СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Биология

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
11-класс 4-чейрек

Список вопросов теста

Вопрос 1

Биоценоз жөнүндөгү түшүнүктү качан жана ким аныктаган? 

Варианты ответов
 • 1879-жылы, К. Мебиус
 • 1873-жылы, К. Мебиус
 • 1877-жылы, К. Мебиус
 • 1878-жылы, К.Мебиус
Вопрос 2

Экологияны илимге ким киргизген?

Варианты ответов
 • Эрнест Геккель
 • Джеймс Бонд
 • Аристотель
Вопрос 3

Биологиялык классификациянын негизги категориясы? 

Варианты ответов
 • организм
 • түр
 • биоценоз
Вопрос 4

Түр деген түшүнүктү илимге ким киргизген?

Варианты ответов
 • Линней
 • Ламарк
 • Рей
Вопрос 5

Түрдүн канча негизги критерийи бар?

Варианты ответов
 • 6
 • 8
 • 7
Вопрос 6

Бир түрдүү особдордун сырткы жана ички түзүлүшүнун окшоштугу кайсы критерийдин негизине кирет?

Варианты ответов
 • географиялык
 • экологиялык
 • морфологиялык
Вопрос 7

Клетка деген эмне?

Варианты ответов
 • тирүү организмдердин белгиси
 • жандуу жана жансыз организмдердин эң негизги структурасы
 • баардык тирүү организмдердин негизги структуралык функциялык бирдиги
Вопрос 8

Төмөнкүлөрдүн кайсынысы биотикалык факторлорго кирет?

Варианты ответов
 • комменсализм
 • антропогендик
 • эдафикалык
Вопрос 9

Атмосферанын булгануусунун негизги булагы:

Варианты ответов
 • автомобиль транспорту
 • биосферанын тиричилик аракети
 • жылуулук-энергетикалык комплекстер
Вопрос 10

Консументтерге кирет:

Варианты ответов
 • өсүмдүктөр
 • жаныбарлар
 • бактериялар
Вопрос 11

Организмге таасир этүүчү жансыз жаратылыштык факторлору:

Варианты ответов
 • антропогендик фактор
 • биотикалык фактор
 • абиотикалык фактор
Вопрос 12

Озон катмарынын жукарышы:

Варианты ответов
 • экологиялык
 • экономикалык
 • саясий
Вопрос 13

Мутуализмге аныктама бергиле:

Варианты ответов
 • бир организм экинчи бир организмдин тамагынын калдыгынын эсебинен тамактанат;
 • бир түргө баары бир, экинчи түргө зыян келтирүүчү карым-катнаш
 • бири-бирине пайда келтирүүчү карым-катнаш
Вопрос 14

Даяр органикалык заттар менен азыктануучу организмдер:

Варианты ответов
 • продуценттер
 • хемотрофтор
 • гетеротрофтор
Вопрос 15

Продуценттер:

Варианты ответов
 • жаныбарлар
 • өсүмдүктөр
 • бактериялар
Вопрос 16

Карышкыр менен сөөлжандын ортосундагы биотикалык байланыш кандай?

Варианты ответов
 • нейтрализм
 • симбиоздук
 • антибиотикалык
Вопрос 17

Биотикалык байланыштар арасынан кайсы турү көп тараган?

Варианты ответов
 • нейрализм
 • митечилик
 • жырткычтык
Вопрос 18

Симбиозго мисал болот:

Варианты ответов
 • росянка жана майда курт-кумурска
 • рак жана актиния
 • трутовик козу карын жана дарак
Вопрос 19

Каннибализм деген эмне?

Варианты ответов
 • бири-бирине кол салып жеп кою
 • бири-бирине кам көрүү
 • бири-бирине жардамдашып симбиоз кылуу
Вопрос 20

Биотикалык факторго мүнөздүүсүн көрсөт

Варианты ответов
 • митечилик, оорулар
 • жырткычтык, митечилик
 • оорулар, жырткычтык
Сохранить у себя:

Посмотрите вебинар для учителей к началу учебного года

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!