Химия тест 8-класс

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Органикалык эмес бирикмелердин негизги класстары

Список вопросов теста

Вопрос 1

Төмөндөгү заттардын кайсынысы негиздерге кирет?

Варианты ответов
 • Cu(OH)2; H2SO4
 • Cu(OH)2; NaOH
 • Al(OH)3; Al2(SO4)3
 • KNO3; HNO3
Вопрос 2

Кайсы оксиддер суу менен аракеттенишкенде кислота алынат?

Варианты ответов
 • CO2; CuO; CaO
 • Na2O; P2O5; SO2;
 • P2O5; SO2; CO2
Вопрос 3

Металлдын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал зат … деп аталат.

Варианты ответов
 • туздар
 • кислоталар
 • негиздер
 • оксиддер
Вопрос 4

Туз кислотасы төмөнкү заттардын кайсынысы менен реакцияга кирет?

Варианты ответов
 • P2O5; SO2;
 • Fe2O3; Zn
 • CO2; CuO;
 • SO2; CO2
Вопрос 5

HF;  HCl; HBr; HI; HCN; H2S-бул кислоталарды, кислоталардын кандай түрүнө киргизебиз?

Варианты ответов
 • бир негиздуу
 • эки негиздуу
 • эки негиздуу
 • кычкылтектуу
 • кычкылтексиз
Вопрос 6

Төмөнкү гидроксиддердин кайсынысы сууда эригенде жегичти пайда кылат?

Варианты ответов
 • NaOH
 • Cu(OH)2
 • Al(OH)3
 • Hg(OH)2
Вопрос 7

H2SO4+? = ZnSO4+H2  бул реакциядагы белгисиз затты тап.

Варианты ответов
 • Al
 • Zn
 • Cu
 • Fe
 • Li
Вопрос 8

  Кайсы негиздерди ошол заттын  тузуна жегич кошуп алабыз?.   

Варианты ответов
 • сууда эруучу негиздерди
 • сууда эрибоочу негиздерди
Вопрос 9

         K→K2O→KOH→Cu(OH)2→А –бул айлануудагы пайда   болгон «А» затын тапкыла

Варианты ответов
 • CuO
 • CuCl2
 • Cu(OH)2
 • K2O
 • KOH
Вопрос 10

Кислоталарга кайсы металлдарды кошкондо суутекти сүрүп чыгара албайт?

Варианты ответов
 • Cu;Ag
 • Zn;Fe
 • Li;K
 • Na;Hg
Вопрос 11

Төмөндөгү заттардын кайсынысы туздарга кирет?

Варианты ответов
 • Cu(OH)2 H2SO4
 • KNO3 Al2(SO4)3
 • Al(OH)3 NaOH
 • НNO3 NaNO3
Вопрос 12

Кайсы оксиддер суу менен аракеттенишкенде негиздер алынат?

Варианты ответов
 • CuO; CaO
 • Na2O; P2O5
 • SO2; CO2
 • Na2O; Li2O
Вопрос 13

Металлдын атомунан жана гидроксид тобунан турган татаал зат … деп аталат.

Варианты ответов
 • туздар
 • кислоталар
 • негиздер
 • оксиддер
Вопрос 14

Кайсы реакция нейтралдашуу реакциясы деп аталат?

Варианты ответов
 • 3H2SO4+2Al = Al2(SO4)3+3H2
 • Na2O+H2O= 2NaOH
 • 2Al(OH)3 →Al2O3 + 3 H2O
 • 2KOH+H2CO3 =K2CO3+ 2H2O
Вопрос 15

SO3+?= H2SO4  белгисиз затты тап.

Варианты ответов
 • CuO
 • Н2O
 • SO2
 • Na2O
Вопрос 16

KHSO4; NaHCO3; NaH2PO4; K2HPO4; -бул туздар, туздардын кайсы тобуна кирет?

Варианты ответов
 • орто туздар
 • негиздик туздар
 • кош туздар
 • кычкыл туздар
Вопрос 17

Кислоталардын эритмелерине лакмусту таасир эткенде өңү кандай өзгөрөт?

Варианты ответов
 • кок
 • кызыл
 • өзгөрбөйт
 • күлгүн
Вопрос 18

Тийиштуулукту аныктагыла. (тамгалар менен кислота калдыктар, сандар менен валенттуулуктору белгиленген)

А. SO4 ; Б. NO3В. PO4Г. CO3Д.Cl                      

1. І   2. ІІ   3. ІІІ   

Варианты ответов
 • А,Г-2; Б,Д-1; В-3
 • А-1; Б,Д-2; В,Г-3
 • Г,Д-1; А-2; Б,В-3
 • А,Б-1; В,Г-3; Д-2
Вопрос 19

 

                                        t°

9. Al→ Al2O3→ Al(OH)3А  -бул айлануудагы «А» затын тапкыла?

Варианты ответов
 • Al(OH)3
 • Al2O3
 • NaOH
 • Al2(SO4)3
Вопрос 20

Кайсы химиялык элементтер оксиддерди пайда кылбайт?

Варианты ответов
 • литий, бериллий, кумуш
 • кальций, платина, барий
 • гелий, неон, аргон
 • ксенон ,темир, кукурт
Сохранить у себя: