Кыргыз тили √ 6

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тажимырзаева Жумагул

Список вопросов теста

Вопрос 1

Этиш канча чакка өзгөрөт?

Варианты ответов
 • 2
 • 3
 • 5
Вопрос 2

Эмне үчүн чактарга өзгөрүлөт?

Варианты ответов
 • Бөлүнүп калат
 • Кайсы учурда болгонун
 • Чактар
Вопрос 3

Этиштин ..... кыймыл - аракеттин алдыда боло тургандыгын билдирет.

Варианты ответов
 • Өткөн чак
 • Келер чак
 • Учур чак
Вопрос 4

 Гулзира эмне кылат ?

Варианты ответов
 • Ойноду
 • Ойнойт
 • Ойночу
Вопрос 5

Нагима сүйлөдү.

Келет чакка өзгөрт.

Варианты ответов
 • Сүйлөдү
 • Сүйлөйт
 • Сүйлөчү
Вопрос 6

Этиштин .... болуп жаткан кыймыл-аракетти билдирет.

Варианты ответов
 • Учур чагы
 • Өткөн чагы
 • Келер чагы
Вопрос 7

Сабакта окуучулар топто туюнтма чыгарып жатат.

Чагын аныкта.

Варианты ответов
 • Келер чак
 • Учур чагы
 • Өткөн чак
Вопрос 8

....... иштеп жатат?

Варианты ответов
 • Аэлиса
 • Кыз
 • Бала
Вопрос 9

Этиштин  ..... кыймыл- аракетти  болуп өткөнүн билдирет .

Варианты ответов
 • Учур чагы
 • Өткөн чак
 • Келер чак
Вопрос 10

Эмилбек эмне кылды?

Варианты ответов
 • Эне тилин унутуп
 • Жанындагы балдарга
 • Бир кыйкырып алды
Вопрос 11

Заттын кыймыл - аракетин, ал - абалын билдирип турган сөздөрдү  

Сөз түркүмүн ...... деп аталат.

Варианты ответов
 • Этиш
 • Зат атооч
 • Сын атооч
Вопрос 12

Жооп бер - өткөн чакка өзгөрт.

Варианты ответов
 • Жоопту берди
 • Жооп берет
 • Жооп берди
Вопрос 13

Ребус түз "топ таш"

Варианты ответов
 • Топ таш
 • Ош,от,таш,
 • Топ+ таш= топ таш
Сохранить у себя: