Тесты Всем учителям

Окуучулардын алган билимин текшерүү
25.10.2020 09:23 5
макалдарды чечмелоо
23.10.2020 18:18 4
Тема: Молдо Нияз, өмүрү жана чыгармачылыгы темасын бышыктоо
22.10.2020 13:22 5
Тема: Элдик оозеки чыгармачылык. "Манас" эпосу темасын бышыктоо
22.10.2020 12:58 6
Тема: "Эр Табылды" эпосун бышыктоо
22.10.2020 12:38 4
Тема: Эртөштүк эпосун бышыктоо
22.10.2020 12:20 5
Кыргыз адабияты
Автор: | Категория: Всем учителям
22.10.2020 04:40 11
Окуучулардын алган билимин бышыктоо
21.10.2020 09:28 10
Окуучулардын алган билимдерин бышыктоо
21.10.2020 08:42 6