Почему журавли летят клином

Просмотр содержимого документа
«Почему журавли летят клином»

Guşlaryň toýnak gurap uçmasy

G uşlaryň esasan uzak aralyga uçup gitýän sortlary bar.Olardan durnalar,gazlar we birnäçe soňa meňzeş guşlardyr.Olaryn köpisi gyş aýlary başlamanka ýyly ýutlara uçup gitýäler.Bunyň sebäbi olar esasan mör-möjeklerden iýmitlenýänliginden we mör-möjekleriň has aşaky toprak gatlaklaryna gidensoň iýmitlenmesi kynlaşýar.Şol sebäpli iýmitiň amatly hem bol ýerlerine uçup gitmek zerurlygy ýüze çykýar.Tebigatyň ýowuz şertlerine uýgunlaşmasy uzak aralyga uçmaklyk suriniň ejiz guşlaryny hem şlo ýerlere ýetirmek üçin olar uçuş wagtynda has amatly aýrodinamiki uçuşy saýlap alýalar.Has sagdyn guşlar birinji hatarlarda uçup howany kesip ýeňil aýrodinamiki şertlerde yzdan gelýän guşlara uçmagyna amatly şert döretýäler. Bu uçuşy alymlar 30 sm golaýyndan uçýän emeli uçujynyň kömegi bilen subut etdiler.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей