Թեմատիկ աշխատանք

Категория: Биология

Просмотр содержимого документа
«Թեմատիկ աշխատանք»

Թեմատիկ ամփոփիչ աշխատանք համար 1 Տարբերակ 2-րդ

1.Անհատական զարգացման պրոցեսում օրգանիզմի նոր հատկանիշներ ձեռք բերելու հատկությունը կոչվում է. ա)Ժառանգականություն բ)Փոփոխականություն

գ)Գենոտիպ դ)Ֆենոտիպ

2.

Օրգանական աշխարհի կազմավորման մակարդակները

Պատասխանները

ա) կենսոլորտային

1.Ա Բ Դ Գ Զ Ե Է

բ) մոլեկուլային

գ) օրգան-հյուսվածքային

2.Բ Դ Գ Ե Զ Է Ա

դ) բջջային

ե) օրգանիզմային

3.Դ Բ Ե Զ Գ Է Ա

զ) պոպուլացիոն-տեսակային

է) կենսերկրացենոզային

4.Բ Դ Գ Ե Զ Ա Է

3. Սահմանել հերթականությունը եւ ընտրել ստորև բերված պատասխանների ճիշտ տարբերակը(ընդգծել):

Ո՞ր շարքում են նշված բոլոր ճիշտ պատասխանները.

ա)Կենդանի օրգանիզմների դասակարգման ամենամեծ միավորը կայսրությունն է:

բ)Կենդանի օրգանիզմների դասակարգման ամենափոքր միավորը ցեղն է:

գ)Կենդանի օրգանիզմների դասակարգման ամենափոքր միավորը տեսակն է:

դ)Բակտերիաները և սնկերը պատկանում են նույն թագավորությանը

ե)Բույսերի թագավորությունը բաժանվում է 2 ենթաթագավորությունների:

1.ա դ ե 2.բ գ դ 3.ա գ ե 4.գ դ ե

4. Լրացրեք գծանկարը վանդակներում գրել բուսական եւ կենդանական հյուսվածքների տեսակները.

Հյուսվածք
բուսական

կենդանական
5. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը.6. Ի՞նչ են կենդան և անկենդան համակարգերը.

7. Ո՞րն է կոչվում գրգռականություն եւ շարժում.

8.Ո՞րն է կոչվում տաքսիս եւ որը նաստիա,որը տրոպիզմ:

9.Կենսաբանության ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները թվել.

10.Ինչ՞ու են կենդանի համակարգերը համարվում բաց:


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей