Ошентип, кыймылда болгон арабанын донголугунун бардык чекиттери бирдей тез кыймылдашпайт экен. Донголонуп бара жаткан донголоктун кайсы болугу баарынан жай кыймылдайт? Аны табуу кыйын эмес. Берилген моментте донголоктун Жер менен тийишкен чекити баарынан жай кыймылдайт. Тагыраак айтканда, Жер менен тийишкен моментте донголоктун бул чекиттери таптакыр кыймылсыз болушат. Айтылгандардын бардыгы донголонуп бара жаткан донголокко карата гана туура, ал эми кыймылсыз октун айланасында айлануучу донг ...
Категория: Физика
09.01.2020 16:01 50