Информатика

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Чейректик тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Информатика деген эмне?:

Варианты ответов
 • Маалыматты сактоо, иштетүү, жөнөтүү жана колдонуу менен байланышкан илимдин бир бөлүгү
 • Маалыматты окуучу сабак
 • Маалыматты сактоонүн методдорү жана түрлөрүн окутуучу илим
Вопрос 2

Алгоритм  бул...

Варианты ответов
 • алдыга койгон маселени чечуу учун аткаруучуга бериле турган так жана тушунуктуу командалардын удаалаш жыйындысы
 • коюлган маселени чечууго болгон аракеттер
 • аткаруучуга берилген маселени чечуудогу удаалаш жыйынтык
Вопрос 3

Алгоритм сызыктуу деп аталат, эгер…

Варианты ответов
 • Анын аткарылышы бир аракетти бир нече жолу кайталаса
 • Анын аткарылышы тигил же бул шарттардын аткарылышына коз каранды
 • Анын командалары эч кандай шартсыз биринин артынан экинчиси удаалаш аткарылса
Вопрос 4

Компьютер – бул:

Варианты ответов
 • баштапкы маалыматтардды компьютердин эсине сактоочу түзүлүш
 • маалыматтарды сактоочу түзүлүш
 • универсалдуу, электронндук,программалык- сактоого, иштеп чыгууга,маалыматты берүүгө арналган түзүлүш.
Вопрос 5

WINDOWS системасын иштеп чыккан компания:

Варианты ответов
 • Semantes
 • Apple
 • Мicrosoft
Вопрос 6

Блок-схемада маалыматтарды кийирүү кайсы белги менен көрсөтүлгөн:

Варианты ответов
 • • квадрат
 • • параллелограмм
 • • тик бурчтук
Вопрос 7

Шарттарды аткарууну текшерүү блок-схемада кандай көрсөтүлөт:

 

Варианты ответов
 • • квадрат
 • • ромб
 • • параллелограм
Вопрос 8

киргизуучу операторду корсот?

Варианты ответов
 • input
 • print
 • random
Вопрос 9

** кызматы эмне?

Варианты ответов
 • кобойтуу
 • белгилоо
 • даражага которуу
Вопрос 10

// эмне кызмат аткарат?

Варианты ответов
 • болуунун бутун болугун ажыратуу
 • болуу
 • болуунун калдыгын ажыратуу
Вопрос 11

3тун 500чу даражасын тап?

Варианты ответов
 • 3*500
 • 3**500
 • 3%500
Вопрос 12

а=10

в=9

с=а*в

print(c) жоопко эмне чыгат?

Варианты ответов
 • 90
 • 19
 • 190
Вопрос 13

10//3 туура жообун тап?

Варианты ответов
 • 1
 • 3
 • 3.1
Вопрос 14

10%3 туура жоопту корсот?

Варианты ответов
 • 3
 • 1
 • 3.3
Вопрос 15

35//10+35%10 натыйжасы канча чыгат?

Варианты ответов
 • 7
 • 8
 • 7.5
Сохранить у себя: