СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Жершаарыжонундо

Категория: География

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Жершаарыжонундо»

Классы:_______


Предмети: География



Мөөнөтү:__________Тема :Сабактын максаты:

Көрсөткүчтөр

Билим берүүчүлүк максаты


Өнүктүрүүчүлүк максаты:


Тарбиялык максаты:Күтүлгөн натыйжалар :
Компетентүүлүк:

Негизги компетенттүүлүк


Предметтик компетенттүүлүк


1.

Маалыматтык компетенттүүлүк


1

Географиялык компетенттүүлүк


2.

Социалдык-коммуникативдик компетенттүүлүк.


2.

Геоэкологиялык компетенттүүлүк


3.

Өзүн-өзү уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү”.


3.

Социалдык-инсандык компетенттүүлүкДеңгээлдери :

1

Репродуктивдик

2

Продуктивдүү

3

Креативдүү

Сабактын тиби:

Жаңы билимди өздөштүрүү сабагыБидимдерди бышыктоо, билгичтерди жана көндүмдөрдү бышыктоо сабагы


Билимдерди жалпылоо жана системалаштыруу (кайталап, жалпылоочу) сабагыБилимдерди, билгичтерди жана машыгууларды текшерүү жана баалоо сабагы


Комбинациялоо сабагы;Проблемалоо сабагы


Сабактын ыкмасы :

Сөздүк ыкмаКөрсөтмөлүү ыкма


Практикалык ыкмаРепродуктивдүү ыкма


Изденүү ыкмасыИндуктивдүү ыкма


Дедуктивдүү ыкмаӨз алдынча иштөө ыкмасы


Коммуникативдик ыкма

Сабактын жабдылышы:

ТСО__сүрөттөртаблицатаратма материалдарбуклеттест суроолорутүстүү карточкалар

Сабактын формасы :

Сабак-дарс (лекция)Сабак семинар


Сабак практикаСабак-зачёт


Сабак-диолог, дискуссияСабак-оюн


Сабак-ШБК, (КВН)Сабак группалык иштер


Сабак-театрСабак-экскурсияСабактар аралык байланыш__________________________________________________


Сабактын жүрүшү : Уюштуруу:

Мугалимдин иш аракети.

Окуучунун иш аракети.

Окуучулар менен саламдашып, класстагы тартипти көзөмөлгө алып, “Алтын эрежелер”ди эске алып, сабакка келбеген окуучуларды аныктап, окуучулардын сабакка даярдыгын аныктаймын.

Мугалим менен саламдашып, класстагы тартипти сактап,”Алтын эрежелер”ди эске алып, китеп, дептерлерин алып сабакка даярданышат.

  1. Өтүлгөн тема боюнча иштөө. _____мин.


Баалоо

НК

ПК


  1. Жаңы тема боюнча иштөө. _____мин.
Мугалимдин иш аракети.

Окуучунун иш аракети.

Баалоо

НК

ПК


3. Бышыктоо : _____мин.
4. Баалоо. _____мин.5. Үйгө тапшырма : _____мин.
6. Жаңы сөздөр:

Жаңы терминдер, сөздөр

Кыргызча түшүндүрмөсү.

Орусча сөздөр

Англисче сөздөрСкачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей