СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Функция деген эмне?

Категория: Алгебра

Нажмите, чтобы узнать подробности

Окуучуларга функция жөнүндө түшүнүк берүү

Просмотр содержимого документа
«Функция деген эмне?»


Сабактын темасы: Функция деген эмне ?

Сабактын тиби: жаңы материалды түшүндүрүү.

Усулдар: жекече иштөө, топто иштөө, ангеме, суроо жооп, мини лекция .

Баалоо усулдары: диагностикалык, калыптандыруучу , суммативдик баалоо .

Сабактын жабдылышы: таблицалар, карточкалар

Сабактын максаты:

Когнитивтик: Көз каранды өзгөрмө, көз каранды эмес өзгөрмө, функция, функциянын аныкталуу областы,

маанилеринин областын түшүндүрүү.

Ишмердүүлүк: : Математикалык жаңы түшүнүк функция менен тааныштыруу

Баалуулук: Бири бирине жардамдашууга, башканын оюн бөлбөй уга билүүгө, тыкандыкка, тактыкка,

жоопкерчиликке , өз алдынча иштей билүүгө, эмгекчилдикке тарбиялоо.

Күтүлүүчү натыйжа

Көрсөткүчтөр

1)Көз каранды өзгөрмө, көз каранды эмес өзгөрмө,

Көз карандылыктардан функцияны аныктайт, функция

функция, функциянын аныкталуу областы, маанилери

га мисал келтирет.

нин областын билет.
2)Көз карандылыктардан функцияны табат, аныкталуу

2)Мисалдарды чыгарууда функцияны аныктайт.

областын, маанилеринин областын көрсөтөт.
3)Сабакта тынч отурат ,бири бирин угат, топто иштейт,

3) Кунт коюп угат, тоскоол болбойт,

көнүлүн топтой алат,бири бирине жардамдашат,өз

суроолорго жооп берет.

алдынча иштейт.


Негизги компетенттүүлүк

Предметтик компетенттүүлүк

Маалыматтык

П-1

1)Көз каранды өзгөрмө, көз каранды эмес өзгөрмө,

Сандуу туюнтманын маанисин табат.

функция, функциянын аныкталуу областы, маанилери


нин областы жөнүндө маалымат алат.П-2

Социалдык коммуникативдик

Берилген мааниси боюнча өзгөрмөлүү туюнтманын

1)Көз каранды өзгөрмө, көз каранды эмес өзгөрмө,

маанисин табат.

функция, функциянын аныкталуу областы, маанилери

Көз карандылыктардан функцияны аныктайт.

нин областы жөнүндө айтып берет.
Өз алдынча иштөөнү уюштуруу


Өз алдынча мисалдарды чыгарууда функцияны анык


тайт.


Сабактын жүрүшү:

Мугалимдин ишмердүүлүгү

Окуучунун ишмердүүлүгү

Усулдар

Н.К

П.К

Баалоо

Уюштуруу:

Саламдашуу.


Окуучулардын катышын ,сабакка даяр-

Физикалык чөйрө түзүлөт.

гын тактоо.

Сабакты жакшы кабыл алууга

Класста жагымдуу жагдай түзүү.

өбөлгө түзүлөт.

Өтүлгөн материалды кайталоо

Тапшырманы текшерет. Тапшырманы көрсөтүшөт.

Өтүлгөн материал боюнча суроолор :

Суроолорго жооп беришет.

Бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме.

Өтүлгөн материал боюнча билимде-

Теңдеме, теңдеменин тамыры.

ри терендейт,өзүн өзү баалайт,ан се-


зими ойгонот,ойлонот,изденет.
Мугалимдин ишмердүүлүгү:

Окуучунун ишмердүүлүгү:

Усулдар

Н.К

П.К

Баалоо

Жаңы материалды түшүндүрүү.

Окуучулардын тема боюнча билимин би

Мугалимдин суроолоруна өз ойлорун

лүү максатында суроолорду берет.

билгендерин айтышат.

Окуучулардын оюн угат.

Мугалимден тема боюнча маалымат

Жаны тема боюнча маалымат берет.

алышат.Керектүү маалыматты депте-

Эки чоңдуктун арасындагы көз каранды

рине жазышат.Суроолорго жооп бери

лыкты окуп үйрөнөбүз.

шет.Өз билими менен мугалим бер-

Квадраттын аянтынын анын жагынан көз

ген маалыматты салыштырышат.

карандылыгы S= a2 формуласы менен

Түшүнүү процесси жүрөт.Билими жо-

туюнтулат.

горулайт.Тема боюнча ой жүгүртүүсү

Маанилери эрктүү тандалып алынган

өсөт,көнүл буруусу жогорулайт.

өзгөрмө a ны көз каранды эмес өзгөрмө,

Айырмалап билүүгө үйрөнүшөт.

ал эми маанилери тандалып алынган a

нын маанилери менен аныкталган

өзгөрмө S ти көз каранды өзгөрмө деп

аташат.

Көз каранды эмес өзгөрмөнүн ар бир ма

анисине көз каранды өзгөрмөнүн

жалгыз гана мааниси туура келсе , мынд

ай көз карандылык функция деп атал.

Көз каранды эмес өзгөрмөнү башкача ар

гумент деп аташат, ал эм көз каранды

өзгөрмө жөнүндө ал ушул аргументтен

функция болот деп айтышат.

Көз каранды өзгөрмөнүн маанилери фун

кциянын маанилери деп аталат.

Көз каранды эмес өзгөрмөнүн баардык

маанилери функциянын аныкталуу

областы деп аталат.


Бышыктоо.


Жыйынтыктоо


Суроолор:

Сабактын максатына кайрылышат.

Функция?

Эстеп, далилдеп айтып беришет.

Көз каранды өзгөрмө, көз каранды эмес

Суроолорго жооп беришет.

өзгөрмө?
Үй тапшырма

Мугалим тапшырма берет.

Тапшырманы күндөлүккө жазышат.


Баалоо

Мугалим окуучуларды топто,жекече

Жылдызчаларын санашат,баа алышатСкачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей