Тесты Родной язык и литература

Падвесці вынікі вывучэння тэмы
20.06.2021 18:05 76
Тэст дапаможа выявіць узровень ведаў па тэме
20.06.2021 02:39 64
Тэст дапаможа сістэматызаваць і падагульніць веды па тэме
20.06.2021 02:27 17
Тэст дапаможа замацаваць веды па тэме
19.06.2021 01:14 70
Тэст дапаможа выявіць узровень ведаў па тэме
17.06.2021 23:40 39
Тэст дапаможа падагульніць і сістэматызаваць веды навучэнцаў
17.06.2021 22:02 38
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք մայրենիից V դասարանի աշակերտ_____________________________ 1․Ինչպես են անվանում նշված խմբերը Մեղուների- ուղտերի- Ձկների- ձիերի- Կովերի- թռչունների- Գայլերի- ոչխարի- 2․Բաժանել վանկերի, նշել տեսակը/ բաց, փակ/ Աղավնի- զորահանդես- Քահանա
07.06.2021 17:54 18
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք հայոց լեզվից IX դասարանի աշակերտ——————————————————————————— 1․Շարունակել Իսկական բարեկամը նա է, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————։ Ես քեզ կընկերակցեմ,եթե——————————————————————————————————։ Ես կմեկնեմ այնտեղ,——————————————————
07.06.2021 17:43 18
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք հայոց լեզվից IX դասարանի աշակերտ——————————————————————————— 1․Շարունակել Իսկական բարեկամը նա է, ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————։ Ես քեզ կընկերակցեմ,եթե——————————————————————————————————։ Ես կմեկնեմ այնտեղ,——————————————————
07.06.2021 17:41 14
Կիսամյակային գրավոր աշխատանք մայրենիից VI դասարանի աշակերտ—————————————————————————————— 1․Առանձնացնել արմատները և ածանցները Նախաբան- դաշտային- Արծաթյա- քաջաբար- Բուժիչ- հերոսական- Համագյուղացի- գերհզոր- Հրեղեն- գունեղ- 2․Ընդգծել այն բառերը, որտեղ՝ ա/ ան-ը ածանց է անձայն, անդունդ, անգեղ, անդ
07.06.2021 17:36 18