Թեստեր՝գիտելիքի ստուգման

Категория: Биология

Просмотр содержимого документа
«Թեստեր՝գիտելիքի ստուգման»

Գիտելիքի ստուգում

10րդ դասարան-------------------------------------------------------- -----------------------

(անուն , ազգանուն) (ամսաթիվ)

Տարբերակ 1

Ընդգծել ճիշտ պատասխանը

1.Բոլոր ածխաջրերի կազմի մեջ մտնում են հետևյալ տարրերը.

ա) C,N,O գ) S,O,H

բ) C,H,O դ) S ,H, N

2.Հետևյալ ածխաջրերից ՄԻԱՅՆ բուսական բջջին բնորոշ է.

ա) գլյուկոզը գ)դեզօքսիռիբոզը

բ) գլիկոգենը դ)թաղանթանյութը

3.Բջջաթաղանթի ներքին շերտը կոչվում է.

ա)հիմնային թաղանթ գ)պլազմային թաղանթ

բ)բջջապատ դ)թաղանթանյութ

4.ԴՆԹ-ի քանակի կրկնապատկումը միտոզով բաժանվող բջջում տեղի է ունենում .

1.Ինտերֆազի ժամանակ 3.անաֆազի ժամանակ

2.պրոֆազի ժամանակ 4.թելոֆազի ժամանակ

5.Միտոզի թելոֆազում.

1.քրոմոսոմները պարուրվում և կարճանում են

2.քրոմոսոմները կպած են լինում իլիկի թելիկներին

3.քրոմոսոմները սկսում են ապապարուրվել և երկարել

4.քրոմոսոմները դասավորվում են հասարակածային հարթության վրա6.Պարթենոգենեզը .

1.անսեռ բազմացման ձևերից է

2.սեռական բազմացման ձևերից է

3.կարող է տեղի ունենալ բազմացման թե անսեռ,թե սեռական եղանակով

4.բազմացման պրոցեսի հետ կապ չունեցող երևույթ է

7.Ծնողներից ստացած ժառանգական սկզբնակների ամբողջությունը կոչվում է.

1.գենոմ 3.գենոտիպի ֆենոտիպային դրսևորում

2.գենոֆոնդ 4.գենոտիպ

8.Գոյության կռվի ձևերին չի պատկանում .

1.գիշատչությունը, 2.մակաբուծությունը,3.կերպարանափոխությունը 4.մրցակցությունը

Լրացրու պակասող բառը

9.Կենդանիների բջջաթաղանթի արտաքին շերտը կոչվում է--------------------------------------;

10.Հայտնի է, որ ամինաթթվի մոլեկուլը կազմված է 2 մասից:

Դրանցից մեկը բոլոր ամինաթթուներում նույնն է:Գրիր այդ խումբը:

Պատասխան -----------------------------:

11.Սպիտակուցի երկրորդային կառուցվածքը պահպանվում է--------------------------------------------------------------կապերի շնորհիվ:

12.Ո՞ր նյութերից է ձևավորվում ԴՆԹ-ի մոնոմերը:

Պատասխան -----------------------------,ածխաջուր, ----------------------------------:

13.Ի՞նչ է ֆոտոսինթեզը:Սահմանի'ր:

Պատասխան---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

14.Որո՞նք են հետսաղմնային զարգացման տեսակները:

1.------------------------------------------------------------------------------------

2.-----------------------------------------------------------------------------------

15.Մարդկանց բազմամատությունը ժառանգվում է որպես աուտոսոմային դոմինանտ հատկանիշ:Ընտանիքում, որտեղ կինը բազմամատ էր,իսկ ամուսինը` նորմալ այդ հատկանիշի նկատմամբ ,ծնվեց նորմալ երեխա: 2միավոր

15.1Գտնել այդ ընտանիքում հաջորդ երեխայի `ըստ այդ հատկանիշի նորմալ ծնվելու հավանականությունը.(հիմնավորել պատասխանը)

1. 0

2. 1/2

3. 1/4

4.3/4

15.2 Ի՞նչպիսի գենոտիպ ունի կինը.

1.AA

2.Aa

3.aa

4.ճիշտ են 1և2պատասխաններըԳիտելիքի ստուգում

10րդ դասարան-------------------------------------------------------- -----------------------

(անուն , ազգանուն) (ամսաթիվ)

Տարբերակ 2Ընդգծել ճիշտ պատասխանը

1.Միաշաքարներ են .

ա)գլյուկոզը և թաղանթանյութը գ)կաթնաշաքարն ու դեզօքսիռիբոզը

բ)ռիբոզը և օսլան դ)գլյուկոզն ու ֆրուկտոզը

2.Ճարպերի հիմնական ֆունկցիաներն են.

ա)կարգավորող և շարժողական գ)կատալիզային և ջերմակարգավորող

բ) կառուցողական և էներգետիկ դ)գենետիկական տեղեկատվության պահպանման և

պաշտպանական

3.Ռիբոսոմների կազմության մեջ մտնում է.

ա)ռ-ՌՆԹ գ)փ-ՌՆԹ

բ)ի-ՌՆԹ դ)ցանկացած տեսակի ՌՆԹ

4.Կենդանի բջիջներում բացակայում է (են).

ա)հարթ էնդոպլազմային ցանցը գ)միտոքոնդրիումները

բ)պլաստիդները դ)Գոլջիի ապարատը

5.Դուստր քրոմոսոմերի տարամիտում դեպի բջջի բևեռներ միտոզի ժամանակ տեղի է ունենում .

1.մետաֆազի ընթացքում 3.անաֆազի ընթացքում

2.պրոֆազի ընթացքում 4.թելոֆազի ընթացքում6.Միտոզի պրոֆազում քրոմոսոմները.

1.ապապարուրվում և հաստանում են 3.բարակում և երկարում են

2.պարուրվում, կարճանում և հաստանում են 4.անհետանում են

7.Անսեռ բազմացման եղանակ է.

1.պարթենոգենեզը 3.կոնյուգացիան

2. բազմացումը`սպորների միջոցով

8.Անհատական զարգացման պրոցեսում օրգանիզմների նոր հատկանիշներ ձեռք բերելու հատկությունը կոչվում է.

1.ժառանգականություն 3.գենոտիպ

2.փոփոխականություն 4.ֆենոտիպ

9Առանձնյակներին, որոնց սերնդում ի հայտ է գալիս ճեղքավորման երևույթը,անվանում են.

Ա.մաքուր գծեր Գ.հոմոզիգոտներ

Բ.հետերոզիգոտներ Դ.ճիշտ պատասխանը բացակայում է

Լրացնել բաց թողնված բառը.

10.Միտոզի ո՞ր փուլում են քրոմոսոմները դասավորվում հասարակածային հարթության վրա:

Պատասխան--------------------------------------------------------------------------------------------:11.Մարմնական յուրաքանչյուր բջիջի կորիզում քրոմոսոմները միշտ գտնվում են զույգերով,որոնք կոչվում են ----------------------------------------քրոմոսոմներ:

12.Ինչպե՞ս են կոչվում նուկլեինաթթուների մոնոմերները.

Պատասխան--- -----------------------------:

13.Հայտնի է, որ ամինաթթվի մոլեկուլը կազմված է 2 մասից:

Ինչպե՞ս է կոչվում մոլեկուլի այն մասը , որով ամինաթթուները տարբերվում եմ միմյանցից:

Պատասխան -----------------------------:

14.Սպիտակուցի կազմում ամինաթթուների միջև առաջացող կովալենտ կապը կոչվում է---------------------------------------------:

15.Մարդկանց բազմամատությունը ժառանգվում է որպես աուտոսոմային դոմինանտ հատկանիշ:Ընտանիքում, որտեղ կինը բազմամատ էր,իսկ ամուսինը` նորմալ այդ հատկանիշի նկատմամբ ,ծնվեց նորմալ երեխա: 2միավոր

15.1Գտնել այդ ընտանիքում հաջորդ երեխայի `ըստ այդ հատկանիշի նորմալ ծնվելու հավանականությունը.(հիմնավորել պատասխանը)

1. 0

2. 1/2

3. 1/4

4.3/4

15.2 Ի՞նչպիսի գենոտիպ ունի կինը.

1.AA

2.Aa

3.aa

4.ճիշտ են 1և2պատասխանները
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей