат
ОК = 3см

ОА =3см

ОВ=3см

_____________

ОК+ОА+ОВ= 3+3+3=9см


Айлана сызып , тамгалар менен белгилешет


А) 5*4+15: 3=20+5=25

Б) 75-6*3=75-18= 45

В) 60+9*3=60+27=87

Туюнтма түзүшүп,мисалдарды чыгарышат
Үн чыгаруу менен колдорун өйдө көтөрүп кыймылдашат, бутунун учуна турат.

Ылдый болуу менен балык сүзгөндөй кыймыл жасашат.

Өйдө туруп колдору менен беш көрсөтүшөт.0 гө санды көбөйтүү,бөлүү ,кошуу, кемитүү эрежеси менен чыгаруу

Санды өзүнө бөлүү, санды 1ге бөлүү эрежелери менен чыгаруу керектигин эске салышатСуроолорго жооп беришет , мисал келтиришет


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей