СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Информатика предмети боюнча календардык план

Категория: Информатика

Нажмите, чтобы узнать подробности

2018-2019 ОКУУ ЖЫЛЫНА КАРАТА ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА БИРДИКТҮҮ КАЛЕНДАРДЫК ПЛАН Түзүүчүлөр: Жунусалиев Касымбек Жамалбекович, Жуманалиева Зиядат Асанкановна  Бишкек 2018     1   5-класс (34 саат) № Тема сааты өтүү мөөн өтү Окуучу эмнени билиш керек (билими) Окуучу эмнени жасай алыш керек, эмнеге үйрөнүшү керек (көндүмү)  Анимац., слайд, видео- материал  1-чейрек 8     1 Информатика курсун окутуунун максаттары. Техникалык коопсуздук эрежелери 1   Техникалык коопсуз. эрежелери Информатика предмети эмнени үйрөтөт  Техникалык коопсуздук эрежелерин сактай билүүсү  1-гл Объекттер жана системалар  6 саат              Коопсуздук эрежелерин сактай билүүсү  Объекттер менен иш аракеттерди алып бара алуусу  Компьютерде жөнөкөй колдонуучу катары иштей алуусу.  Файл жана папкаларды түзүп, сактай алышы, атын өзгөртө алуусу.  Информациянын бирдиктерин бири-бирине айландыра алуусу  Файлдарды түзүү, өчүрүү, көчүрүү, жылдыруу иш – аракеттерин аткара билүүсү.   1.1 Курчап турган дүйнөнүн объекттери  Объекттер жана көптүктөр  Информатикадагы окуп үйрөнүүнүн объекттери  Объекттердин белгилери  1    Объект, көптүк, жалпы аталыштар, жекелик аталыштар, өздүк аталыштар  Объекттин касиеттери,кыймыл аракети, өзүн-өзү алып жүрүүсү, абалы, коопсуздук техникасы    1.2 Компьютердик объекттер.   Файлдар жана папкалар  Файлдын өлчөмү.   ОС нын объекттери  1   Файл, файлдын аты, файлдын тиби.  Папка, файлдык система  Файлдар менен жүргшүзүлүүчү иш аракеттер.  Информациянын бирдиктери    1.3 Объекттердин катышы жана алардын көптүктөрү.   Катыштардын ар түрдүүлүгү  “Көптүктүн элементи болуп саналат” катышы  Көптүктөр ортосундагы катыштар.  Курамына кирет” катышы  1   Объект, катыш, катыштыгн аталышы, көптүк, Эйлердин тегеректери.  Курамдын схемасы.       2  1.4 Объекттердин классификациясы  “Түркүмдөр болуп эсептелет” катышы  Объекттердин классификациясы  Компьютердик объекттердин классификациясы  1   Класс, классификация: табигый классификация, жасалма классификация  Классификациянын негизи   Объекттерди классификациялай алуу   1.5 Объекттердин системалары  Системалардын ар түрдүүлүгү  Системанын курамы жана структурасы  Система жана айлана чөйрө  Система “кара үкөк” катары  1   Объект, система, структура, курам  Системалык ыкма  Системалык эффект   Объекттерди системалаштыра алуусу   1.6 Персоналдык компьютер система катарында.  Компьютер негизги жана камтылган система катары  Колдонуучулук интерфейс   1   Компютер система катары    1.5 Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш      2-чейрек 7     2-гл Бизди курчаган информация 7   Информация  Алуу жолдору боюнча маалыматтын түрлөрү  Адамдын сезүү органдары  Берүү формасы боюнча игнформациянын түрлөрү  Информациянын түрлөрүн ажырата билүүсү  Сезүү органдары менен информацияны кабыл ала алуусу  Сан, текст, графика, үн, видео информацияларды бере алуусу   2.1 Бизди курчаган информация  Адам информацияны кантип алат  Берилиш формасы боюнча информациянын түрлөрү  Информация менен болгон иш аракеттер  1       3  2.2 Информацияны сактоо.   Адамдын эси  Ыкчам жана узак убакытка сактоочу эс  Файлдар жана папкалар   1   Маалыматты колдонуу же иштетүү үчүн аракеттенүү  Эс тутум, ыкчам эс тутум, узак убакытка сактоочу эс тутум  Маалыматты алып жүрүүчүлөр  Файл, папка    Информацияны сактоону билүүсү  Сактоочу түзүлүштөр менен иштей билүүсү  Электрондук почта түз алуусу, аны менен колдоно алуусу  Информацияны жөнөкөй ыкмалар менен коддой алуусу   2.3 Информацияны берүү.  Информацияны берүүнүн схемасы  Электрондук почта   2   Электрондук почта  Информацияны берүүчү каражаттар  Маалымат булагы  Маалыматтык канал  Маалымат кабылдагыч   2.4 Информацияны коддоо.  Коддор дүйнөсүндө  Информацияны коддоо ыкмалары  Координат методу  2   Код, коддоо, декоддоо  Шарттуу белги    Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш    3-чейрек 10     3-гл Компьютер 4   Коопсуздук техникасы  Компьютердин сырткы түзүлүштөрүн ажырата билүү Компьютердин ички түзүлүштөрүн ажырата билүү    Программа жана пр. Камсыздалыш жөнүндө түшүнүк  Программанын алгоритмден айырмасын билүү  Клавиштердин тобу  Манжалардын ордун     Программалоо инструментарийинин кызматы  информацияны      Программаларды класстарга бөлгөндү  Компьютерде иштегенди билүүсү  Компьютердин негизги бөлүктөрүн туташтыра алуусу  Жөнөкөй программаларда иштей алуусу            3.1 Компьютер.  Компьютер кайда колдонулат?  Компьютер кантип түзүлгөн  Коопсуздук техникасы жана жумушчу орунду уюштуруу  1    3.2 Компьютердин эсине информацияны киргизүү.  Информацияны киргизүүчү түзүлүштөр  Клавиатура  Клавиатуралык машыктыргыч  2    3.3 Компьютерди башкаруу.  Программалар жана документтер  1       4   Жумушчу стол  Чычкандын жардамында башкаруу  Башкы меню. Программаны ишке киргизүү  Компьютердеги менюдан эмнени тандап алса болот?      Графикалык интерфейстин структурасы жана кызматын  Документ жана программа жөнүндө түшүнүк        Папка жана файл жөнүндө маалыматтарды көргөндү  Файл жана папка менен ар кандай стандарттык аракеттерди жасаганды  4-гл Компьютердик графика. 5    Компьютердик графика  Графикалык редакторлор  Редакторлордун инструменттери  Сканер   Графикалык планшет  Фраггмент  Пиксель   Растр    Графикалык редактордо сүрөттөрдү жарата билүүсү  Графикалык редактордун инструменттердин функцияларын ажырата билүүсү.  4.1 Paint графикалык редактору.  1   4.2 Иш аймагы 1   4.3 Сүрөтчүнүн жана чиймечинин инструменттери 1   4.4 Сүрөттү редакциялоо, катаоларды оңдоо.  1   4.5 Графикалык маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр 1      Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш    4-чейрек 7     5-гл Тексттерди компьютерде даярдоо 2      Тексттик информация  Тексттик документ  Тексттик редакторлор      Тексттик документти түзө билүүсү  Тексттик документти сактап, кайра ача алуусу.  Тексттик документти редактирлей алуусу.   5.1 Текст информацияны берүү формасы катары  1    5.2 Тексттик документтин негизги объекттери  1    5.3 Компьютер текстти даярдоочу негизги инструмент  4    5.4 Текстти киргизүү  1     5.5 Текстти редакциялоо 1   5.6 Текстти форматтоо 1    Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш  Резерв 2 саат          5   6-класс (34 саат)   № Тема сааты өтүү мөөн өтү  Окуучу эмнени билиш керек (билими) Окуучу эмнени жасай алыш керек, эмнеге үйрөнүшү керек (көндүмү)  Анимац., слайд, видео- материал  1-чейрек 8     1-гл Компьютер информацияны иштетүүчү универсалдуу түзүлүш катары 4 саат   Коопсуздук техникасы  Компьютердин сырткы түзүлүштөрүн ажырата билүү Компьютердин ички түзүлүштөрүн ажырата билүү    Программа жана пр. Камсыздалыш жөнүндө түшүнүк  Программанын алгоритмден айырмасын билүү  Программалоо инструментарийинин кызматы     Компьютерде иштегенди билүүсү  Компьютердин негизги бөлүктөрүн туташтыра алуусу  Жөнөкөй программаларда иштей алуусу  Системалык жана колдонмо программаларды ажырата алуусу.   1.1 Информатика курсун окутуунун максаттары. Техникалык коопсуздук эрежелери Компьютер түзүлүшү. Персоналдык компьютер  2    1.2  Компьютердин программалык жабдылышы:  Системдик  Колдонмо  2    2-гл Алгоритмдештирүүнүн негиздери 9 саат     2.1 Алгоритм:   Турмуштук маселелер  Алгоритм деген эмне? 1   Алгоритм түшүнүгү  Аткаруучу түшүнүгү   Алгоритм түзүп ошого жараш анын блок схемасын  түзгөндү билүү  Графикалык объектти түзүүдө циклдик алгоритмди пайдалана билүү  Ар бир алгоритмдин түрүнө мисал келтире билүү  2.2 Алгоритмдер жана аткаруучулар 1   2.3 Алгоритмдердин жазылыш формалары 1    Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш    2-чейрек 7 саат     2.4 Алгоритмдери түрлөрү  Сызыктуу алгоритм  Тармактуу 2   Сызыктуу алгоритм түшүнүгү  Циклдик алгоритм түшүнүгү  Тармактуу алгоритм түшүнүгү  “Чертёжник” программасы менен алгоритмдерди түзө алуусу.      6   Циклдик (кайталануучу)  “чертежник” программасы 2.5 Аткаруучуну башкаруу (практика)  Аткаруучу “чертёжник” 4    Текшерүү иши 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш    3-чейрек 10     3-гл Информациялык моделдер 6 саат      Объекттин модели жөнүндө түшүнүк  Инф. Модель жөнүндө түшүнүк  Эмне үчүн моделди түзүүдөн мурда максатты аныкташ керек  Инф. Моделди көрсөтүүнүн бир формасы таблица болуп эсептеле тургандыгы жөнүндө  Таблицалык модель  Графикалык модель  Тексттик модель      Матер. Моделге мисал келтирүү.  Матер. Эмес мод. Мисал келтирүү  Инф. Моделди түзүүдөн мурда максатты так анык тай алуусу  Об. Мүнөздөмөсүнөн орчундуу максаттарды бөлүп алганды   Об. Инф. Моделин таблица түрүндө көрсөтө алууга   3.1 Моделдөө таанып билүүнүн методу катары   1    3.2 Белги менен туюнтулган информациялык моделдер  Сөз менен, илимий жана көркөм сыппатоолор  Математикалык моделдер  2    3.3 Информациялык моделди берүүнүн формалары  Таблицалык инф. Моделдер  Графиктер жана диаграммалар  Схемалар  Тексттик моделдер    2    4-гл Тексттик информацияларды иштеп чыгуу  5 саат     Текст, абзац, кегль, пункт, начертание  Тексттик редакторлор  Текстти редактирлөө  Тексттик редактордо башка объекттер менен иштөө    Жөнөкөй тексттик редакторлордо иштей алуусу  Тексттик документтерди түзүп, аны сактап, редактирлей алуусу  Тексттик редакторлорду адырата билүүсү    4.1 Тексттик документтер жана аларды түзүүнүн технологиялары  1    4.2 4.3  Компьютердик тексттик документтерди түзүү. Текстти редактирлөө, форматтоо.  1    4.4 Тексттик документте информацияларды визуалдаштыруу.  Тизмелер жана таблицалар  Сүрөттөлүштөрдү коюу  2       7  4.5 Текстти таанып билүү инструменттери жана компьютердик сөз которуу системалары  Сканердик программалар  Котормочу программалар  1   Сканер  Дигитайзер  Котормочу программалар (сократ, lingvo, promt,, эл-сөздүк, он-лайн котормочулар ж.б.    Сканердин иштөө принцибин билүүсү  Котормочу программаларда текстти которо алуусу  Он-лайн котормочуларды колдоно алуусу.   Текшерүү иш 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш    4-чейрек 7     5-гл Мультимедиа 6     5.1 Мультимедиа технологиясы  Мультимедиа түшүнүгү  Колдонуу чөйрөсү  Үн жана видео 2    Мультимедиа   Үн   Видео  Текст  Презентация  Презентациялык программалар    Мультимедиа түшүнүгүн аныктай билүүсү  Жөнөкөй мультимедиалык каражаттарды аныктай билүүсү.  Мультимедиалык программалар менен тааныштыгы  Презентациялык программада жөнөкөй презентацияларды түзө алуусу.       5.2 Компьютердик презентациялар  Презентация деген эмне  Мультимедиялык презентация түзүү 4    Текшерүү иш 1 Тесттик тапшырма, практикалык иш  Резерв 2 саат.                    8  7-класс (34 саат)    № Тема сааты өтүү  мөөн өтү  Окуучу эмнени билиш керек (билими)  Окуучу эмнени жасай алыш керек, эмнеге үйрөнүшү керек (көндүмү)  Анимац., слайд, видео- материал  1-чейрек 8     1-гл Информация жана информациялык процесстер. Информацияны берүү 6 саат     1 Техникалык коопсуздук эрежелери.  Информатика предмети.  1   Техникалык коопсуз. эрежелери  Информатика предмети эмнени Информация түшүнүгү  Органолептикалык информациянын үйрөтөт           Каалагандай тексттин көлөмүн аныктаганды билүү  Текстти же  бир информациянын түрүн кайсы бир жол менен коддоону билүү   1.1 Информация  Сезүү органдары  Информациянын түрлөрү  Информациянын булактары  1    түрлөрү Информациянын кандай касиеттери бар?  1.2 Информациянын касиеттери,. 2   Информацияны берүүнүн негизги формалары.  Информацияны кантип коддош керек  1.3 Информациянын булактары жана аларды колдонуунун ыкмалары. Адамдын информациялык ишмердүүлүгү А) Инф. чогултуу Б) Информацияны иштетүү В) Информацияны берүү Г) Информацияны сактоо Д) Информацияны издөө Е) Информацияны коргоо  1          9  1.4 Информацияны коддоо. Информацияны өлчөө бирдиктери  1        1.5 Информациялык процесстер. А) Коомдогу    ИП Б) Жаратылыштагы  ИП В) Техникадагы ИП Г) Информациялык технология   1   Адамдын инф. Ишмердүүлүгүнүннегизги түрлөрү  Адамдын инф. менен иштөөсүнүн бардык этабындагы  техникалык түзүлүштөрдүн ролу  Инф. берүү схемасынын негизги түзүлүштөрү  Информаця алып жүрүучүлөрдүн кызматы  Инф. сактоонун негизги каражаттары   Адам. Инф. ишмердүүлүгүнө мисал келтире алуу  Техн. Түзүлүштөрдү инф.менен иштөөдөгү кодонулушуна мисал келтирүү.  Инф. алып жүрүүчүлөргө  мисал  Инф. коргоо ыкмасына мисал келтире алыш керек Өзүнүн ключу менен инф. шифрлөөнү билүү    Текшерүү иши 1        2-чейрек 8     2-гл Алгоритмдештирүүнүн негиздери 6 саат   Алгоритм түшүнүгү  Сызыктуу алгоритм түшүнүгү  Циклдик алгоритм түшүнүгү  Тармактуу алгоритм түшүнүгү  Алгоритм түзүп ошого жараш анын блок схемасын  түзгөндү билүү  Графикалык объектти түзүүдө циклдик алгоритмди пайдалана билүү  Ар бир алгоритмдин түрүнө мисал келтире билүү   2.1 Алгоритм түшүнүгү.  1   2.2 Алгоритмдин касиеттери. 1   2.3 Алгоритмди жазуу ыкмалары. Аткаруучулар түшүнүгү. 1   2.4 Сызыктуу алгоритм 1   2.5 Тармактуу алгоритм 1   2.6 Циклдик алгоритм 2    Текшерүү иши 1        3-чейрек 10     3 Жеке компьютердин негизги түзүлүштөрү жана программалык камсыздоонун негиздери 12 саат    Компьютердин сырткы түзүлүштөрүн ажырата билүү Компьютердин ички түзүлүштөрүн ажырата билүү  Программаларды класстарга бөлгөндү Жашоодогу айлана –чөйрөнүн мисалында программалоодогу процедуралык жана объекттик  3.1 Компьютердин программалык жана аппараттык жабдылышы 1       10   Компьютердин жалпы структурасы  Компьютер кантип иштейт?    Программа жана пр. Камсыздалыш жөнүндө түшүнүк  Программанын алгоритмден айырмасын билүү  Системалык программанын кызматы  Прикладдык пр-дын кызматы  Программалоо инструментарийинин кызматы        Файл жана папка түшүнүгү, алардын параметрлеринин кызматы  Файл жана папка менен болгон негизги аракеттер  Графикалык интерфейстин структурасы жана кызматын  Документ жана программа жөнүндө түшүнүк  Жумушчу столдун, маселе панелинин жана башкаруу панелинин аткарган кызматтары Алмашуу буфери аркылуу маалыматтарды алмашуунун  OLE технологиясы жөнүндө түшүнүк    Антивирустук программалардын кызматы Архивдик программалардын кызматы     Windows СЧнүн негизги кызматы жана өзгөчөлүктөрү  айырмачылыктарды түшүндүрүп берүү                 Папка жана файл жөнүндө маалыматтарды көргөндү  Файл жана папка менен ар кандай стандарттык аракеттерди жасаганды  Жол көрсөткүч(проводник) программасында иштегенди  Терезелер менен стандарттык аракеттерди жасаганды                   3.2 Компьютердин түзүлүштөрү, архитектурасы жана ресурстары.   1    3.3 Компьютердин негизги функциялары жана мүмкүнчүлүктөрү.  1    3.4 Программалык камсыздоонун классификациясы:  Системалык программа  Прикладдык программа  Программалык инструменттер(программалоо тилдери)  1    3.5 Windows системалык чөйрөсү.   ОС нын тарыхынан  ОС нын түзүлүшү  ОС нын түрлөрү  Графикалык интерфейс жана анын объекттери.   Графикалык интерфейстин терезелери менен иштөө.  1    3.6 Файлдык система  Файл, Папка,Ярлык жөнүндө түшүнүк   Файлдардын кеңейтилиштери(маскалары, тиби)  Файлдарды сактоо системасы  Файлдын же папканын(каталогдун) сакталган жолу  Файл менен иштөөчү негизги командалар(түзүү,издөө, сактоо ж.б.)   2       11      Прикладдык чөйрөнүн жалпы интерфейсинин негизги объекттери жана структурасын Бирдиктүү документ түзүү үчүн маалыматтарды алмашуу         Тексттик документтин макети жөнүндө түшүнүгү  ТДтин негизги объекттери жана алардын параметрлери  ТДти түзүү жана редактирлөө технологиясы Алмашуу буфери аркылуу тексттин фрагментин көчүрүү, өчүрүү же жылдыруу технологиясы                 Жумушчу столдун параметрлерин(фон, сүрөт, түс, заставка) өзгөрткөндү  Программаларды ишке киргизгенди, ар кандай документтерди иштеткенди  Стандарттык чөйрөдө(Paint, Word Pad, калкулятор) иштегенди    Файлдарды же папкаларды вируска текшергенди Папкаларды архивдеп, кайра архивден чыгарганды      3.7 Колдонмо программалар.  Негизги окшоштуктары жана айырмачылыктары  Тексттик редакторлор  Графикалык редакторлор  Таблицалык процессорлор  Аудио, видеопрограммалар  Маалыматты көрсөтүүчү программалар  Утилиталык жана сервистик программалар.  1    3.8 Windows чөйрөсүндө маалымат алмашууну уюштуруу. Маалымат алмашуунун ыкмалары.  1      Текшерүү иши 1        4-чейрек 8     3.9 Компьютердик вирустар. Антивирустук программалар  Компьютердик вирустун тарыхы  Комп. Вирустун түрлөрү 1     Компьютердик вирус  Антивирустук программалар  Тармак аркылуу тараган вирустар   Компьютердин вируска кабылганын ар кандай белгилер менен аныктай алуусу      12   Антивирустук программалардын түрлөрү  Популярдуу антивирустук программалар.  Комп. Вирустарды текшерүү жана өчүрүү ыкмалары   Программалык вирустар  Спам  Даталык вирустар ж.б.    Антивирустук программалардын жардамы менен информацияны алып жүрүүчүлөрдү вируска текше алуусу  3.10 Архивдөөчү программалар  Архивдөөчү программа деген эмне?  Архивдик программалардын түрлөрү  Популярдуу архивдөөчү программалар.  1   Архив  Файлды кысууу  Файлды архивден чыгаруу  Архивдөөчү программалар  Он-лайн архивдөө ж.б.    Файлдарды архивде ала билүүсү  Файлды томдорго бөлүп архивдей алуусу  Архивделген файлды архивден чыгара алуусу   4-гл Дүйнөнүн информациялык сүрөттөлүшү  2 саат      Объект түшүнүгү жана анын касиеттери  Параметр түшүнүгү жан анын маанилери  Объекттин аракети түшүнүгү Об. Жашоо чөйрөсү жөнүндө элестетүү    Об. Айлана-чөйрөдөн бөлүп алуу жана ал жөнүндө айта алуу  маанилерин көрсөтө алуу  Об. Мүнөздөөчү аракеттерди санап берүү  Об. Жашоо чөйрөсүн аныктай алуу  Об. Ж-дө маалыматты таблица түрүндө көргөзө алуусу   4.1 Айлана-чөйрөдөгү объекттер.  Объект түшүнүгү.   Объекттин касиети жана параметри   1    4.2  Аракет объекттин мүнөздөмөсү.   Объекттин жашоо чөйрөсү.  1    5-гл Объекттин инф. модели. 4 саат   5.1 Модель түшүнүгү. Материалдуу жана материалдуу эмес моделдердин мисалдары.  1    Объекттин модели жөнүндө түшүнүк  Инф. Модель жөнүндө түшүнүк  Эмне үчүн моделди түзүүдөн мурда максатты аныкташ керек  Инф. Моделди көрсөтүүнүн бир формасы таблица болуп эсептеле тургандыгы жөнүндө   Матер. Моделге мисал келтирүү.  Матер. Эмес мод. Мисал келтирүү  Инф. Моделди түзүүдөн мурда максатты так анык тай алуусу  Об. Мүнөздөмөсүнөн орчундуу максаттарды бөлүп алганды  Об. Инф. Моделин таблица түрүндө көрсөтө алууга  5.2 Информациялык модель түшүнүгү. 1   5.3 Инф. моделдерди таблица түрүндө элестетүү. Мисалдар. 1   5.4 Функционалдык түзүлүштөрү боюнча компьютердин классификациясы. 1    Текшерүү иши 1          13  8-класс (68 саат)    1-чейрек 16     1 Информатиканын математикалык негиздери. Информация жана башкаруу 8 саат     1.1 Эсептөө системасы жөнүндө жалпы маалымат 1    Эсептөө системалары  Экилик ЭС  Сегиздик ЭС  Он алтылык ЭС     Римдик ЭС  Гректердин ЭС  Вавилондук ЭС    Эсептөө системаларын ажырата билүүсү  Бир эсептөө ситемасынан башкасына өтө алуусу     Ар кандай эсептөө системаларында эсептөөлөрдү жөргүзө алуусу.   1.2  Экилик эсептөө системасы жана алар менен болгон амалдар  2    1.3 Сегиздик жана он алтылык эсептөө системасы, алар менен болгон амалдар  1    1.4 Логикалык операциялар 1   1.5 Туюнтмалар жана маселелер 2   1.6 Логикалык элементтер 1   2-гл Прикладдык чөйрө жөнүндө түшүнүктөр 6 саат   2.1 Прикладдык чөйрөнүн ролу жана кызматы.  1    Форматтоо түшүнүгү жана анын деңгээлдери  Документти жана анын объекттерин форматтоо жана редактирлөөдө негизги аракеттер         Прикладдык чөйрөнүн жалпы интерфейсинин негизги объекттери жана структурасын Бирдиктүү документ түзүү үчүн маалыматтарды алмашуу   Ар кандай типтеги документтердин прикл. чөйрөдө көрсөтмөлүүлүк, көп маселелүүлүк, интеграцилык принцибин аныктай алыш керек  Конкреттүү маалымат алмашуу технологиясына мисал келтире алуусу     Документти форматтоо, редактирлөө принциптеорин билүүсү  Компьютерде программалар менен иштөөдөгү негизги эрежелерди билүүсү   2.2 Windows ПЧнүн өзгөчөлүктөрү  Ыңгайлуулугу  Көрсөтмөлүүлүгү  Көп маселени аткаруучулугу  1    2.3 Прикладдык чөйрөнүн интерфейсинин структурасы  Жалпылыктары  Окшоштуктары  Айырмачылыктары  1    2.4 Документтерди редактирлөө  Түзүү  Сактоо  Издөө жана алмаштыруу  1       14   Өчүрүү  Көчүрүү  Жылдыруу ж.б.                  2.5 Документтерди форматтоо  Баракты форматтоо (жасалгалоо)  Барактагы объекттерди форматтоо  1    2.6 Курама документти түзүү 1       Текшерүү иши 1         2-чейрек 14     4-гл Тексттик процессордун прикладдык чөйрөсү 7 саат    Тексттик документтин макети жөнүндө түшүнүгү  ТДтин негизги объекттери жана алардын параметрлери     ТДти  түзүп жана аны редактирлегенди  Текстти редактирлөө операцияларын жакшы билүү  Текстти форматтоо көндүмдөрүнө ээ болуу керек  Спиок, колонтитул, бир нече колонкадан турган текстти түзө алуусу керек   4.1 Тесттик документти иштетүү    Тексттик документтин тарыхы.   ТДтин интерфейси.   ТДтин объекттери.   ТДдин объекттерин бөлүп алуу ыкмалары 1    4.2 Тексттик процессордо:  документти түзүү    редактирлөө,   орфографиялык жана   грамматикалык каталарды тек.  1           ТДти түзүү жана редактирлөө технологиясы Алмашуу буфери аркылуу тексттин фрагментин көчүрүү,         Текстти таблица формасына келтиргенди  Текстти печатка даярдоону   4.3 Тексттик процессордо документти түзүү  форматтоо  Тизме жана маркерлөө  Колонтитулдарды коюу  1       15   Сноска коюу  Тексттердин түсүн, кеглин, начертаниесин өзгөртүү ж.б.)   өчүрүү же жылдыруу технологиясы       Текстти форматтоо технологиясы  ТДдин башка документ программалар менен байланышы  Тексттик документке тереңдетилген объекттер.  Формула редактору.  Дигарамма  Смарт объекттер менен иштөө            Каалагандай документти печатка даярдоо  ППринтердин параметрлери       Тексттик документте графикалык объекттерди түзгөндү  Формулаларды түзгөндү жана аларды редактирлегенди  Тексттик документти башка документтер менен байланыштырганды                    Документти принтерден басып чыгара алуусу  Принтердин ар кандай параметрлерин коё алуусу  4.4 Текстти таблица түрүндө көрсөтүү  Таблицаны коюу ыкмалары  Таблицаны форматтоо  Таблицаны редактирлөө  Ттереңдетилген таблица ж.б.  1    4.5 Тексттик документте графикалык объекттерди колдонуу  Граф. Объекттерди коюу  Объекттерди форматтоо  Объекттерди редактирлөө (кесүү, фигура боюнча кесүү)  1    4.6 Тексттик документте башка объекттер менен иштөө:  формула редактору,   таблица,   диаграмма,   карта ж.б.).  1    4.7 Документти печатка даярдоо:   Принтерди орнотуу.   Печаттын параметрлерин аныктоо.  1    5-гл Таблицалык процессордун прикладдык чөйрөсү.  7 саат      5.1 Электрондук таблицанын кызматы.  Таблица, эл.табл, өзгөчөлүктөрү  Таблицалык пр-н объекттери жана параметрлери.   ЭТгы маалыматтар  1                      16  5.2 ЭТда документти түзүү, аны редактирлөө жана форматтоо  1        Таблицалык прцессордун кызматы, анын командалары, режимдери  ЭТнын объекттери жана алардын мүнөздөмөлөрү  ЭТдагы маалыматтардын  тиби.  Таблицалык документти түзүүнүн, аны редактирлөөнүн жана форматтоонун технологиясы  Шилтеме, дарек  түшүнүгү, абсолюттук жана салыштырмалуу даректер.  Функцияны, формуланы колдонуу жана көчүрүү, жазуу эрежелери  Диаграмманын типтери жана анын составдык бөлүктөрү  Даграммаларды түзүү жана   редактирлөө технологиясы        Ячейка  Лист  Ярлык  Пароль кою             Таблицанын структурасын түзгөндү жана аларды маалыматтар менен толтурганды  ЭТнын каалагандай фрагментин редактирлегенди  Формулаларды жазып жана аларда логикалык функцияларды колдонгонду  Шрифттик жасалгалоо жана башка                      форматтоо операцияларын колдоно билүүнү  Диаграмманы түзгөндү жана аны редактирлегенди  Маалыматтарды коргоону уюштурууну    5.3 Формулаларды жана функцияларды жазуу эрежелери.   Формулаларды жазуу ыкмалары  Формулаларды көчүрүү  Автотолтуруу ыкмасы  1    5.4 Берилиштерди диаграмма түрүндө көрсөтүү  Диаграмманы коюу  Диграмманын түрлүрүн тандоо  Диаграмманын параметрлерин коюу  Диаграмманы башка документке көчүрүү  1    5.5 Абсолюттук жана салыштырмалуу адрестер же шилтемелер.  Абсолюттук даректөө  Салыштырмалуу даректөө   1    5.6 Таблицалык документ менен иштөө  Таблицалык процессордо маалыматтарды сактоо  Документке пароль коюу  Листти коргоо  Ячейканы коргоо  Ячейканы жашыруу  Барактын ярлыктарынын параметрлери  1         Текшерүү иши 1         17     3-чейрек 24     6-гл Маалыматтар базасын башкаруу системалары 9 саат   МБ жана анын негизги элементтери жөнүндө түшүнүк  интерфейсинин структурасы  МББСнын  инструменттеринин кызматы жана классификациясы  МБ түзүүнүн жана редактирлөөнүн технологиясы  Маалыматтарды группалоо, фильтрациялоо, издөө, алмаштыруу технологиясы  Форманын түзүү технологиясынын кызматы  Отчеттун кызматы жана аны түзүү технологиясы  МБ таблица түрүндө көргөзгөндү  МБ ар кандай моделине мисал келтиргенди  МБ нын структурасын түзгөндү  Форманы түзгөндү  Маалыматтарды киргизгенди  Маалыматтарды сорттогонду  Фильтрдин жардамы менен берилиштерди бөлүп алганды  Формада кнопканы түзгөндү  МБ боюнча отчетту түзгөндү  МБнын талаасын форматтаганды    6.1 МБ түшүнүгү 1   6.2 МБ сынын түрлөрү  Реляциялык МБ  Иерархиялык МБ 1   6.3 Маалыматтардын типтери 1   6.4 МБсын түзүү этаптары. МБ менен иштөө үчүн программа.. негизги объекттери 1   6.5 Ассеss программасында МБ түзүү 1   6.6 Форма, запрос жана отчет. 1   6.7 Проекттик иш “Берилген тема” боюнча МБ түзүү. 3   7 Мультимедиалык технологиялар жана видеоинформациялар 15 саат   Power Point программасынын кызматы ж-а функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн  Power Point пр-н объекттери жана мүмкүнчүлүктөрү    Power Point пр-н настройкалоо технологиясы  Презентация түзүлө турган объекттерди  Презентация жасоо этаптары  Пр-н ар бир объекттери менен иштөө  технологиясын    Слайд түзгөндү  Слайддын настройкасын өзгөрткөндү  Текстке, сүрөткө анимация жасаганды    Презентацияга үн, клип койгонду  Клиптин анимациясын өзгөрткөндү  Башкаруучу баскычтарды түзгөндү  Бир нече слайддан турган презентацияны түзүүнү  Слайдга ар кандай объекттерди жайгаштырууну.   7.1 Презентация жана презентация жасоочу прог. Жөнүндө түшүнүк.  1    7.2 MS Power Point прог. Интерфейси. Анын негизги объекттери  1    7.3 Слайд түшүнүгү. Бир нече слайддан презентация түзүү  1    7.4 Анимация жасоо. Объект жана слайдга анимация жасоо  1    7.5 Башкаруучу баскычтар. Триггер түшүнүгү.  1    7.6 Мультфильм тартуу. Проекттик иш. 3   8-гл Видеоинформация түшүнүгү.      8.1 Видео монтаж жасоочу программалар. 1    Видео, аудио менен иштөө  Видео файлдар  Аудиофайлдар    Видео жана аудиофайлдарды аныктай биле алуусу  8.2 “Видеомонтаж” программасы менен таанышуу:  Интерфейси 2       18   Инструменттери  Видео өтүү  Эффекттер  Аудиокоштоо   Видео жана аудиофайлдардын форматтары  Ар кандай форматтагы видеолордун сапаты жана көлөмү  Видео, аудио монтаждоочу программалар   Жөнөкөй видео монтажды жүргүзө алуусу  “Видео монтаж” программасында же ушул сыяктуу программаларда иштей алуусу 8.3 Видеону монтаждоо  Видеону программага жүктөө  Видеону кесүү  Эффектерди колдонуу  Музыка кошуу  Видео форматта сактоо  3     Текшерүү иш 1        4-чейрек 14     9-гл Коммуникациялык технологиялар  жана  Web-дизайн 14 саат     9.1 Компьютердик байланыштар. Байланыштардын программалык жана аппараттык жабдылышы Модемдин түрлөрү, кабелдер 1   Коомдун өнүгүүсүндө Интернеттин ролу;  Браузер программалар жана анын башкаруучу элементтерин билүү;  Домен түшүнүгү жана Интернеттеги адрестердин келип чыгуу эрежеси;  Интернеттен информация издөө;        Электрондук почта түшүнүгү;  Телеконференция уюштуруу.  Компьютердик тармактын классификациясы жана алардын ар биринин аткарган кызматы;            Браузерде иштөө;  Тармакта адрестер менен иштөө;  Белгилүү адрестер боюнча жана издөө системаларында  информация издөө;  Электрондук почта түзө алуусу  Электрондук почта аркылуу кат жөнөтүп, кайра ала алуусу,   9.2 Бүткүл дүйнөлүк байланыш. Интернет жөнүндө түшүнүк   Тарыхы  Келип чыгышы  Азыркы статистика  Интернет коопсуздугу Интернеттин оң жана терс жактары  1    9.3 Интернет даректери  Протокол түшүнүгү  Домендик ат  Географиялык домен Домендин деңгээлдери ж.б. Провайдерди кантип тандоо керек  1       19   Провайдер деген эмне?  Кыргызстандагы провайдерлер  Келишим кандай түзүлөт?   Байланыш  каналынын мүнөздөмөсү;  Модем жана адаптер менен таанышуу;       Маалыматтарды берүү протоколу түшүнүгү  Провайдер түшүнүгү  Баарлашуучу программалар  Издөө машиналары  Браузерлер жана алардын мүнөздөмөлөрү    ар кандай файлдарды тиркеп жибере алуусу      9.4 Интернет үчүн программалар Браузер менен иштөө  Баарлашуучу программалар  Соц тармактар  Маалымат жүктөөчү программалар  Электрондук капчыктар ж.б.  Электрондук почта  1     9.5 Бүткүл дүйнөлүк байланыш аркылуу маалымат издөө   Издөө машиналары  Популярдуу издөө машиналары  Акылдуу издөө  Сүрөт менен издөө  1    10-гл Сайт түзүү технологиясы 8 саат       HTML тили менен таанышуу.  Веб барагынын структурасы  Тег деген эмне?  Барактын структурасын түзгөн негизги тегдер( <doctype>,< html>, <body>, <title>)1 1      HTML тили;  Тегдер түшүнүгү.  Web документтерди түзүү;  Таблица теги менен иштөө  Гипершилтеме теги менен иштөө     HTML Writer редакторунда иштөө;  Web документке графикалык иллюстрацияларды кошуу;  Гиперссылка жасоо;  Бир нече веб баракчаларды гипершилтеме аркылуу байланыштыра алуусу    Баш сөз жана абзац теги, алардын параметрлери (<p>, <h>) 1    Таблица теги (<table>, <td>, <tr>, <th> 2    Гипершилтеме теги (<a> 1    Аудио видео теги <audio>, <video> 1    Барактарды гипершилтеме менен байланыштыруу 1    Сайт, домен хостинг түшүнүгү. 1    Текшерүү иш 1          20  9-класс (34 саат)   № Тема сааты өтүү мөөнөтү  Окуучу эмнени билиш керек (билими)  Окуучу эмнени жасай алыш керек, эмнеге үйрөнүшү керек (көндүмү)  Анимац., слайд, видео- материал  1-чейрек   8     1-гл Компьютердик  графика 7 саат      1.1 Компьютердик графикалар.   Растрдык графика.   Вектордук графика  ЗД графика  Түс түшүнүгү  Графикалык редакторлор  Интерфейси жана инструменттер панели 1   Компьютердик графика  Граафикалык редакторлордун классификациясы  Компьютердик графиканын колдонууу аймактары  Пиксель  Түстүк катыштар    1.2 Растрдык графика  PhotoShop  графикалык редактору:  Жалпы интерфейси.  Инструменттер панели  Жумушчу талаасы  Негизги түшүнүктөрү(растр, катмар, градиент ж.б.) 1        Растр  Пиксель түшүнүг  Графикалык редактордун инструменттери  Катмарлар түшүнүгү  Сүрөттүн форматтары(типтери)       Photoshop графикалык редакторунда документти түзүп сактай алуусу  Сүрөттөр менен жөнөкөй монтаждарды жасай алуусу  Катмарлар менен иштей алуусу  Монтаждалган сүрөттү ар кандай форматта сактай алуусу  1.3 Даяр сүрөттөрдү редактирлөө  Эски суротту реставрациялоо  “Клон” инструменти  “заплатка” инструменти  “губка” инструменти  Суротту сактоо 1   1.4 Лассо инструменти менен иштөө  Суротту кесүү  Башка суротко коюу  Түстөрү менен иштөө 1       21  1.5 Вектордук графика.Corel Draw графикалык редактору:  Жалпы интерфейси.  Инструменттер панели  Жумушчу талаасы  Негизги түшүнүктөрү(примитивдер, түстү берүү ыкмасы, градиент ж.б.)  1      Графикалык редактордун инструменттери  Сүрөттүн форматтары  Графикалык примитивдер  Растрдык графикадан айырмасы  Вектордук графиканын сапаты  Сүрөткө эффекттерди колдонуу     Corel Draw вектордук графикалык редакторун ачып, документ түзүп, сактай алуусу  Инструменттер панели менен иштей алуусу  Вектордук сжөнөкөй сүрөттөрдү түзө алуусу  Түзүлгөн сүрөттү ар кандай форматта сактай алуусу   1.6 Жөнөкөй сүрөттөлүштөрдү түзүү, эффектерди колдонуу.  1    1.7 Календарь түзүү (өз алдынча иш) 1    Текшерүү иши 1        2- чейрек 7     2-гл Алгоритм жана Программалоо тилдери 17 саат     2.1                                            Pascal ABC программалоо тилинин алфавити:  Алфавити  Арифметикалык амалдар  Өзгөрмөлөр  Чоңдуктар  Программанын структурасы 1       Чоңдуктар  Өзгөрмөлөр  Өзгөрмөлөрдү сыпаттоо  Операторлор түшүнүгү  Маалыматтын типтерин ажыратуу  Алгоритмдин түрлөрү  Сызыктуу прогшраммалар  Шарттуу алгоритмдер  Циклди камтыган алгоритмдер       Pascal ABC программалоо тилинде программа түзө алуусу  Берилген маселлерди программалоо тилине өткөрө алуусу  Жашоо турмуштан алынган мисалдарды программалай алуусу  Графикалык опреаторлор менен сөрөттөрдү программалай алышы  2.2 Маалыматтын типтери  Бүтүн сандар  Бөлчөк сандар  Саптык тип  Символдук тип  Логикалык тип. 1   2.3 Сызыктуу операторлор  Write жана read операторлору  Жөнөкөй программалар  Маалыматты чыгаруу 1       22   Өзгөрмөнү киргизүү  Мисалдарды чыгаруу 2.4 Шарттуу операторлор  if..then..else оператору  case …of оператору   1    шартту алгоритмдердин турмушта пайдалынышы  циклдик алгоритмди колдонуу     Программалоонун негизги этаптарын так көрсөтүп бере алуусу   2.5. Циклдик операторлор  Башталыш шарты мнен цикл (while..do)  Аягындагы шарты менен цикл (repeat…until)  Параметри менен цикл (for..to…do)  2     Текшерүү иши 1        3- чейрек 10     2.6 Графикалык операторлор  GraphABC Модулу менен таанышу  Графикалык экрандын параметрлери (setwindosize? Setbrush, setpen)  Калем, боёк саптардын параметрлери  Фондук түс (color) 1      Графикалык операторлор менен иштөө  Жөнөкөй графикалык примитивдер  Сүрөттөлүштөрдүн ар кандай параметрлерин өзгөртүү              Жөнөкөй жана татаал графикалык сүрөттөлүштөрдү программалай билүүсү  Кандайдыр бир процессти графикалык программалоонунжардамы менен көрсөтө алуусу            2.7 Графикалык операторлор  Сызык, (line)  Тик бурчтук (rectangle)  Чекиттерди сызуу (pset)   1    2.8 Графикалык операторлор  Тегерек (circle)  Эллипс (ellipse)  Жаа, сектор сызуу (arc...)  1       23   2.9 Графикалык операторлордо циклдик операторлорду колдонуу  1    2.10 Массив түшүнүгү  Массивдин аты, индекси  Массивдин жазылышы  Бир өлчөмдүү жөнөкөй массивдер  2     Массив

Просмотр содержимого документа
«Информатика предмети боюнча календардык план»

Предмет ___________________________ классы __________________________

Сабактын темасы:_____________________________________________________

Сабактын максаттары


Күтүлүүчү натыйжалар. Көрсөткүчтөр

Билим берүүчүлүк:

Өнүктүрүүчүлүк:

Тарбия берүүчүлүк:

Сабактын тиби:________________________________________________________________ Усулдар:______________________________________________________________________Жабдылышы:__________________________________________________________________

Сабактын жүрүшү

Этап

Убакыт

Мугалимдин иш аракети

Окуучунун иш аракети

Компетенттүүлүк

Баалоо

Уюштуруу
Маанай

Үй тапшырмасын текшерүүФормативдик

Жаңы теманы түшүндүрүүЖыйынтыктоо, рефлекция
Суммативдик

Тапшырма, баалоо
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей